Nowa kodyfikacja prawa karnego. Tom XLVI

Tomasz Kalisz (red.)
ISSN: 2084-5065
Liczba stron: 140
Format A5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Cena: 28,00 PLN   

W nowym, 46 tomie „Nowej Kodyfikacji Prawa Karnego” czytelnik znajdzie opracowania koncentrujące się na problemach dogmatycznych prawa karnego. Zebrane w tomie publikacje to głos różnych przedstawicieli szeroko rozumianych nauk kryminologicznych, prezentujących wybrane problemy w perspektywie teoretycznej, dogmatycznej i międzynarodowej. Przedstawione poglądy i opinie poruszają tematy istotne pod względem poznawczym, co więcej są to opracowania oryginalne względem istniejących publikacji. W perspektywie dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości stanowią ważny i potrzebny głos w dyskusji nad nowym kształtem strategii ograniczania i kontrolowania zjawiska przestępczości.

Tomasz Kalisz, Słowo wstępne
Prawo karne materialne
Rajnhardt Kokot, Uwagi na temat charakteru prawnego dyrektywy wymiaru
kary za ciąg przestępstw. Część II
Anna Muszyńska, Anna Jaskóła, Targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie
jako typ kwalifikowany przestępstwa stalkingu
Anna Płońska, Niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej
jako skutek przestępstwa bezszkodowej niegospodarności
Prawo karne wykonawcze
Agnieszka Kania, Cel(e) wykonywania kary pozbawienia wolności a instytucja
warunkowego przedterminowego zwolnienia (uwagi na marginesie uchwały
Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2017 r., I KZP 2/17 )
Kamila Mrozek, Wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności
w trybie art. 65a k.k.w.
Grzegorz Wiciński, Modyfikacja kary w postępowaniu wykonawczym
Nauki pokrewne
Piotr Ochman, Shadow banking a prawo karne gospodarcze
Katarzyna Liżyńska, Konsensualne sposoby zakończenia procesu w sprawach
o wykroczenia


Tomasz Kalisz, Foreword
Substantive criminal law
Rajnhardt Kokot, The remarks on the legal character of the directive of the punishment
for the series of crimes
Anna Muszyńska, Anna Jaskóła,  Attempt against one’s life by the aggrieved
as an aggravated type of stalking
Anna Płońska, The danger of causing a significant material damage as a result of
a non-damage mismanagement offence
Executive criminal law
Agnieszka Kania, Purpose(s) of execution of imprisonment and release on licence
(comments to the resolution of the Supreme Court of 26 April 2017,
I KZP 2/1)
Kamila Mrozek, Suspension of the execution of the alternative custodial sanction
pursuant to Art. 65a of the Executive Penal Code
Grzegorz Wiciński, The modification process in corrections proceedings
Related sciences
Piotr Ochman, Shadow banking and criminal economic law
Katarzyna Liżyńska, Consensual ways of terminating trials in the cases regarding
petty offences
Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter