Przegląd Prawa i Administracji CXI. Otoczenie administracji publicznej

Jerzy Korczak (red.)
ISBN: 978-83-229-3594-1
Liczba stron: 220
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Cena: 28,00 PLN   

Na tom CXI PPiA zatytułowany Otoczenie administracji publicznej składają się artykuły przygotowane przez pracowników i doktorantów Zakładu Nauki Administracji. Problematyka otoczenia administracji wywodzi się z nurtu badawczego nauk organizacyjnych, a dokładniej z prakseologicznej interpretacji zjawisk organizacyjnych, gdzie dążono do ustalenia warunków wyodrębnienia danej organizacji jako osobnej całości. W jego wyniku ustalono, iż o odrębności organizacji na jej najwyższym poziomie zorganizowania, jakim jest instytucja, decyduje najpierw cel instytucji, a w następnie — wynikający z celu — stopień zorganizowania, czyli stopień nasilenia zjawiska współprzyczyniania się członków instytucji do jej powodzenia, inaczej — realizacji celu. Cecha otoczenia, którą jest brak instytucjonalnych związków i daleko posunięta swoboda zachowań jej uczestników, skłania do zbadania, jak otoczenie administracji publicznej wpływa na wykonywanie zadań stanowiących główny cel instytucji administracji publicznej oraz jak pozyskiwać otoczenie do wykonywania tych zadań.

Jerzy Korczak, Przedmowa
Dominika Cendrowicz, Osoba bezdomna jako element społecznego otoczenia admini­stracji publicznej
Agnieszka Chrisidu-Budnik, Złośliwe problemy w otoczeniu administracji publicznej
Małgorzata Giełda, Godność człowieka w otoczeniu administracji publicznej — wybrane zagadnienia
Paulina Ilnicka, Organizacja i zarządzanie podmiotami leczniczymi. Otoczenie i nowe wyzwania
Jerzy Korczak, Prakseologiczna interpretacja zjawiska administracji publicznej z perspekty­wy relatywizmu granic organizacji
Renata Kusiak-Winter, Otoczenie polityczno-prawne administracji publicznej
Andrzej Pakuła, Instytucjonalne, światopoglądowe otoczenie administracji publicznej a jej tak zwana apolityczność
Karina Pilarz, Specyfika relacji organów administracji publicznej z otoczeniem w sytu­acjach kryzysowych
Justyna Przedańska, Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma współpracy administra­cji publicznej z otoczeniem
Renata Raszewska-Skałecka, Wybrane segmenty otoczenia administracji publicznej w sferze edukacji i ich wpływ na oświatę samorządową w zakresie wykonywania zadań oświatowych
Magdalena Tabernacka, Mediatorzy i instytucje mediacyjne w otoczeniu administracji
Barbara Zyzda, Kapitan statku morskiego jako otoczenie administracji publicznej
SPRAWOZDANIA
Krzysztof Pyclik, „Są jeszcze sądy we Wrocławiu”. Spotkanie z Profesorem Andrzejem Rzeplińskim na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr (Salon Profesora Dudka, 26 maja 2017 roku)
Noty o autorach


Jerzy Korczak, Introduction
Dominika Cendrowicz, Homeless person as part of social environment of public administration
Agnieszka Chrisidu-Budnik, Wicked problems in environment of public administration
Małgorzata Giełda, Human dignity in environment of public administration — selected issues
Paulina Ilnicka, Organisation and management of entities. Environment and new challen­ges
Jerzy Korczak, Praxseological interpretation of the phenomenon of public administration from the perspective of relativism boundaries of organization
Renata Kusiak-Winter, Legal and political environment of public administration
Andrzej Pakuła, Institutional and ideological environment of public administration and its so-called apoliticism
Karina Pilarz, The specifics of the relationship of public administrations with the environ­ment in crisis situations
Justyna Przedańska, Public-private partnerships as aform of cooperation of public administration with the environment
Renata Raszewska-Skałecka, Selected segments of public administration environment in the educational sphere and their impact on meeting educational objectives by local government
Magdalena Tabernacka, Mediators and mediation bodies surrounded by the environment administration
Barbara Zyzda, Administering entities in the example of master of the sea ship
REPORTS
Krzysztof Pyclik, „Są jeszcze sądy we Wrocławiu”. Spotkanie z Profesorem Andrzejem Rzeplińskim na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr (Salon Profesora Dudka, 26 maja 2017 roku)
Notes on authors

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter