Język polskiej lewicy. Od Wielkiego Proletariatu do końca PRL

Irena Kamińska-Szmaj
ISBN: 978-83-229-3588-0
Liczba stron: 236
Format: B5, oprawa twarda
Rok wydania: 2017
Nakład wyczerpany
Cena: 19,00 PLN   

Retoryka tekstów lewicowych ma swoje odległe korzenie. W książce tej został ukazany język polskiej lewicy od Wielkiego Proletariatu do końca PRL. W tym celu przeanalizowano teksty wybrane z olbrzymiego zbioru, kierując się kryterium ich historycznego znaczenia i wagi dla rozwoju różnych nurtów myśli lewicowej. Głównym celem książki jest ukazanie różnorodnych mechanizmów językowych, służących upowszechnianiu podstawowych idei polskiej lewicy. Diachroniczne ujęcie pozwoliło na wskazanie niezmiennych, kanonicznych cech językowych mocno związanych z pojęciem lewicowości. Język lewicy polskiej od końca XIX wieku rozwijał się, różnicował swój zasób leksykalny i różnorodne środki wyrazu w toku polemik i dyskusji ideowych. Lecz żywa myśl lewicowa, w tym piękna karta historii i działalności PPS, została przez rządzących w PRL wypaczona, a przede wszystkim poddana kontroli i wybiórczo wykorzystana do utrwalania swojej władzy.

Wstęp
Rozdział I. Korzenie języka lewicy

 • Praźródła — pierwsze pokolenie polskiej lewicy
 • Echa rewolucji 1905 roku w tekstach publicystycznych
 • Rewolucyjne wiersze i pieśni proletariatu

Rozdział II. Retoryka lewicowa w II RP

 • Echa rewolucji 1917 roku
 • Dwugłos lewicy o wojnie polsko-sowieckiej i bolszewikach
 • Publicystyczna działalność socjalistów
 • Publicystyczna działalność komunistów
 • Wiersze i pieśni lewicy socjalistycznej i komunistycznej

Rozdział III. Przygotowania lewicy do przejęcia władzy

 • Prasa konspiracyjna
 • Działalność propagandowa lewicy socjalistycznej w prasie podziemnej
 • Działalność propagandowa komunistów w czasie okupacji

Rozdział IV. Zdobywanie władzy i zawłaszczanie języka

 • Manifest PKWN
 • „Ku Nowej Polsce” — przemówienie Władysława Gomułki na I Zjeździe PPR
 • Walka o władzę — referendum 30 czerwca 1946 roku
  • Kampania prasowa
  • Strategia językowa PPR w prasowej kampanii przed referendum
 • Wybory do Sejmu Ustawodawczego 19 stycznia 1947 roku
 • Porządkowanie sceny politycznej — monopol władzy PZPR

Rozdział V. Język lewicowego totalitaryzmu

 • Totalitaryzm w wersji stalinowskiej w Polsce
 • Kult Stalina w tekstach propagandowych
 • Bierut — wierny uczeń Stalina
 • Konstytucja 1952

Rozdział VI. PRL na zakrętach — język lewicowego autorytaryzmu

 • Czerwiec 1956
 • Październik 1956
 • Odwilż w prasie
 • Retoryka poodwilżowa Gomułki
 • Peerelowskie „newsy” — język wiadomości prasowych
 • Marzec 1968 — nacjonalistyczna legitymizacja władzy
 • Grudzień 1970 — tragiczne zakończenie epoki Gomułki
 • Dekada Gierka — propaganda sukcesu i jej klęska
 • Grudzień 1981 — początek końca lewicowych rządów autorytarnych

Zakończenie
Skróty bibliograficzne
Literatura cytowana
Summary
Spis ilustracji
Indeks nazwisk

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter