Odrodzenie irlandzkiej książki etnicznej i jej rola w kształtowaniu kultury nowego państwa

Anna Cisło
ISBN: 978-83-229-3599-6
Liczba stron: 268
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2018
Cena: 59,00 PLN   

Początek XX wieku był w historii książki w Irlandii okresem, w którym nastąpił wyraźny wzrost liczby publikacji w języku irlandzkim. Zjawisko to, które można nazwać odrodzeniem irlandzkiej książki etnicznej, związane było z dążeniami Irlandczyków do niepodległości, zwieńczonymi w 1922 roku ustanowieniem Wolnego Państwa Irlandzkiego. Kontrolę nad książką przejął w nim rząd, pod którego auspicjami rozpoczęła działalność państwowa agencja wydawnicza An Gúm.

Publikacja opisuje odrodzenie książki irlandzkojęzycznej w szerokim kontekście historycznym, społecznym i kulturowym, a także pokazuje, jak było ono związane z irlandzką polityką oraz jak twórcy książek kreowali ich irlandzką tożsamość. Choć sytuacja Irlandczyków u progu niepodległości spotkała się z zainteresowaniem licznych badaczy — historyków, językoznawców i literaturoznawców, problem książki irlandzkojęzycznej poruszany jest rzadko, zwykle przy okazji rozważań socjolingwistycznych — stanowiła ona bowiem element irlandzkiej polityki odbudowy języka narodowego. Odrodzenie irlandzkiej książki etnicznej wypełnienia lukę w opisach i analizach odrodzenia kultury irlandzkiej, a zarazem ukazuje trwały skutek odrodzenia książki etnicznej widoczny w publikacjach w XXI wieku. Praca ta, wpisująca się w nurt interdyscyplinarnych badań nad książką, może stać się punktem wyjścia do badań porównawczych oraz stanowić podstawę opisu podobnych zjawisk w wypadku książek stworzonych w innych rzadziej używanych językach i wydanych w innych kręgach kulturowych. Szerzej stosowana może być też perspektywa semiotyczna użyta w analizie wybranych edycji i przedstawiona z wykorzystaniem bogatego materiału ilustracyjnego.

Wstęp
1. Kultura książki w perspektywie etnicznej
1.1. Etniczność i naród
1.2. Tożsamość etniczna a kwestia języka
1.3. Etniczna tożsamość książki — książka jako produkt i projekt etniczny
1.4. Semiotyka w procesie ustalania tożsamości książki
1.5. Ekologia książki
2. Irlandzka książka etniczna — próba definicji
2.1. Problem książki irlandzkiej i jej językowej tożsamości
2.2. Odrodzenie książki irlandzkojęzycznej jako przedmiot badań
3. Historia książki w Irlandii — zakorzenienie
3.1. Społeczeństwo bez książki
3.2. Kultura rękopiśmienna Irlandii monastycznej
3.3. Rozwój kultury druku w języku irlandzkim
4. Irlandzkie odrodzenie — środowisko społeczno-polityczne
4.1. Ziemia wyjałowiona — obniżenie statusu i wychodzenie z użycia języka irlandzkiego
4.2. Walka o ziemię i autonomię
4.3. Ziarna kultury
4.4. Gaeltacht — źródło etniczności
5. W poszukiwaniu standardów literacko-wydawniczych
5.1. Czcionki irlandzkie w drukach w języku irlandzkim
5.2. Ortografia
5.3. Język literacki
6. Polityka książkowa
6.1. Postawa rządu wobec standardów językowo-publikacyjnych
6.2. Działalność An Gúm jako wyraz polityki kulturalnej nowego państwa
7. Semiotyka wybranych edycji An Gúm
7.1. Imiona i pseudonimy pisarskie
7.2. Ilustracje na obwolutach — symbole i ikony
7.3. Krój pisma i zdobnictwo — wskaźniki irlandzkości
8. Trzy autobiografi e z Wielkiej Blasket — etniczna książka Gaeltachtu
8.1. Wielka Blasket
8.2. Geneza, charakterystyka i ukształtowanie wydawnicze utworów Tomása Ó Criomhthaina,
Muirisa Ó Súilleabháina i Peig Sayers
8.3. Etniczność autobiografii
9. An Béal Bocht — komentarz do odrodzenia książki w języku irlandzkim
9.1. Satyra Mylesa na gCopaleena
9.2. Edytorski żart Cló Dolmen
10. Irlandzka książka etniczna w XXI wieku
10.1. Instytucjonalne wspieranie wydawnictw publikujących w języku irlandzkim i ich
krótka charakterystyka
10.2. Współczesne wykorzystanie ikon i symboli irlandzkości
Zakończenie
Aneks 1. Rodzima twórczość literacka opublikowana pod auspicjami An Gúm od początku
działalności agencji do 1938 roku włącznie
Aneks 2. Przekłady literatury obcojęzycznej opublikowane pod auspicjami An Gúm od
początku działalności agencji do 1938 roku włącznie
Bibliografia
Summary
Indeks osób
Spis ilustracji

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter