Roczniki Biblioteczne LXI

Maciej Matwijów (red.)
ISSN: 0080-3626
Liczba stron: 392
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Cena: 45,00 PLN   

Tom 61 „Roczników Bibliotecznych” zawiera artykuły i materiały dotyczące dziejów i współczesnych zagadnień książki, czytelnictwa i bibliotekoznawstwa. Pięć z nich poświęconych jest dziejom książki XV–XVI w., z czego dwa powstały na kanwie prowadzonych w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu prac inwentaryzacyjnych i dotyczą nieznanego dotąd modlitewnika z I poł. XVI w. oraz proweniencji fragmentu księgozbioru prymasa Stanisława Karnkowskiego. Na badaniach źródłowych oparty jest też artykuł poświęcony stosowanym w XV–XVI w. technikom introligatorskim. Na pograniczu zagadnień dziejów kultury, czasopiśmiennictwa, kolekcjonerstwa i edytorstwa naukowego I połowy XIX w. mieści się artykuł o Tomaszu Ujazdowskim. Z kolei problematykę urzędowej rejestracji druków w II Rzeczypospolitej omówiła Jadwiga Sadowska. W tomie znalazły się także trzy artykuły dotyczące zagadnień kultury książki XIX–I połowy XX w. w aspekcie lokalnym lub regionalnym: Wrocławia, Kalisza i Galicji Wschodniej. Zagadnień współczesnych dotyczą artykuły poświęcone bibliotekarstwu dla osób niepełnosprawnych z wadą wzroku, wybranym zagadnieniom czytelnictwa w Czechach oraz niezrealizowanemu projektowi ustawy o jednolitej cenie książki z 2015 r.

I. ARTYKUŁY

 • Klaudia SOCHA, Refleksje o wielości perspektyw badawczych w studiach nad dawną książką drukowaną i praktycznych pożytkach z tych badań
 • Katarzyna KRZAK-WEISS, Suplement do badań nad polskimi modlitewnikami drukowanymi XVI wieku. Próba identyfikacji i chronologizacji arkusza ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie na podstawie analizy zdobiących go drzeworytów
 • Michał BARTOSZAK, Pozostałości księgozbioru prymasa Stanisława Karnkowskiego w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie
 • Ewa CHLEBUS, Elementy przybyszowe w oprawach późnogotyckich — formy, funkcje, terminologia
 • Marian PTASZYK, Tomasz Ujazdowski (1796–1836) — pedagog, publicysta, wydawca, „starożytnik”, miłośnik książek i zabytków przeszłości, działacz polityczny
 • Олександр СЕДЛЯР, Заснування та перші роки діяльності товариства імені Михайла Качковського (1874–1877)
 • Bożena KUMOR-GOMUŁKA, Od sporu do księgozbioru, czyli o posekularyzacyjnej genezie i rozwoju idei gromadzenia literatury fachowej w dawnym Archiwum Państwowym we Wrocławiu (Staatsarchiv Breslau) do 1945 roku
 • Ewa ANDRYSIAK, Krzysztof WALCZAK, Rosyjskie księgozbiory kaliskich gimnazjów jako przykład kolekcji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
 • Jadwiga SADOWSKA, Z problemów urzędowej rejestracji druków w II Rzeczypospolitej: egzemplarz obowiązkowy, bibliografia narodowa, statystyka wydawnicza
 • Małgorzata CZERWIŃSKA, Od biblioteki brajlowskiej do cyfrowej, czyli o materiałach alternatywnych i technologiach wspomagających dla użytkowników z niepełnosprawnością wzroku. W kręgu rozważań bibliologiczno-tyflologicznych
 • Jiří TRÁVNÍČEK, Życiorysy czytelnicze (zarys koncepcji)

II. MATERIAŁY

 • Tomasz DZIURDZIA, Projekt ustawy o książce z 2015 roku

III. PRZYCZYNKI, KOMENTARZE, POLEMIKI

 • Michał SPANDOWSKI, Zapiski Jana Solfy w inkunabule medycznym z 1496 roku
 • Grzegorz NIEĆ, Kilka uwag na marginesie projektów ustawy o jednolitej cenie książki z 2015 i 2017 roku
 • Jakub Maciej ŁUBOCKI, Czy słowniki i encyklopedie są źródłami informacji o charakterze pochodnym?

IV. ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

 • Maciej Matwijów, O największej współczesnej encyklopedii księgoznawczej — drugim wydaniu niemieckiego Lexikon des gesamten Buchwesens (LGB2)
 • Jakub Maciej Łubocki, Uwagi bibliografa nad Polską bibliografią organów Marii Szymanowicz
 • Jacek Tomaszewski, Oprawy haftowane i tekstylne z XVI–XIX wieku w zbiorach polskich. T. 1, Kontekst historyczny. T. 2, Katalog opraw haftowanych, Warszawa 2013 (Elżbieta Pokorzyńska)
 • Jan Olaszek, Rewolucja powielaczy. Niezależny ruch wydawniczy w Polsce 1976–1989, Warszawa 2015 (Tomasz Serwatka)
 • Verlagsmetropole Breslau 1800–1945, pod red. Urszuli Bonter, Detlefa Haberlanda, Siegfrieda Lokatisa, Patricii Blume, [Berlin]-München 2015 (Weronika Karlak)
 • Aleksandra Lubczyńska, Działalność wydawnicza Narodowej Demokracji w Galicji w dobie autonomii (1892–1914), Pruszcz Gdański 2016 (Anna Gruca)
 • Agnieszka Paja, XIX. Tożsamość czytelniczki, Warszawa 2016 (Barbara Wąsik)
 • Renata M. Zając, Czasopisma popularnonaukowe w Polsce w latach 1945–1989, Kraków 2016 (Małgorzata Korczyńska-Derkacz)
 • Anna Karczewska, Czemu ten nasz chłop ciemny… Inteligenckie dyskusje o czytelnictwie ludowym w Królestwie Polskim w XIX wieku, Kraków 2017 (Grzegorz Nieć)

V. SPRAWOZDANIA Z KONFERENCJI

 • Konferencja „Książka dawna i jej właściciele = Early printed books and their owners”, 29.09–1.10.2016, Biblioteka Zakładu Narodowego im Ossolińskich we Wrocławiu (Weronika Karlak)
 • „Collections and Books [A]cross Borders” — sesja Światowego Kongresu International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), 21 sierpnia 2017 (Anna Cisło)
 • „Ekslibris: znak własnościowy — dzieło sztuki. Tradycja, współczesność, perspektywy”. Międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 15 listopada 2017 (Dorota Kolenda)

VI. NEKROLOG

 • Jadwiga Hildegard Kołodziejska (11 IX 1928–4 V 2016) (Barbara Budyńska)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter