Kultura książki polskiej we Lwowie w okresie oświecenia

Halina Rusińska-Giertych
ISBN: 978-83-229-3593-4
Liczba stron: 392
Format: B5, oprawa twarda
Rok wydania: 2018
Cena: 75,00 PLN   

Monografia jest próbą całościowego, wieloaspektowego ujęcia zagadnień dotyczących dziejów książki polskiej we Lwowie na przełomie XVIII i XIX wieku. Obejmuje refleksją badawczą takie istotne składniki, jak: zewnętrzna postać publikacji, zawartość treściowa, system informacji o książce, sposoby jej rozpowszechniania, gromadzenia i użytkowania, uwzględniając przy tym  zjawiska życia epoki, wydarzenia polityczne, warunki prawno-ekonomiczne, prądy umysłowe, poziom oświaty i kultury. Ukazuje zatem funkcjonowanie lwowskiej książki, rozumianej jako wytwór określonych warunków historycznych i społecznych, a także duchowych i praktycznych potrzeb tamtejszego środowiska. Zwraca uwagę na zespół zjawisk inspirujących lub hamujących powstanie poszczególnych edycji i ich rozpowszechnianie, tendencje w kulturze epoki, możliwości twórcze autorów, operatywność warsztatów typograficznych i oficyn księgarskich, wskazuje zależność oferty wydawniczej i księgarskiej od zainteresowań i potrzeb czytelniczych mieszkańców Galicji oraz podkreśla rolę, jaką odegrała książka w kształtowaniu kultury intelektualnej tamtego regionu. Wypełnia ponadto lukę w dotychczasowym stanie badań w zakresie dziejów ruchu wydawniczo-księgarskiego we Lwowie na przełomie XVIII i XIX stulecia, ponieważ prezentuje nieznany dotąd obraz kultury książki polskiej w stolicy Galicji czasów oświecenia.

Wykaz skrótów
Wstęp
1. Cel badań
2. Stan badań
3. Metody badań
4. Cezury czasowe
5. Terminy i pojęcia
6. Struktura pracy
Rozdział I. Lwów w czasach Rzeczypospolitej szlacheckiej i w zaborze austriackim
Rozdział II. Życie intelektualne, kulturalne i towarzyskie Lwowa w okresie oświecenia
1. Instytucje oświatowe
1.1. Szkolnictwo elementarne i średnie
1.2. Nauczanie prywatne
1.3. Szkolnictwo wyższe
2. Życie towarzyskie, salony
3. Towarzystwa
4. Życie teatralne i muzyczne
5. Biblioteki
5.1. Biblioteki instytucji kościelnych
5.2. Biblioteki zakonne
5.3. Biblioteki prywatne
5.4. Biblioteki teatralne
5.5. Biblioteka Uniwersytecka
5.6. Biblioteka Ossolineum
5.7. Biblioteka Towarzystwa Ćwiczącej się Młodzieży w Literaturze Ojczystej
Rozdział III. Stosunki wydawniczo-księgarskie
1. Warunki rozwoju ruchu wydawniczo-księgarskiego
1.1. Mecenat i jego formy
1.2. Cenzura jako czynnik wpływający na kształt kultury literackiej Lwowa
2. Drukarnie
2.1. Drukarnia Jezuicka (1642–1773)
2.2. Drukarnia Bractwa Św. Trójcy (1713–1786)
2.3. Drukarnia Szlichtynów (1755–1785)
2.4. Drukarnia Franciszkańska (1770–1776)
2.5. Drukarnia Pillerów (1773–1939)
2.6. Drukarnia Karola Bogusława Pfaff a (1790–1794)?
2.7. Drukarnia Gustawa Wilhelma Wichmana (1796–1808)
2.8. Drukarnia Józefa Schnaydra (1808–1853
3. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Członków Sztuki Drukarskiej przy Drukarni
Pillerów
4. Odlewnie czcionek
5. Księgarnie
5.1. Księgarnia Szlichtynów (1729–1785?)
5.2. Filia warszawskiej księgarni Jana Augusta Posera (1773)
5.3. Księgarnia Pillerów (1773–1939)
5.4. Księgarnia Dominika Riegera (1775)
5.5. Filia warszawskiej księgarni Michała Grölla (1780–1785)
5.6. Księgarnia Karola Bogusława Pfaff a (1785–1829)
5.7. Księgarnia antykwaryczna Dawida Igla i jego rodziny (1795–1928)
5.8. Księgarnia Karola Wilda (1796–1834)
5.9. Księgarnia Bartłomieja Jabłońskiego (1816–1842)
5.10. Księgarnia Ignacego Kuhna i Jana Milikowskiego (1822–1835)
6. Płatne wypożyczalnie książek
6.1. Wypożyczalnia Pillerów
6.2. Wypożyczalnia Karola Wilda
Rozdział IV. Oferta księgarska
Rozdział V. Lwowska produkcja wydawnicza — repertuar, autorzy, estetyka typograficzna, ogólna charakterystyka edycji i ich znaczenie
1. Repertuar wydawniczy
2. Lokalni autorzy
3. Estetyka druków lwowskich
4. Znaczenie, ogólna charakterystyka edycji
Rozdział VI. Rynek prasowy — charakterystyka, podział typologiczny
1. Czasopisma i gazety
1.1. „Gazette de Leopol” (1776)
1.2. „Pismo Uwiadamiające Galicji” (1783)
1.3. „Lwowskie Pismo Uwiadamiające” (1784)
1.4. „Lwowskie Tygodniowe Wiadomości” (1786–1788)
1.5. „Dziennik Patriotycznych Polityków” (1792–1798)
1.6. „Zbiór Pism Ciekawych” (1795)
1.7. „Gazeta Lwowska” (1811–1939)
1.8. „Rozmaitości” (1817–1848; 1854–1859)
1.9. „Pamiętnik Lwowski” (1816–1819)
1.10. „Pszczoła Polska” (1820)
1.11. „Pamiętnik Galicyjski” (1821)
1.12. „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego imienia Ossolińskich”
(1828–1830)
1.13. „Annales Iurisprudentiae” (1810–1811)
1.14. „Gazeta Ogrodnicza” (1830)
2. Almanachy
Rozdział VII. Reklama książki i promocja czytelnictwa we Lwowie
1. Ogłoszenia prasowe
2. Katalogi
3. Zapowiedzi wydawnicze
4. Prospekty wydawnicze
5. Listy prenumeratorów
Rozdział VIII. Odbiorcy książki polskiej we Lwowie — przekrój społeczny, publiczność
literacka, potrzeby czytelnicze
Zakończenie
Wykaz wykorzystanych źródeł i literatury
Summary
Indeks nazwisk
Indeks wydawnictw periodycznych
Spis rycin
Spis tabel


Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter