Studia o Książce i Informacji 36

Elżbieta Jamróz-Sto­larska (red.)
ISSN: 2300-7729
Liczba stron: 284
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Cena: 45,00 PLN   

W 36. tomie „Studiów o Książce i Informacji” znalazły się teksty dotyczące m. in: twórczości Andrzeja Heidricha, działalności londyńskiej „Oficyny Poetów” prowadzonej przez Krystynę i Czesława Bednarczyków, kontaktów Stanisława Przybyszewskiego z wydawcami czy wizerunku drukarza na łamach międzywojennych jednodniówek. Ponadto omówiono zjawisko książki artystycznej, różne wcielenia Biblii królowej Zofii, przybliżono działania Edynburga na polu upowszechniania literatury, a także problematykę czytelnictwa wśród więźniów oraz trendy w bibliotekarstwie akademickim. Artykuły autorów zagranicznych koncentrują się wokół publikacji dla dzieci i młodzieży. Tom uzupełniają recenzje publikacji księgoznawczych wydanych w latach 2016–2017.


Artykuły

 • Tomasz Bierkowki, Ewa Repucho, Co mówią okładki? Ojakości komunikatów wizualnych współczesnych edycji wydawanych przez bibliologów idla bibliologów
 • Paweł Bernacki, Artists’ books, czyli czym jest owoc małżeństwa książki ze sztuką
 • Marta Kowalska, Edynburg jako przykład miasta literatury: Edinburgh International Book Festival
 • Еmiлiя Огар, У пошуку нових форм: реалії українського ринку медіа для дітей
 • Катерина Нікішова, Комунікативна модель сучасних природознавчих часописів для дітей на прикладі українського та польського пресовидання
 • Jakub Maciej Łubocki, Biblia królowej Zofii — od rękopisu do formy cyfrowej
 • Katarzyna Jamrozik, Nie samą pracą drukarz żyje… Przedstawiciele zawodu w świetle humorystycznych jednodniówek okolicznościowych z okresu międzywojennego
 • Anna Lubińska, Stanisława Przybyszewskiego kontakty z polskimi wydawcami
 • Jan Kaczorowski, Gdy treść i forma idą w parze. O edytorskich i estetycznych walorach czasopisma „Oficyna Poetów” wydawanego w Londynie w latach 1966–1980
 • Marcin Kielan, Klasyk nieortodoksyjny. Estetyka książki w twórczości Andrzeja Heidricha
 • Karolina Woźny, Czytelnictwo więźniów w Zakładzie Karnym w Rawiczu
 • Anna Wałek, Przyszłość bibliotek i biblioteki przyszłości, czyli trendy kształtujące innowacyjne usługi biblioteczno-informacyjne w bibliotekach akademickich

Komunikaty

 • Michał Muraszko, Małopolska oprawa „Liber de modo acquirendae divinae gratiae…” z księ­gozbioru arcybiskupa gnieźnieńskiego Wojciecha Baranowskiego

Recenzje i przeglądy

 • Bożena Koredczuk, Badania humanistyczne w sieci czyli zmiany w komunikacji naukowej spowodowane rewolucją cyfrową (Komunikacja naukowa w humanistyce, red. Emanu­el Kulczycki, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2017)
 • Bożena Hojka, Od książek kucharskich dla dzieci i młodzieży do kultury kulinarnej PRL-u… (Anita Has-Tokarz, Książki kucharskie i (około)kulinarne dla dzieci i młodzieży w Pol­sce w latach 1945–1989: Teksty — Funkcje — Konteksty, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016)

Sprawozdania

 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian” — Innowacyjne usługi informacyjne (Warszawa, 15–16 maja 2017) (Dorota Siwecka)
 • Konferencja Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego „Funkcje bibliotek dawniej i dziś” (Wrocław, 22–23 listopada 2017) (Dorota Siwecka)
 • Sprawozdanie z wernisażu podsumowującego projekt digitalizacji kroju pisma Bona (Warszawa, 25 listopada 2017) (Jakub Maciej Łubocki)

 

***

 

 • Tomasz Bierkowki, Ewa Repucho, What do covers say? About quality of visual communicates of Polish contemporary publications on bibliology and informatology
 • Paweł Bernacki, Artists’ books, or what is the fruit of the marriage of abook with art
 • Marta Kowalska, Edinburgh as an example of acity of literature: Edinburgh International Book Festival
 • Еmiлiя Огар, In the search for new forms: the realities of the Ukrainian market of children’s media
 • Катерина Нікишова, Defining of popular science children’s periodic target audience on the Ukrainian and Polish press markets  
 • Jakub Maciej Łubocki, Bible of Queen Sophia — from the manuscript to the digital form
 • Katarzyna Jamrozik, For a printer work is not the most important thing… Humorous printers’ one day papers from the interwar period
 • Anna Lubińska, Stanisław Przybyszewski’s contacts with Polish publishers
 • Jan Kaczorowski, When the content and form go hand in hand with one another. Aesthetic and editorial value of “Oficyna Poetów” — amagazine published in London between 1966 and 1980
 • Marcin Kielan, An unorthodox classic. The esthetics of abook in Andrzej Heidrich’s works
 • Karolina Woźny, Readership of prisoners in the Rawicz prison  
 • Anna Wałek, The future of libraries and the libraries of the future — new trends shaping innovative library and information services in academic libraries

Announcements
Revievs
Reports

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter


  Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

  Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

  Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0