Przegląd Prawa i Administracji CXII

Józef Frąckowiak (red.)
ISSN: 0137-1134
Liczba stron: 260
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2018
Cena: 45,00 PLN   

Tom CXII kwartalnika „Przegląd Prawa i Administracji” został zadedykowany profesorowi Jerzemu Jacyszynowi. Pracownicy Zakładu Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz osoby związane z tym Zakładem — w którym kariera naukowa profesora Jacyszyna bierze swój początek — składają w ten sposób hołd swojemu wykładowcy, opiekunowi naukowemu i koledze akademickiemu. Zamieszczone tu teksty dotyczą zagadnień z takich dziedzin, jak prawo spółek handlowych, ochrona danych osobowych, prawo prywatne i majątkowe czy ochrona zdrowia.

Józef Frąckowiak, Słowo wstępne
Jarosław Ciesielski, Rejestry przedsiębiorców a ochrona danych osobowych
Jarosław Firlit, Przedsiębiorstwo w polskim systemie prawnym
Józef Frąckowiak Orzecznictwo i doktryna jako źródło prawa prywatnego
Marcin Jagodziński, Anieszka Guzewicz, Wypowiedzenie umowy spółki jawnej przez jednego z dwóch wspólników w kontekście problematyki przejęcia majątku na podsta­wie art. 66 k.s.h.
Anna Koronkiewicz-Wiórek, Deficyty obowiązującej w prawie polskim regulacji w za­kresie reklamy i innych technik marketingowych dotyczących produktów relewantnych dla ochrony karmienia piersią, ze szczególnym uwzględnieniem preparatów do począt­kowego żywienia niemowląt. Zarys problematyki
Eligiusz Jerzy Krześniak, Odpowiedzialność członków rady nadzorczej spółki akcyjnej za prawidłowość sprawozdań finansowych spółki
Krzysztof Kułak, Wstrzymanie skuteczności uchwały jako zabezpieczenie roszczenia o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały właścicielskiego organu spółki ka­pitałowej
Marek Leśniak, Jeszcze o wątpliwościach dotyczących funkcjonowania spółki z ograni­czoną odpowiedzialnością utworzonej za pomocą normatywnego wzorca umowy
Marcin Podleś, Ustawowy zakaz działalności konkurencyjnej wobec członków zarządu spółek kapitałowych — zagadnienia wybrane
Lidia Siwik, Skracanie firm spółek osobowych zawierających firmę spółki będącej wspól­nikiem
Bogusław Sołtys, Charakterystyka i sens normatywnego wyróżnienia grupy umów o świadczenie usług prawniczych
Robert Stefanicki, Przeniesienie siedziby statutowej spółki do innego państwa członkow­skiego w świetle swobody przedsiębiorczości
Tomasz Tomczak, Hipoteka polska a hypothèque prowincji Quebec. Porównanie z perspektywy prawa prywatnego międzynarodowego
Piotr Marcin Wiórek, Czy potrzeba nam szczególnej formy organizacyjno-prawnej dla innowacyjnego biznesu? Uwagi ogólne na podstawie uzasadnienia projektu prostej spółki akcyjnej — PSA
Ewa Wójtowicz, Sprzedaż konsumencka w Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów i w kodeksie cywilnym

Józef Frąckowiak, Introduction
Jarosław Ciesielski, Registers of entrepreneurs and protection of personal data
Jarosław Firlit, Enterprise in the Polish legal system
Józef Frąckowiak Jurisprudence and doctrine as asource of private law
Marcin Jagodziński, agnieszka guzewicz, Termination of the articles of registered part­nership by one of the two partners in context of the issue of overtaking of assets on the basis of Article 66 of Commercial Companies Code
Anna Koronkiewicz-Wiórek, The regulatory deficiencies of Polish regulation concerning advertisement and other marketing techniques relating to products relevant to protection of breastfeeding, with special regard to the infant formulae. An outline of the issues
Eligiusz Jerzy Krześniak, Responsibility of members of the supervisory board of a joint--stock company for the correctness of the company’s financial statements
Krzysztof Kułak, Resolution effectiveness suspension as the security for actions for re­voking the resolution or pronouncing its invalidity
Marek Leśniak, Some further doubts about functioning of the limited liability company made by normative template of article of association available in the IT system
Marcin Podleś, Prohibition against competitive activities of board members
Lidia Siwik, Abbreviated partnerships’ names including the company name of the partner
Bogusław Sołtys, Purpose of normative distinction of the group of legal services con­tracts
Robert Stefanicki, Transfer of the company’s registered office to another Member State in the light of the EU freedom of establishment
Tomasz Tomczak, A private international law comparative study of the Polish ‘hipoteka’ and Quebec’s ‘hypotheque’
Piotr Marcin Wiórek, Do we need a special legal form for innovative business? General remarks on the explanation of the draft of provisions regarding a simple stock corpor­ation — SSC
Ewa Wójtowicz, Consumer sales in the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods and in the Civil Code

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter