Socjologia LXX. Współczesne zagrożenia — bezpieczeństwo — edukacja Czyli jak uczyć społeczeństwo zasad bezpieczeństwa

Barbara Wiśniewska-Paź (red.)
ISBN: 978-83-229-3609-2
Liczba stron: 272
Format B5, oprawa twarda
Rok wydania: 2018

Na bezpieczeństwie, podobnie jak na zdrowiu i edukacji „zna się” podobno każdy. To podejście ma niestety swoje konsekwencje. Nie wszystko jest bowiem tak proste, jak może się wydawać, patrząc na określony problem/zagrożenie wyłącznie z jednego punktu widzenia. Współczesna rzeczywistość i towarzyszący jej rozwój cywilizacyjny stanowią niezwykle złożony i wymagający obszar, który generuje potrzebę wypracowania często nie jednego, lecz wielu przemyślanych podejść (strategii) adekwatnych do miejsc, czasu, rodzajów zagrożeń oraz ludzi, których dane zagrożenia mogą dotyczyć bądź dotyczą. Żyjemy w świecie, w którym mamy do czynienia z zagrożeniami, które potrafimy przewidywać, przeciwdziałać im i na nie reagować. Dysponujemy przy tym wypracowanymi metodami szkolenia ludzi realizowanymi — w zależności od bazy, chęci i kompetencji nauczycieli/szkoleniowców/instruktorów — w różny sposób i z różnym skutkiem. Oprócz zagrożeń już znanych mamy do czynienia z całą masą tych, których specyfikę dopiero rozpoznajemy. Dobrym tego przykładem jest całe spektrum cyberzagrożeń, o których wiemy wciąż za mało, aby radzić sobie z nimi w wystarczający i skuteczny sposób. Jest to wyzwanie, z którym aktualnie próbujemy się zmierzyć. Zadanie nie jest łatwe zważywszy, że żyjemy w świecie permanentnej deregulacji, zmian i zwrotów, rozwoju sztucznej inteligencji (SI), zmutowanych postaci zagrożeń i przekształceń, z bezpieczeństwem jako jedną z najwyższych wartości w tle.
Jest to kolejna monografia poświęcona różnym wymiarom relacji między bezpieczeństwem a edukacją. Tym razem głównym punktem zainteresowania stały się trzy aspekty:
 1. Współczesne zagrożenia, czyli co powinno być przedmiotem edukacji na rzecz bezpieczeństwa i kogo powinna ona dotyczyć?
 2. W oparciu o jakie metody oraz gdzie powinien odbywać się proces edukacji na rzecz bezpieczeństwa (kwestie dotyczące instytucji, programów kształcenia, współpracy, proporcji między zajęciami teoretycznymi i praktycznymi oraz miejscem ich realizacji)?
 3. Kto powinien uczyć ludzi zasad bezpiecznych zachowań (uwrażliwiania, rozpoznawania zagrożeń, prewencji i reagowania)? Kwestia edukacji kadr, kompetencji kadry prowadzącej szkolenia/edukację oraz współdziałania dyrekcji/nauczycieli ze służbami militarnymi i paramilitarnymi w wymiarze kształcenia uczniów i studentów na różnych szczeblach struktury szkolnej i uczelnianej.
Wszystkie trzy aspekty są komplementarne wobec siebie. Istotą sukcesu jest ich rozwój i kooperacja, potrzeba doskonalenia, czerpania wzorców i ich sukcesywnego wdrażania w celu stałego podnoszenia jakości bezpieczeństwa oraz świadomości jego znaczenia.
SPIS TREŚCI
BARBARA WIŚNIEWSKA-PAŹ, Współczesne zagrożenia a bezpieczeństwo — rola edukacji
ANDRZEJ PIECZYWOK, Wielostronność kształcenia jako model i paradygmat eduka­cji dla bezpieczeństwa
RADOSŁAW TYŚLEWICZ, Nauczanie o bezpieczeństwie poprzez doświadczenie niebezpieczeństwa
WŁODZIMIERZ CHOJNACKI, IWONA BŁASZCZAK, Wyzwania i zagrożenia w edukacji dla bezpieczeństwa
ALEKSANDRA SKRABACZ, Obywatele jako prosumenci bezpieczeństwa
DOMINIK HRYSZKIEWICZ, Modele efektywnej komunikacji w administracji publicznej
DANIEL GŁOWACZ, Bezpieczeństwo dokumentów i ochrona informacji
BOGDAN KOSOWSKI, Wpływ edukacji na stan bezpieczeństwa narodowego państwa
JAN FIGURSKI, JERZY NIEPSUJ, O potrzebie profesjonalizacji systemu obronnego Rzeczypospolitej Polskiej — aspekt edukacyjny
MARTA MISZCZAK, Coaching jako forma rozwoju zawodowego z perspektywy polskiej armii
BARBARA LORENC-ŻELISKO, Edukacja funkcjonariuszy policji w obszarze przestępczości z zakresu mowy nienawiści
HENRYK KROMOŁOWSKI, Bezpieczeństwo zdrowotne ludności a rola jednostek samorządu terytorialnego w kształtowaniu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Tworzenie centrów zdrowia psychicznego
JAROSŁAW STELMACH, Znaczenie edukacji antyterrorystycznej w reagowaniu na potencjalne zamachy terrorystyczne w Polsce
BARBARA WIŚNIEWSKA-PAŹ, Program pilotażowy klas mundurowych — założenia, proces wdrażania i doświadczenia wyniesione z eksperymentu z 1999 roku
PIOTR MICKIEWICZ, Bezpieczna młodzież, czyli pytanie o istotę bezpieczeństwa w środowisku szkolnym
RYSZARD KAŁUŻNY, Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne uczniów gimnazjów alternatywą dla współczesnych zagrożeń młodzieży
MONIKA ZAWARTKA, Obszary aktywności i zagrożeń bezpieczeństwa osób starszych
Nota o redaktorze tomu


CONTENTS
BARBARA WIŚNIEWSKA-PAŹ, Modern threats and safety — the role of education
ANDRZEJ PIECZYWOK, Multilateral education as a model and paradigm of education for security
RADOSŁAW TYŚLEWICZ, Teaching safety through the experience of danger
WŁODZIMIERZ CHOJNACKI, IWONA BŁASZCZAK, Challenges and threats in education for safety
ALEKSANDRA SKRABACZ, Citizens as a safety prosumers
DOMINIK HRYSZKIEWICZ, Models of effective communication in public administration
DANIEL GŁOWACZ, Document security and information protection
BOGDAN KOSOWSKI, The impact of education on the state of the national security of the country
JAN FIGURSKI, JERZY NIEPSUJ, On the need for professionalization of defense system of Poland — educational aspect
MARTA MISZCZAK, Coaching as a form of professional development from the perspective of polish army
BARBARA LORENC-ŻELISKO, Education of police functions in the field of crime within the scope of human crime
HENRYK KROMOŁOWSKI, Public health seciurity and the role of local government units in shaping of psychiatric care and addiction treatment. Creation of mental health centres
JAROSŁAW STELMACH, The importance of anti-terrorist education in responding to potential terrorist attacks in Poland
BARBARA WIŚNIEWSKA-PAŹ, Pilot schedule of the military class — assumptions, implementation process and experiences exhibed from exercise from 1999
PIOTR MICKIEWICZ, Safe youth, or the question about the essence of safety in the school environment
RYSZARD KAŁUŻNY, Extracurricular and extra-school activity of middle school students as an alternative to contemporary threats to the youth
MONIKA ZAWARTKA, Areas of activity and threats to the safety of older people
Note on editor

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter