Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 23

Daria Kostecka-Jurczyk, Sebastian Jakubowski (red.)
ISBN: 978-83-229-3613-9
Liczba stron: 104
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2018
Cena: 30,00 PLN   

Bieżący numer „Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych” poświęcony jest wybranym aspektom działalności państwa w kontekście polityki fiskalnej oraz szeroko rozumianej działalności bankowej.
W artykule pt. Źródła finansowania ochrony zdrowia w Polsce i w Wielkiej Brytanii Autor ukazał system finansowania ochrony zdrowia w obu krajach, uwzględniając Państwowe Ratownictwo Medyczne i wysoko specjalistyczne świadczenia zdrowotne. Z kolei w tekście pt. Wyłączenie stosowania ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych do należności z tytułu podatków Autor stara się ocenić zasadność tej instytucji prawnej. Artykuł pt. Administracyjnoprawny nadzór nad rynkiem bankowym na przykładzie wybranej działalności Komisji Nadzoru Finansowego zawiera natomiast analizę konstrukcji i instrumentów nadzoru nad rynkiem bankowym w Polsce. Zaś w opracowaniu pt. System gwarantowania depozytów w Polsce — Bankowy Fundusz Gwarancyjny Autor omawia konstrukcję i istotę Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a także system gwarancji i terminy ich wypłat.
W numerze 23 poruszana jest także kwestia działalności reglamentacyjnej państwa. W opracowaniu pt. Unormowanie przesłanek udzielenia koncesji na prowadzenie kasyna gry a ochrona interesu publicznego Autor omawia przesłanki udzielenia koncesji określone w ustawie o grach hazardowych i w ustawie — Prawo przedsiębiorców i poszukuje odpowiedzi na pytanie o stopień ochrony interesu publicznego w kontekście przepisów zawartych w tych aktach prawnych. Natomiast w opracowaniu pt. Rola sądownictwa administracyjnego na przykładzie względnej dewolutywności skargi kasacyjnej wniesionej do Naczelnego Sądu Administracyjnego Autorzy ukazują istotę stosunkowo nowego instrumentu procesowego w postępowaniu sądowoadminisracyjnym — dewolutywność skargi kasacyjnej.

ARTYKUŁY NAUKOWE
Mikołaj Wojcieszek, Karol Sułkowski, Administracyjnoprawny nadzór nad rynkiem
bankowym na przykładzie wybranej działalności Komisji Nadzoru Finansowego
 Karol Sułkowski, System gwarantowania depozytów w Polsce — Bankowy Fundusz
Gwarancyjny
Michał Stawiński, Wyłączenie stosowania ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych do należności z tytułu podatków
Paweł Lenio, Źródła finansowania ochrony zdrowia w Polsce i w Wielkiej Brytanii
Konrad Kopystyński, Unormowanie przesłanek udzielenia koncesji na prowadzenie kasyna
gry a ochrona interesu publicznego
Beniamin Rozczyński, Maciej Mączyński, Rola sądownictwa administracyjnego na przykładzie
względnej dewolutywności skargi kasacyjnej wniesionej do Naczelnego Sądu
Administracyjnego


SCIENTIFIC ARTICLES
Mikołaj Wojcieszek, Karol Sułkowski, Administrative and legal supervision over the
banking market on the example of the selected activity of the Polish Financial Supervision
Authority
 Karol Sułkowski, The deposit guarantee system in Poland — Bank Guarantee Fund
Michał Stawiński, Exclusion of the application of the act on liability for violation of the
public finance discipline in terms of tax receivables
Paweł Lenio, The sources of the health system funding in Poland and Great Britain
Konrad Kopystyński, Regulation of premises of granting a concession for operating casino
games and the protection of the public interest
Beniamin Rozczyński, Maciej Mączyński, The role of the administrative judiciary on the
basis of the relative devolution of the cassation appeal filed with the Supreme Administrative
Court

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter