Przegląd Prawa i Administracji CXIV. Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa

Karol Kiczka, Tadeusz Kocowski, Witold Małecki (red.)
ISSN: 0137-1134
Liczba stron: 692
Format B5, oprawa twarda
Rok wydania: 2018

Księga pod tytułem Praworządność — decentralizacja — przedsiębiorczość, wydana w serii „Przegląd Prawa i Administracji”, została przygotowana dla uczczenia jubileuszu 70. urodzin prof. dr. hab. Leona Kieresa – wieloletniego kierownika Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego na Uniwersytecie Wrocławskim, znamienitego naukowca i osoby głęboko zaangażowanej w życie publiczne, od wielu lat działającej niestrudzenie na rzecz dobra wspólnego na poziomie krajowym i lokalnym. Artykuły zamieszczone w księdze napisali czołowi przedstawiciele polskiej nauki publicznego prawa gospodarczego i prawa administracyjnego, reprezentujący najbardziej uznane ośrodki akademickie. Artykuły prezentują nowatorskie i oryginalne spojrzenia na podstawowe problemy doktrynalne nauki publicznego prawa gospodarczego i prawa administracyjnego w kontekście współczesnych przemian społeczno-gospodarczych i bieżących tendencji legislacyjnych. 

W siedemdziesiątą rocznicę urodzin Profesora Leona Kieresa
List gratulacyjny Marszałka Województwa Dolnośląskiego
List gratulacyjny Prezydenta Wrocławia
List gratulacyjny Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
List gratulacyjny Rektora-Seniora Uniwersytetu Wrocławskiego
List gratulacyjny Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
List gratulacyjny Kierownika-Seniora Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wykaz najważniejszych publikacji Profesora Leona Kieresa
PRAWORZĄDNOŚĆ
Barbara Adamiak, Domniemanie prawidłowości milczącego załatwienia sprawy
Jolanta Blicharz, Związek między zasadą równości a zasadą sprawiedliwości społecznej w polskiej Konstytucji i orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Próba spojrzenia ogólnego
Adam Błaś, Problem samodzielności organu administracyjnego w świetle idei państwa prawnego
Jacek Giezek, Fakty oraz ich ocena jako przedmiot materialnoprawnych domniemań
w procesie karnym
Włodzimierz Gromski, Akty instrumentalizacji prawa i ich granice
Mariusz Jabłoński, Obowiązek wdrożenia procedur antykorupcyjnych — uwagi na tle propozycji zawartych w projekcie ustawy o jawności życia publicznego
Eryk Kosiński, Prawne formy podejmowania i prowadzenia działalności leczniczej jako element systemu ochrony zdrowia w Polsce. Wybrane aspekty
Piotr Lisowski, Meandry praworządności na przykładzie orzekania w sprawie zasiłku celowego z tytułu poniesienia strat w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej Witold Małecki, Prawo administracyjne prywatne. Propozycja nowego terminu w siatce pojęciowej polskiego prawa administracyjnego
Wiesława Miemiec, Marcin Miemiec, Organizacja oraz finansowanie publicznego radia i telewizji w Republice Federalnej Niemiec
Heryk Nowicki, Osiąganie efektu innowacyjności przy realizacji zadań publicznych w ramach umowy partnerstwa publiczno-prywatnego
Anna Piszcz, Stosowanie prawa a kontrola jego konstytucyjności (zdania odrębne Profesora Leona Kieresa do wyroków Trybunału Konstytucyjnego)
Magdalena Pyter, Skreślenie ucznia z listy uczniów a obowiązek szkolny
Jerzy Supernat, Z zagadnień komparatystyki prawniczej
Aleksandra Sszadok-Bratuń, Minirefl eksje nad maksikwestiami, czyli o aksjologicznych aspektach praworządności
Elżbieta Ura, „Ucywilnianie” dotychczasowych stosunków służbowych funkcjonariuszy celnych w związku z reformą administracji celno-skarbowej — w kontekście zasady praworządności
Marek Wierzbowski, Marek Grzywacz, O zmieniającej się roli polskich uczelni w obszarze studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń
DECENTRALIZACJA
Maciej Guziński, Podmioty gminne w prawie zamówień publicznych
Roman Hauser, Marta Szustkiewicz, Przepisy ograniczające konkurencję w aktach prawa miejscowego
Jan Jeżewski, Geneza konstrukcji nadzoru nad samorządem terytorialnym w departamencie we Francji
Karol Kiczka, Z teorii i praktyki samorządu terytorialnego
Jerzy Korczak, Europejskie wpływy na funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce
Małgorzata Ofiarska, Kształtowanie się koncepcji związku metropolitalnego w Polsce po 1990 roku
Mirosław Stec, Wpływ nowych zasad zarządzania mieniem państwowym na kształt rady nadzorczej i zarządu spółki komunalnej
Marek Szydło, Wyzwania legislacyjne w zakresie zarządzania obszarami metropolitalnymi w Polsce
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Stanisław Biernat, Działalność gospodarcza poddana reglamentacji w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości (na przykładzie prowadzenia gier hazardowych)
Rafał Blicharz, Kilka uwag na temat przepisów ogólnych projektu ustawy Prawo przedsiębiorców
Andrzej Borkowski, Struktura prawna nadzoru nad regulowaną działalnością gospodarczą
Anna Dobaczewska, Pomoc publiczna dla portów lotniczych na przykładzie portu lotniczego Gdynia-Kosakowo
Józef Frąckowiak, Uchwała zgromadzenia wspólników spółki kapitałowej sprzeczna z ustawą
Jan Gola, Prewencja w obszarze aktów kwalifi kujących w działalności gospodarczej
Krzysztof Horubski, Wolność prowadzenia działalności gospodarczej w świetle art. 16 Karty praw podstawowych — wybrane problemy
Michał Kania, Mikro, mali i średni przedsiębiorcy w zamówieniach publicznych. Kilka propozycji de lege ferenda
Tadeusz Kocowski, Brak decyzji uprawniającej a ważność umowy w działalności gospodarczej (obszar zamówień publicznych)
Katarzyna Kokocińska, Kierunki rozwoju nauki publicznego prawa gospodarczego z perspektywy instytucji i wartości konstytucyjnych
Cezary Kosikowski, Koncepcja prawa interwencjonizmu
Aleksander Maziarz, Nadużycie pozycji dominującej przez wykonywanie praw własności intelektualnej w prawie konkurencji Unii Europejskiej
Rajmund Molski, O symbiozie prawa antymonopolowego i demokracji
Bożena Popowska, Nowe procedury publicznego prawa gospodarczego. Problem gwarancji procesowych dla podmiotów działalności gospodarczej
Andrzej Powałowski, Aksjologia i prawo przekształceń własnościowych w gospodarce
Michał Strzelbicki, Skutki prawne kontroli przedsiębiorcy prowadzonej z naruszeniem zasad kontroli
Kazimierz Strzyczkowski, Kilka uwag o obiektywizacji gospodarczych praw podstawowych
Anna Trela, Milczenie administracji publicznej w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
Anna Walaszek -Pyzioł, Wojciech Pyzioł, Kilka refl eksji na temat problematyki wkładów do spółki jawnej
Rafał Wojciechowski, Kilka uwag o regulacji prawnej przedsiębiorczości w późnym średniowieczu

 


On the seventieth anniversary of Professor Leon Kieres birthday
Congratulatory letter from Marshal of the Lower Silesian Voivodeship
Congratulatory letter from Mayor of Wrocław
Congratulatory letter from Rector of the University of Wrocław .
Congratulatory letter from Rector-Senior of the University of Wrocław
Congratulatory letter from Dean of the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław
Congratulatory letter from Head-Senior of the Department of Public Economic Law of the Adam Mickiewicz University in Poznań
List of the most important publications of Professor Leon Kieres
THE RULE OF LAW
Barbara Adamiak, Presumption of the correctness of the silent dealing with the case
Jolanta Blicharz, The relationship between the principle of equality and the principle of social justice in the Polish Constitution and the jurisprudence of the Constitutional Tribunal. An attempt of a general analysis
Adam Błaś, Problem of independence of the administrative organ in the light of the idea of a state of law
Jacek Giezek, Facts and their assessment as the subject of the substantive presumption in the criminal trial
Włodzimierz Gromski, Acts of instrumentalisation of law and their limits
Mariusz Jabłoński, Obligation to implement anti-corruption procedures — comments on the proposals included in the draft law on transparency of public life
Eryk Kosiński, Legal forms of undertaking and conducting medical services activity as an element of health care system in Poland. Certain aspects
Piotr Lisowski, The complexities of legality — the example of the adjudication on the purpose-specific benefit in the cases of losses and damages caused by a natural or ecological disaster
Witold Małecki, Private administrative law. The proposal of a new term in the science of Polish administrative law
Wiesława Miemiec, Marcin Miemiec, The organization and fi nancing of a public radio and television in the Federal Republic of Germany
Henryk Nowicki, Achieving the effect of innovation in the implementation of public tasks under a public-private partnership agreement
Anna Piszcz, The application of law and the control of its constitutionality (dissenting opinions fi led by Professor Leon Kieres regarding the judgments of the Constitutional Tribunal)
Magdalena Pyter, Deletion of a student from the list of students and school duty
Jerzy Supernat, Legal comparatistics. Selected issues
Aleksandra Szadok-Bratuń, Mini reflections on maxi issues — about axiological aspects of the law and order
Elżbieta Ura, Change of the legal status of the Customs Service offi cer from the administrative and legal relation to the contractual relation — in the context of the rule of law
Marek Wierzbowski, Marek Grzywacz, The changing role of activity of Polish universities concerning postgraduate courses, supplementary courses and trainings
DECENTRALIZATION
Maciej Guziński, Municipal entities in public procurement law
Roman Hauser, Marta Szustkiewicz, Rules restricting competition resulting from local law
Jan Jeżewski, The genesis of the supervisory structure of territorial self-government in the department in France
Karol Kiczka, Some remarks on the theory and practice of territorial self-government
Jerzy Korczak, The European influence on the functioning of local government in Poland
Małgorzata Ofiarska, The shaping of the concept of metropolitan associations in Poland after 1990
Mirosław Stec, The impact of new rules of the management of state property on the shape of the supervisory board and the board of the municipal company
Marek Szydło, Legislative challenges in the field of governing the metropolitan areas in Poland

ENTERPRENEURSHIP
Stanisław Biernat, Economic activity subjected to reglamentation in the light of the case law of the Court of Justice of the European Union (exemplified by conducting gambling)
Rafał Blicharz, Some remarks on the general provisions of the draft act — Entrepreneurs’ Law
Andrzej Borkowski, Legal structure of supervision over regulated business activity 447
Anna Dobaczewska, State aid for airports on the example of Gdynia-Kosakowo Airport
Józef Frąckowiak, Resolution of the shareholders’ meeting of a company contrary to the law
Jan Gola, Prevention in the sphere of qualifying acts in commercial activity
Krzysztof Horubski, Freedom to conduct a business in the light of Article 16 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union — selected issues
Michał Kania, Micro, small and medium-sized enterprises in public procurements. Some proposals de lege ferenda
Tadeusz Kocowski, Non-possession of the required decision and validity of the contract in economic activity (sphere of public procurement)
Katarzyna Kokocińska, Directions of the development of the science of public economic law from the perspective of constitutional institutions and values
Cezary Kosikowski, Concept of the interventionism law
Aleksander Maziarz, Abuse of dominant position in relation to intellectual property rights in EU competition law
Rajmund Molski, On the symbiosis of antitrust law and democracy
Bożena Popowska, New procedures of public economic law. The problem of procedural guarantees for business entities
Andrzej Powałowski, Axiology and law of possessional transformations in economy
Michał Strzelbicki, Legal consequences of entrepreneur inspection conducted in violation of principles for inspection
Kazimierz Strzyczkowski, Some remarks on the objectifi cation of economic fundamental rights
Anna Trela, Silence of an administrative authority in the light of the Act on economic freedom
Anna Walaszek-Pyzioł, Wojciech Pyzioł, Some refl ections on the issue of contributions to the general partnership
Rafał Wojciechowski, Some remarks on legal regulation of entrepreneurship in the late Middle Ages

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter