Państwo i jego instytucje. Konstytucja — sądownictwo — samorząd terytorialny

Ryszard Balicki, Mariusz Jabłoński (red.)
ISBN: 978-83-229-3632-0
Liczba stron: 500
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2018
Nakład wyczerpany

Monografia Państwo i jego instytucje. Konstytucja — sądownictwo — samorząd terytorialny poświęcona jest analizie problematyki stosowania postanowień konstytucji zarówno na płaszczyźnie relacji między klasycznymi organami władzy (ustawodawczymi, wykonawczymi i sądowniczymi), jak i na płaszczyźnie szeroko rozumianego aparatu władzy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem samorządu terytorialnego. Zagadnienie to ma charakter dynamiczny i bardzo aktualny. Nowe zjawiska i zagrożenia skutkują koniecznością nie tylko pogłębiania znanych już wcześniej rozwiązań oraz mechanizmów ochrony konstytucyjnego ładu u porządku konstytucyjnego, lecz także ciągłego identyfikowania potencjalnych zagrożeń mających bezpośrednie znaczenie z punktu widzenia standardów demokratycznego państwa prawnego. Tym właśnie zagadnieniom poświęcona została niniejsza monografia.

Słowo wstępne
Rozdział I. Konstytucja i konstytucjonalizm

 • Dariusz Dudek, Konstytucja i agracjacja. Dylematy prawa łaski
 • Kazimierz Działocha, Agnieszka Łukaszczuk, Konstytucja RP z 1997 roku w pracach Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego
 • Mirosław Granat, Konstytucyjność prawa bez sądu konstytucyjnego
 • Anna Młynarska-Sobaczewska, Rozliczalność władz publicznych jako kategoria prawa konstytucyjnego
 • Marta Sagan, Stanisław Sagan, Etymologia i nazwy współczesnych konstytucji

Rozdział II. Naruszenie Konstytucji i jego konsekwencje

 • Kamil Dąbrowski, Skutki naruszenia konstytucyjnych rot przysięgi lub ślubowania
 • Aldona Domańska, Delikt konstytucyjny — pojęcie, rodzaje i funkcje
 • Agnieszka Gajda, Krzysztof Grajewski, Podstawowe bariery w realizacji odpowiedzialności konstytucyjnej we współczesnej Polsce
 • Monika Haczkowska, Odpowiedzialność organów władzy publicznej za naruszenie Konstytucji RP. Państwo a obywatel
 • Bogumił Naleziński, Wybrane problemy odpowiedzialności członków Rady Ministrów przed Trybunałem Stanu
 • Beata Stępień-Załucka, Naruszenie konstytucyjnej zasady legalizmu na tle koncepcji opodatkowania opłaty od egzekucji komorniczej podatkiem od towarów i usług
 • Justyna Węgrzyn, Bezczynność ministra w zakresie wydania rozporządzenia do ustawy jako podstawa pociągnięcia do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu

Rozdział III . Ustrojowe problemy funkcjonowania państwa

 • Anna Frankiewicz-Bodynek, Skutki bezczynności ustawodawcy w zakresie ustalenia definicji dóbr kultury i systemu ich ochrony
 • Lech Jamróz, Znaczenie podziału władzy jako przejaw praw człowieka we wczesnej myśli liberalnej
 • Marian Kallas, Większość parlamentarna jako opozycja antysystemowa w Polsce po roku 2015
 • Ewa Michałkiewicz-Kądziela, Ewa Milczarek, Uwagi na temat wybranych aspektów nowelizacji Kodeksu wyborczego ustawą z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych
 • Paweł Sadowski, Kilka uwag o roli Rzecznika Praw Obywatelskich w czasach ustrojowego przełomu

Rozdział IV. Sądy i Trybunały

 • Ryszard Balicki, Życie bez Trybunału. Rozproszona kontrola konstytucyjności
 • Michał Bartoszewicz, Nowe przejawy aktywizmu sędziowskiego? Uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 września 2017 roku, K 10/17
 • Monika Florczak-Wątor, O skutkach prawnych orzeczeń TK wydanych z udziałem osób nieuprawnionych do orzekania
 • Małgorzata Magdziarczyk, Konsekwencje opieszałości w wykonywaniu orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego przez organy państwa — na przykładzie orzeczenia K34/97 z 3 czerwca 1998 roku
 • Bogusław Przywora, Zasada vacatio legis i konsekwencje prawne jej naruszenia — uwagi na kanwie wybranego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
 • Artur Trubalski, Zasady rzetelnego procesu sądowego w kontekście konstytucyjnych wolności i praw

Rozdział V. Samorząd terytorialny

 • Michał Bernaczyk, Dylemat kontroli konstytucyjności ustalenia i zmian granic jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
 • Jerzy Ciapała, Wpływ naruszeń Konstytucji na ustrojową pozycję samorządu terytorialnego
 • Anna Feja-Paszkiewicz, Ewolucja stanowiska Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego jego kognicji w stosunku do rozporządzeń ustalających granice jednostek samorządu terytorialnego
 • Mariusz Jabłoński, Procedury antykorupcyjne w praktyce funkcjonowania samorządu terytorialnego (analiza z punktu widzenia postanowień projektu ustawy o jawności życia publicznego)
 • Artur Ławniczak, Hipertroficzna samorządność zagrożeniem dla jedności państwowości

Rozdział VI. Problemy konstytucjonalizmu w wybranych państwach

 • Krzysztof Eckhardt, Koncepcja odpowiedzialności konstytucyjno-prawnej we współczesnej ukraińskiej doktrynie prawa konstytucyjnego
 • Katarzyna Kubuj, Kontrola konstytucyjności ustaw o zmianie konstytucji we Francji (zarys problemu)
 • Agnieszka Malicka, Odpowiedzialność za naruszenie Ustawy Zasadniczej w Niemczech na przykładzie odpowiedzialności Prezydenta Federalnego
 • Jerzy Szukalski, Wybrane problemy naruszeń konstytucji w państwach Azji Centralnej
 • Ewa Tuora-Schwierskott, Zasady odpowiedzialności prawnej funkcjonariuszy państwowych za naruszenie prawa w systemie prawnym Republiki Federalnej Niemiec

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter