Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 27

Daria Kostecka-Jurczyk, Sebastian Jakubowski (red.)
ISSN: 1733-5779
Liczba stron: 116
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Cena: 30,00 PLN   

Aktualny numer Studenckich Prac Prawniczych Administratywistycznych i Ekonomicznych poświęcony jest bieżącym problemom z obszaru zarówno prawa, jak i ekonomii. W artykule  Ryzyko braku zgodności w bankowości — compliance oraz instytucja whistleblowing przedstawiono rolę systemów compliance w bankowości oraz problem zgłaszania ewentualnych naruszeń i ochrony osoby zawiadamiającej. Rozważania dotyczące problematyki gospodarczej obejmuje też glosa Brak zainteresowania źródłem pochodzenia towaru jako przesłanka podważająca należytą staranność podatnika. Niniejszy numer obejmuje także problematykę z zakresu prawa karnego. W artykule Etyczne aspekty prowadzenia badań klinicznych na tle regulacji karnomaterialnych omówiono karnomaterialne zasady prowadzenia eksperymentów medycznych, w tym badań produktów leczniczych z udziałem ludzi, z uwzględnieniem ryzyka grożącego pacjentowi. W kolejnym opracowaniu Istota władzy rodzicielskiej wyjaśniono pojęcie władzy rodzicielskiej, wskazując, że nie jest ono właściwe dla określenia troski rodziców wobec dziecka z uwagi na to, że akcentuje element władztwa, a nie „pieczy rodzicielskiej”. W opracowaniu Prozdrowotny styl życia polskich studentów zaprezentowano wyniki badania czynników wpływających na stan zdrowia polskich studentów. Z kolei w artykule Trendy zmian na rynku muzycznym w Polsce przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących wpływu działalności marketingowej na zachowania nabywców na rynku muzycznym w Polsce. W opracowaniu Między demoliberalizmem, a państwem władczym. Wacława Makowskiego pochwała solidaryzmu i krytyka liberalizmu prezentowane są poglądy prof. Wacława Makowskiego, koncentrując się na krytyce liberalizmu i pochwale solidaryzmu.

ARTYKUŁY NAUKOWE
Tomasz Garncarek, Ryzyko braku zgodności w bankowości — compliance oraz instytucja whistleblowing
Jan Woźniak, Trendy zmian na rynku muzycznym w Polsce
Magdalena Pochwała, Prozdrowotny tryb życia polskich studentów
Martyna Stępień, Istota władzy rodzicielskiej
Karolina Piech, Etyczne aspekty prowadzenia badań klinicznych na tle regulacji karnomaterialnych
Łukasz Bojko, Między demoliberalizmem a państwem władczym. Wacława Makowskie­go pochwała solidaryzmu i krytyka liberalizmu
Dominika Maśkiewicz, Brak zainteresowania źródłem pochodzenia towaru jako prze­słanka podważająca należytą staranność podatnika — glosa do wyroku Wojewódzkie­go Sądu Administracyjnego z siedzibą w Opolu, z dnia 27 stycznia 2017 r., o sygnatu­rze I SA/Op 428/16
Notki o AutorachSCIENTIFIC ARTICLES
Tomasz Garncarek, Compliance risk in the banking system and institutions of whistle­blowing
Jan Woźniak, Trends of changes on the music market in Poland
Magdalena Pochwała, Pro-health lifestyle of Polish students
Martyna Stępień, The essence of parental authority
Karolina Piech, Ethical aspects of clinical trials in the context of criminal-law regula­tions
Łukasz Bojko, Between demoliberalism and an imperious state: Wacław Makowski praise of solidarism and criticism of liberalism
Dominika Maśkiewicz, Lack of interest in the origin of the goods of the premise under­mining the due diligence on the taxpayer — commentary on the verdict of the Provin­cial Administrative Court, seat in Opole, of 27th January 2017, on the signature I SA/Op 428/16
Notes on Authors

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter