Studia o Książce i Informacji 37, 2018

Elżbieta Jamróz-Sto­larska (red.)
ISSN: 2300-7729
Liczba stron: 224
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2018
Cena: 40,00 PLN   

37 tom „Studiów o Książce i Informacji” poświęcony został w głównej mierze bibliotekom różnych typów, w przeszłości i współcześnie. Ponadto poruszono problem postrzegania pracowników bibliotek i ich zmieniających się zadań. W tomie znalazły się również artykuły dotyczące zagadnień edytorskich, w tym publikacji dla dzieci.

Artykuły
Anna Gruca, Duchowieństwo i stowarzyszenia katolickie wobec bibliotek dla ludu w Galicji na przełomie XIX i XX wieku
Monika Olczak-Kardas, Biblioteki dwudziestolecia międzywojennego na łamach „Przeglądu Księgarskiego”
Agnieszka Rogalińska, Zmiany w zasadach realizacji zadań w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w latach 1947–2016
Mariola Antczak, Monika Wachowicz, Funkcje bibliotek pedagogicznych w XXI wieku
Jagoda Małgorzata Nowak, Praca bibliotekarza z perspektywy półwiecza na przykładzie Sekcji Informacji Naukowej Biblioteki Jagiellońskiej
Ewa Hetman, Rola biblioteki w dokumentowaniu dorobku naukowego pracowników Politechniki Lubelskiej
Dorota Grabowska, Ewolucja zadań nauczycieli bibliotekarzy w dydaktyce szkolnej
Katarzyna Dobija, Postrzeganie zawodu bibliotekarza: stereotypy oraz opinie użytkowników Biblioteki Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Teresa Skibicka, Jeszcze o wizerunku biblioteki i bibliotekarza z perspektywy popularnych mediów
Bernadetta Gągulska, Gromadzenie kolekcji czasopism w bibliotece akademickiej — współczesne wyzwania
Katarzyna Krzak-Weiss, Jak Emil Zegadłowicz o typografii gawędził. Uwagi na marginesie poznańskiej edycji Gawędy poety z typografem z 1929 roku
Alicja Urban, Współczesna książka interaktywna dla dzieci na przykładzie twórczości Hervé’a Tulleta
Paulina Sabat, Polskie aplikacje książkowe dla dzieci
Recenzje i przeglądy
History of Illustration, red. Susan Doyle, Jaleen Grove, Whitney Sherman, Fairchild Books (Bloomsbury), New York 2018, 554 ss. (Anita Wincencjusz-Patyna)
Sprawozdania
Międzynarodowa konferencja naukowa Książka, prasa, radio, film i biblioteki w kształtowa­niu dziedzictwa kulturowego II Rzeczypospolitej (Warszawa, 8–9 maja 2018) (Dorota Kolenda)
Okładki druków muzycznych jako ważne zagadnienie badawcze: na marginesie wystawy Obrazki z nut (Wrocław, 19 stycznia–28 lutego 2018) (Jakub Maciej Łubocki)  

Articles
Anna Gruca, The clergy, Catholic associations and libraries for the folk in Galicia at the turn of the 19th and 20th centuries
Monika Olczak-Kardas, Libraries of the interwar period on the pages of Przegląd Księgarski
Agnieszka Rogalińska, Changes in the rules of realization of tasks in the Main Library of the Wrocław University of Economics in the years 1947–2016
Mariola Antczak, Monika Wachowicz, Functions and tasks of pedagogical libraries in the 21st century
Jagoda Małgorzata Nowak, The work of the librarians of the Reference Department of the Jagiellonian Library over the years
Ewa Hetman, Role of the library in documenting the scholarship of Lublin University of Technology academics
Dorota Grabowska, Evolution of tasks of librarian teachers in school didactics
Katarzyna Dobija, Perception of the librarian’s profession: Stereotypes and opinions of users of the Library of the Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science of the Jagiellonian University
Teresa Skibicka, More about the image of a library and a librarian from the perspective of popular media
Bernadetta Gągulska, Acqusition of a periodicals collection in the academic library — modern challenges
Katarzyna Krzak-Weiss, How Emil Zegadłowicz discoursed about typography. Comments on the margin of the Poznań Edition of Gawęda poety z typografem of 1929
Alicja Urban, Contemporary interactive book for children: The example of Hervé Tulletʼs work
Paulina Sabat, Polish picturebook applications  
Reviews
Reports

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter