Studia o Książce i Informacji 37

Elżbieta Jamróz-Sto­larska (red.)
ISSN: 2300-7729
Liczba stron: 224
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2018
Cena: 40,00 PLN   

37 tom „Studiów o Książce i Informacji” poświęcony został w głównej mierze bibliotekom różnych typów, w przeszłości i współcześnie. Ponadto poruszono problem postrzegania pracowników bibliotek i ich zmieniających się zadań. W tomie znalazły się również artykuły dotyczące zagadnień edytorskich, w tym publikacji dla dzieci.

Artykuły

 • Anna Gruca, Duchowieństwo i stowarzyszenia katolickie wobec bibliotek dla ludu w Galicji na przełomie XIX i XX wieku
 • Monika Olczak-Kardas, Biblioteki dwudziestolecia międzywojennego na łamach „Przeglądu Księgarskiego”
 • Agnieszka Rogalińska, Zmiany w zasadach realizacji zadań w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w latach 1947–2016
 • Mariola Antczak, Monika Wachowicz, Funkcje bibliotek pedagogicznych w XXI wieku
 • Jagoda Małgorzata Nowak, Praca bibliotekarza z perspektywy półwiecza na przykładzie Sekcji Informacji Naukowej Biblioteki Jagiellońskiej
 • Ewa Hetman, Rola biblioteki w dokumentowaniu dorobku naukowego pracowników Politechniki Lubelskiej
 • Dorota Grabowska, Ewolucja zadań nauczycieli bibliotekarzy w dydaktyce szkolnej
 • Katarzyna Dobija, Postrzeganie zawodu bibliotekarza: stereotypy oraz opinie użytkowników Biblioteki Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Teresa Skibicka, Jeszcze o wizerunku biblioteki i bibliotekarza z perspektywy popularnych mediów
 • Bernadetta Gągulska, Gromadzenie kolekcji czasopism w bibliotece akademickiej — współczesne wyzwania
 • Katarzyna Krzak-Weiss, Jak Emil Zegadłowicz o typografii gawędził. Uwagi na marginesie poznańskiej edycji Gawędy poety z typografem z 1929 roku
 • Alicja Urban, Współczesna książka interaktywna dla dzieci na przykładzie twórczości Hervé’a Tulleta
 • Paulina Sabat, Polskie aplikacje książkowe dla dzieci

Recenzje i przeglądy

 • History of Illustration, red. Susan Doyle, Jaleen Grove, Whitney Sherman, Fairchild Books (Bloomsbury), New York 2018, 554 ss. (Anita Wincencjusz-Patyna)
 • Sprawozdania
 • Międzynarodowa konferencja naukowa Książka, prasa, radio, film i biblioteki w kształtowa­niu dziedzictwa kulturowego II Rzeczypospolitej (Warszawa, 8–9 maja 2018) (Dorota Kolenda)
 • Okładki druków muzycznych jako ważne zagadnienie badawcze: na marginesie wystawy Obrazki z nut (Wrocław, 19 stycznia–28 lutego 2018) (Jakub Maciej Łubocki)  

***


Articles

 • Anna Gruca, The clergy, Catholic associations and libraries for the folk in Galicia at the turn of the 19th and 20th centuries
 • Monika Olczak-Kardas, Libraries of the interwar period on the pages of Przegląd Księgarski
 • Agnieszka Rogalińska, Changes in the rules of realization of tasks in the Main Library of the Wrocław University of Economics in the years 1947–2016
 • Mariola Antczak, Monika Wachowicz, Functions and tasks of pedagogical libraries in the 21st century
 • Jagoda Małgorzata Nowak, The work of the librarians of the Reference Department of the Jagiellonian Library over the years
 • Ewa Hetman, Role of the library in documenting the scholarship of Lublin University of Technology academics
 • Dorota Grabowska, Evolution of tasks of librarian teachers in school didactics
 • Katarzyna Dobija, Perception of the librarian’s profession: Stereotypes and opinions of users of the Library of the Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science of the Jagiellonian University
 • Teresa Skibicka, More about the image of a library and a librarian from the perspective of popular media
 • Bernadetta Gągulska, Acqusition of a periodicals collection in the academic library — modern challenges
 • Katarzyna Krzak-Weiss, How Emil Zegadłowicz discoursed about typography. Comments on the margin of the Poznań Edition of Gawęda poety z typografem of 1929
 • Alicja Urban, Contemporary interactive book for children: The example of Hervé Tulletʼs work
 • Paulina Sabat, Polish picturebook applications  

Reviews
Reports

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter