Media społecznościowe w pracy dziennikarzy w Polsce, Rosji i Szwecji. Analiza porównawcza

Paweł Baranowski
ISBN: 978-83-229-3657-3
Liczba stron: 192
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Cena: 45,00 PLN   

Rewolucja technologiczna zapoczątkowana przez internet oraz rozwiązania sieciowe wytworzyły nowe narzędzia komunikowania w postaci mediów społecznościowych. Ich użyteczność została zauważona w wielu dziedzinach życia zawodowego. Jako nowe rozwiązania komunikacyjne oraz największe publicznie dostępne agregaty danych osobowych media społecznościowe zostały zauważone również przez dziennikarzy. Celem publikacji jest analiza sposobu wykorzystywania mediów społecznościowych przez dziennikarzy w Polsce, Rosji i Szwecji. Praca ma charakter empiryczny i powstała na podstawie ankiet oraz wywiadów pogłębionych. Dane zostały zaczerpnięte z międzynarodowego projektu badawczego „Zmiana w dziennikarstwie. Kultura dziennikarska w Polsce, Rosji i Szwecji”, którego autor był uczestnikiem. Badania nad mediami społecznościowymi w pracy dziennikarzy pozwoliły wskazać różnice i podobieństwa w wykorzystywaniu tych narzędzi przez reprezentantów zawodu z trzech krajów.

Wstęp


Część 1. Rozwój mediów społecznościowych oraz ich znaczenie dla dziennikarstwa

Rozdział 1. Media społecznościowe w Polsce, Rosji i Szwecji

 • Internet jako nośnik mediów społecznościowych
 • Powstanie i rozwój mediów społecznościowych
 • Dominujące serwisy społecznościowe na świecie
 • Definiowanie mediów społecznościowych
 • Rynek mediów społecznościowych w Polsce, Rosji i Szwecji

Rozdział 2. Dziennikarstwo wobec mediów społecznościowych

 • Definiowanie zawodu dziennikarza
 • Kultura dziennikarska i dziennikarstwo internetowe
 • Globalne dziennikarstwo i globalny profesjonalizm
 • Podsumowanie


Część 2. Badania nad dziennikarstwem w dobie mediów społecznościowych

Rozdział 3. Stan badań nad dziennikarstwem w dobie mediów społecznościowych

 • Tradycje badawcze w studiach nad dziennikarstwem
 • Badania empiryczne nad dziennikarstwem w Polsce, Rosji i Szwecji
 • Rola międzynarodowych projektów badawczych w studiach nad dziennikarstwem. Przykład projektu MediaAcT

Rozdział 4. Projekt „Zmiana w dziennikarstwie. Kultura dziennikarska w Polsce, Rosji i Szwecji” wobec mediów społecznościowych

 • Założenia metodologiczne projektu. Dobór próby badawczej
 • Wykorzystane narzędzia badawcze
 • Analiza porównawcza
 • Hipotezy badawcze
 • Podsumowanie


Część 3. Media społecznościowe w pracy dziennikarzy w Polsce, Rosji i Szwecji

Rozdział 5. Media społecznościowe w pracy dziennikarzy

 • Dziennikarze w projekcie „Zmiana w dziennikarstwie. Kultura dziennikarska w Polsce, Rosji i Szwecji”
 • Dziennikarze wobec mediów społecznościowych
  • Korzystanie z mediów społecznościowych
  • Częstotliwość wykorzystywania mediów społecznościowych przez dziennikarzy
  • Celowość korzystania z mediów społecznościowych przez dziennikarzy
 • Media społecznościowe jako narzędzie kontaktu dziennikarzy z odbiorcami

Rozdział 6. Stosunek dziennikarzy do technologicznych zmian w zawodzie

 • Dziennikarze wobec interaktywności
 • Presja technologiczna a percepcja zmian w zawodzie dziennikarza
 • Wizja przyszłości zawodu dziennikarskiego a nowe technologie
 • Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Aneksy. Narzędzia badawcze

 1. Ankieta
 2. Wywiad pogłębiony
 3. Lista dziennikarzy, z którymi przeprowadzono wywiady

Summary
Spis tabel
Spis wykresów
Spis rysunków
Indeks nazwisk
Indeks nazw i pojęć

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter