Prace Kulturoznawcze XXII, 2018, nr 4. Mobilność rzeczy

Izolda Topp (red.)
ISSN: 0860-6668
Liczba stron: 148
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2018
Cena: 30,00 PLN   

„Prace Kulturoznawcze” Mobilność rzeczy wpisują się we współczesną dyskusję nad statusem materialności i sprawczością rzeczy. Tym, co na jej tle wyróżnia zawarte w nich teksty jest połączenie zainteresowania rzeczami i ludźmi w ruchu. Pytanie o status przedmiotów materialnych i zmianę ich funkcji pojawia się w związku z powojennymi, przymusowymi przesiedleniami, ale też z migracjami ekonomicznymi czy współczesnymi społecznymi protestami oraz procesami globalizacji. Rola, jaką  rzeczy odgrywają w indywidualnej oraz zbiorowej pamięci, muzealizacja rzeczy i ich ożywianie w ponownym użyciu, zmysłowe doświadczenie i wędrówki samych rzeczy pokazane są na intrygujących i prowokujących do kolejnych pytań przykładach: bagażu przesiedleńca, sztambucha, pamiątki po zmarłych, stołu z recyklingu wykonanego przez ludzi bez domu, ubrań z second handu, maski Guya Fawkesa, podręcznika DSM oraz figury Trzech małp z Nikko.

Mobilność rzeczy (Izolda Topp)
Magdalena Izabella Sacha, Rzeczy wypędzone, rzeczy oswojone, rzeczy eksponowane. Próba wstępnej kategoryzacji
Anna Michalska, Nowe perspektywy w badaniach nad nowożytnymi albumami przyjaźni
Agnieszka Janiak, Migrujące rzeczy. Pamiątki po zmarłych w doświadczeniu polskich emigrantów
Magdalena Płaza, „Chodzenie-wzdłuż-drogi” — rozważania metodologiczne o badaniu i pisa­niu na temat bezdomności
Adrianna Michno, Second hand — rzecz między starym a nowym życiem
Bartosz Ślosarski, Mobilność artefaktów protestu. Maska Guya Fawkesa w cyklu kontestacji 2008–2017
Michał Wróblewski, Mobilne narzędzia diagnostyczne i globalizujące się zaburzenia psychiczne. O roli DSM w kształtowaniu kulturowego obrazu zdrowia psychicznego
Izolda Topp, Rzeczy święte. O kulturowych wędrówkach Trzech małp z Nikko
Prezentacje
Joanna Gul, Batuta w ruchu, czyli 209 batut dyrygenckich w portalu www.batuty.instrumenty.edu.pl
Recenzje
Adam Pisarek, Nadpisywanie powierzchni
Izolda Topp, Peerelowskie re-sentymenty
Noty o autorach


The mobility of things (Izolda Topp)
Magdalena Izabella Sacha, Things expelled, things tamed, things exhibited: An attempt to pre-categorize
Anna Michalska, New research perspectives on books of friendship
Agnieszka Janiak, Migrating things: Souvenirs of the deceased in the experience of Polish emigrants
Magdalena Płaza, “Walking-along-the-road” — methodological considerations on researching and writing about homelessness
Adrianna Michno, Second-hand: A thing between new and old life
Bartosz Ślosarski, The mobility of protest artifacts: The Guy Fawkes mask in the cycle of con­testation in the years 2008–2017
Michał Wróblewski, Mobile diagnostic tools and globalizing mental disorders: On the role of DSM in shaping the cultural image of mental health
Izolda Topp, Sacred object: On the cultural migrations of the Three monkeys from Nikko
Presentations
Joanna Gul, The baton in movement, or 209 conducting batons on the portal www.batuty.instru­menty.edu.pl
Reviews
Notes on the authors

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter