Wrocławskie Studia Politologiczne 26/2019

Krystyna Rogaczewska (red.)
ISSN: 1643-0328
Liczba stron: 228
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Cena: 40,00 PLN   

W 26 tomie „Wrocławskich Studiów Politologicznych” znajdują się artykuły naukowe z obszaru politologii i dyscyplin pokrewnych, napisane przez pracowników naukowych pochodzących z różnych ośrodków akademickich w Polsce. Prezentowana problematyka dotyczy systemów politycznych, historii politycznej, myśli politycznej, teorii polityki. W tomie znajdują się artykuły o charakterze analitycznym i porównawczym oraz syntetycznym.

Systemy polityczne
KRZYSZTOF ŁABĘDŹ, Postulaty ustrojowe społeczeństwa polskiego w okresie transformacji systemowej
MACIEJ OLEJNIK, Ewolucja reżimu politycznego w Polsce w okresie funkcjonowania rządu Beaty Szydło
KAMIL WEBER, Rola tradycji konfucjańskich w umacnianiu współczesnego reżimu politycznego Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej
MICHAŁ FIJAŁKOWSKI, Transfery poselskie w Sejmie III RP jako element strategii politycznej
JANUSZ TOMASZEWSKI, Formowanie Wojsk Obrony Terytorialnej
Media a polityka
BARBARA KOBZARSKA-BAR, ANNA ARCINOWSKA, FILIP JANCZAK, WERONIKA MARCHWIŃSKA, Zarządzanie wizerunkiem osoby publicznej — autokreacja Roberta Biedronia podczas kampanii na prezydenta miasta w 2014 roku
DOMINIK MARCINKOWSKI, Polski rok 1989 w perspektywie czechosłowackich dzienników opiniotwórczych
RAFAŁ KLEPKA, Walka o dobrą zmianę: medialne narracje w parlamentarnej kampanii wyborczej w 2015 roku
Między historią a polityką
KAMIL MROCZKA, Pozycja i rola wojewody w systemie decydowania publicznego w okresie II Rzeczypospolitej (w latach 1919–1928) w kontekście tworzenia struktur administracji tery­torialnej
JERZY JUCHNOWSKI, AGNIESZKA PIERÓG, Państwo polsko-litewskie europejskim mocarstwem. Uwarunkowania ustrojowo–społeczne
BARBARA I.ROGOWSKA, Stanowisko PPR/PZPR wobec obchodów święta 11 listopada
KRYSTYNA ROGACZEWSKA, Przerosty etatyzmu
MAŁGORZATA ŚWIDER, Pytania o Polskę w okresie przełomu politycznego w 1989 roku w świetle relacji wybranych polityków zachodnioniemieckich
Recenzje
Uchodźcy w Europie. Uwarunkowania, istota, następstwa, red. Joanna Szymańska, Konstanty Adam Wojtaszczyk (Agnieszka Florczak)
ANETA DAWIDOWICZ, Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego 1928–1939. Wspólnota ideału czy alternacja koncepcji (Jan Ryszard Sielezin)
JAN RYSZARD SIELEZIN, W kręgu myśli politycznej polskiego ruchu ludowego. Artykuły i szkice (Janusz Stefaniak)
Noty o autorach

Political systems
KRZYSZTOF ŁABĘDŹ, Polish society’s demands on the political system in the period of systemic transformation
MACIEJ OLEJNIK, Evolution of the political regime in Poland during the functioning of Beata Szydło’s government
KAMIL WEBER, The role of Confucian traditions in strengthening the contemporary political regime of the Democratic People’s Republic of Korea
MICHAŁ FIJAŁKOWSKI, Parliamentary party switching in Poland as an element of political strategy
JANUSZ TOMASZEWSKI, Development of Territorial Defence Forces
Media and politics
BARBARA KOBZARSKA-BAR, ANNA ARCINOWSKA, FILIP JANCZAK, WERONIKA MARCH­WIŃSKA, Public personality image management: Self-creation of Robert Biedroń during the presidential campaign in 2014
DOMINIK MARCINKOWSKI, The Polish year 1989 through the perspective of Czechoslovak opi­nion-forming daily press
RAFAŁ KLEPKA, The struggle for good change: Media narratives in the parliamentary election campaign in 2015
Between history and politics
KAMIL MROCZKA, The position and the role of the province governor in the system of public decid­ing in the period of the Second Polish Republic (in the years 1919–1928) in the context of creating structures of the territorial administration  
JERZY JUCHNOWSKI, AGNIESZKA PIERÓG, The Polish-Lithuanian Commonwealth as a Europe­an power: The system and social factors
BARBARA I.ROGOWSKA, Position of the Polish Workers’ Party on the celebration of Independence Day
KRYSTYNA ROGACZEWSKA, Overgrowth of statism
MAŁGORZATA ŚWIDER, Questions about Poland during the political breakthrough in 1989 through the prism of a selection of West German politicians’ reports
Reviews
Notes on authors

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter