Prace Kulturoznawcze XXIII, 2019, nr 1. Kultura jako przedmiot i podmiot krytyki

Krzysztof Łukasiewicz (red.)
ISSN: 0860-6668
Liczba stron: 152
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Cena: 30,00 PLN   

Temat przewodni — „Kultura jako przedmiot i podmiot krytyki” — kolejnego numeru naszego pisma ujmuje jeden z podstawowych pod względem genezy, struktury i funkcji problemów refleksji o kulturze. Na wewnętrzny związek między krytyką i kulturą, szczególne usytuowanie myślenia krytycznego w polach filozofii kultury i kulturoznawstwa zwracano już uwagę wielokrotnie. Ale przewartościowania, które przeobraziły współczesną kulturę, i przekształcenia — głównie za sprawą rozmaitych cultural turns — którym podległo dzisiejsze o nim myślenie, zachowując impuls i intencje krytyki, wymagają odmiennego sposobu jej uprawomocniania i uprawiania. Zebrane w tym tomie prace są tego przykładami, które nie ukrywając żadnych dwuznaczności i aporii, jasno przekonują o poznawczej doniosłości i społecznej ważności krytycznego stosunku do kultury i zarazem krytycznego potencjału jej samej.

Parę słów wprowadzenia (Krzysztof Łukasiewicz)
I. Krytyka — problem nieprzedawniony
Krzysztof Moraczewski, Krytyka jako dynamika myśli humanistycznej
Agata Skórzyńska, Agorafobia, czyli ukryte curriculum. Pole akademickie i dylematy intelektualizmu krytycznego
Piotr J. Fereński, Krytyka kapitalizmu jako krytyka kultury
II. Ćwiczenia z krytyki
Jacek Schindler, Kultura i gospodarka z perspektywy gospodarki doświadczeń
Leszek Koczanowicz, Somaestetyka, władza cielesna i mikrofizyka emancypacji
Magda Matysek-Imielińska, Czy Bruno Latour testuje Rema Koolhaasa i co z tego dla nowej humanistyki wynika?
Anna Gomóła, Kompleks Narcyza: wzór — cechy — elementy. Stare metody i coraz bardziej aktualne problemy
Szkice krytyczne
Rudolf Dettlaff, Posthumanistyczny Inny, czyli wyzwania dla współczesnej humanistyki. Szkic wokół teorii Achille Mbembe
Recenzje
Krzysztof Łukasiewicz, Z rocznicowej okazji
Archiwum
Stanisław Pietraszko, Funkcja a sprawa (fiszka)
Noty o autorach
Introduction (Krzysztof Łukasiewicz)
I. Critique — not an outdated issue
Krzysztof Moraczewski, Criticism as the dynamics of humanistic thought
Agata Skórzyńska, Agoraphobia, or hidden curriculum: Academic field and dilemmas of critical intellectualism
Piotr J. Fereński, Critique of capitalism as a critique of culture
II. Critique exercises
Jacek Schindler, Culture and economy from the perspective of experience economy
Leszek Koczanowicz, Somesthetics, somapower, and microphysics of emancipation
Magda Matysek-Imielińska, Is Bruno Latour testing Rem Koolhaas and what are the results for the new humanities?
Anna Gomóła, Narcissus complex: Pattern and traits. Old concepts and problems that keep being valid
Review essays
Rudolf Dettlaff, Posthumanistic Another, or challenges for contemporary humanities: Sketch around the theory of Achille Mbembe
Reviews
Archive
Notes on the authors

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter