Niemcoznawstwo 27. Republika Federalna Niemiec — polityka i społeczeństwo

Katarzyna Gelles (red.)
ISSN: 2084-252X
Liczba stron: 168
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Cena: 35,00 PLN   

Rok 2019 rozpoczyna obchody okrągłego jubileuszu wydarzeń już na stałe wpisanych w zbiorową pamięć naszego zachodniego sąsiada: pokojowej rewolucji i zburzenia muru berlińskiego z listopada 1989 r. oraz unifikacji kraju 3 października 1990 r. W zamierzeniach władz federalnych mają one przebiegać pod znakiem dialogu, szczególnie w wymiarze niemiecko-niemieckim. Mimo że zjednoczone Niemcy widnieją na mapie Europy blisko trzy dekady, to osiąganie wewnętrznej spójności wciąż wymaga przełamywania narosłych przez dziesięciolecia uprzedzeń. Sondaże dowodzą bowiem, że mieszkańców z nowych i starych landów nadal dzieli niewidzialny mur.
Wśród kluczowych zdarzeń i procesów kształtujących współczesną Republikę Federalną Niemiec wymienić należy walkę kobiet o należne im miejsce w życiu politycznym kraju. W gronie protagonistek na tym polu znalazła się chadecka polityk Aenne Brauksiepe. Natomiast rewolta studencka sprzed półwiecza (w istocie był to protest przeciwko zastanemu porządkowi społecznemu) gruntownie przeobraziła Niemcy Zachodnie. Do tych spraw nawiązują zawarte w tomie prace. Kolejne artykuły dotyczą zagadnień systemu partyjnego — permanentnego stresu wyborczego, w którym znajdują się niemieckie partie polityczne oraz powstałej w 2013 r. partii Alternatywy dla Niemiec, obecnie jednego z najbardziej liczących się ugrupowań parlamentarnych. Do relacji polsko-niemieckich nawiązuje tekst poświęcony obszarom współpracy województwa dolnośląskiego z partnerską Saksonią.
Część artykułową zgodnie z tradycją dopełniają działy recenzyjny oraz kroniki i sprawozdań.
 • Wstęp

I. ARTYKUŁY

 • Joanna Trajman, „Wszystko zależy od kobiet”. O działalności chadeckiej polityk Aenne Brauksiepe
 • Katarzyna Gelles, Enerdowska przeszłość we współczesnych Niemczech
 • Jakub Wieszczak, Zapomniana rewolucja? Niemcy 50 lat po rewolcie studenckiej
 • Gabriela Kochan, Alternatywa dla Niemiec (AfD) na niemieckiej scenie politycznej
 • Mariusz Kozerski, Zjawisko permanentnego stresu politycznego na przykładzie kalendarza wyborczego w Niemczech w 2017 roku

* * *

 • Joanna Karpińska-Olszewska, Obszary współpracy województwa dolnośląskiego z Saksonią

II. RECENZJE I OMÓWIENIA

 • Przeciwnik czy sojusznik? Trudne relacje transatlantyckie (Piotr Napierała, USA i Niemcy między liberalizmem a autorytaryzmem, Kraków 2018, ss. 282) — Kamila Chrobot
 • Hrabia Kessler i jego dzienniki (Harry hr. Kessler, Moja polska misja. Z Dziennika 1918, wybór i oprac. Krzysztof Ruchniewicz, Marek Zybura, Poznań 2018, ss. 152) — Jakub Wieszczak
 • O „ostatecznym rozwiązaniu” kwestii żydowskiej (Peter Longerich, Konferencja w Wannsee. Droga do „ostatecznego rozwiązania”, przeł. [z niem.] Bartosz Nowacki, Warszawa 2018, ss. 230) — Artur Kamiński
 • Stenotypistka Goebbelsa (Brunhilde Pomsel, Thore D. Hansen, Niemieckie życie. Byłam sekretarką Goebbelsa, przeł. [z niem.] Ewa Ziegler-Brodnicka, Warszawa 2018, ss. 224) — Joanna Karpińska-Olszewska
 • Zagubiona tożsamość (Ewelina Karpińska-Morek et al., Teraz jesteście Niemcami. Wstrząsające losy zrabowanych polskich dzieci, Kraków 2018, ss. 391) — Joanna Karpińska-Olszewska
 • Historia nazizmu zapisana w przedmiotach (Roger Moorhouse, Trzecia Rzesza w stu przedmiotach. Materialna historia nazistowskich Niemiec, przeł. [z ang.] Roman Sidorski, Kraków 2018, ss. 304) — Jakub Wieszczak
 • Dzieci nazistów o swych przodkach (Tatiana Freidensson, Mój ojciec był nazistą. Rozmowy z potomkami czołowych przywódców Trzeciej Rzeszy, przeł. [z ros.] Hanna Pustuła-Lewicka, Kraków 2017, ss. 363; eadem, Mój ojciec był nazistą. Rozmowy z potomkami czołowych przywódców Trzeciej Rzeszy. Część druga, przeł. [z ros.] Jan Cichocki, Hanna Pustuła-Lewicka, Kraków 2018, ss. 248) — Gabriela Kochan
 • Kamieniami w okna Hitlera. Audycje Thomasa Manna (Thomas Mann, Niemieccy słuchacze! Przemówienia radiowe z lat 1940–1945, przeł. [z niem.] Małgorzata Łukasiewicz, Wrocław 2018, ss. 229) — Katarzyna Gelles
 • Obywatele NRD pod nadzorem Stasi w 1968 roku (Die DDR im Blick der Stasi 1968. Die geheimen Berichte an die SED-Führung, oprac. Bernd Florath, Göttingen 2018, ss. 320) — Krzysztof Jagiełło
 • Wschodnioniemiecki strach przed rewolucją (Filip Gańczak, Polski nie oddamy. Władze NRD wobec wydarzeń w PRL 1980–1981, Warszawa 2017, ss. 280) — Krzysztof Jagiełło
 • Polska na konferencji 2+4 (Konferencja dwa plus cztery 1990. Aspekty polskie, red. i oprac. Marek Jabłonowski, Włodzimierz Janowski, Grzegorz Sołtysiak, Warszawa 2018, ss. 469) — Artur Kamiński
 • Subsydiarna Unia Europejska versus monstrualne państwo (Helmut Wagner, Moja Europa: konstrukcja i przyszłość Unii Europejskiej jako unikatu politycznego, przeł. [z niem.] Winfried Lipscher, Warszawa 2018, ss. 160) — Mariusz Kozerski
 • Polskimi śladami po Niemczech (Polnische Spuren in Deutschland. Ein Lesebuchlexikon, red. Dieter Bingen et al., Bonn 2018, ss. 452) — Katarzyna Gelles
 • Annegret Kramp-Karrenbauer — nowa przewodnicząca CDU (Kristina Dunz, Eva Quadbeck, Ich kann, ich will und ich werde. Annegret Kramp-Karrenbauer, die CDU und die Macht, Berlin 2018, ss. 304; Manfred Otzelberger, Die Macht ist weiblich: Annegret Kramp-Karrenbauer. Die Biografie, München 2018, ss. 256 ) — Joanna Trajman

III. KRONIKA — SPRAWOZDANIA

 • Joanna Trajman, Historia niemieckiego lęku
 • Mariusz Kozerski, Wybory krajowe w Bawarii w 2018 roku
 • Joanna Trajman, Wyzwania dla współczesnych Niemiec
 • Katarzyna Gelles, Austriackie pionierki
 • Katarzyna Gelles, Czerwony Wiedeń
 • Katarzyna Gelles, Joachim Gauck laureatem Nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 • Wykaz skrótów
 • O autorach
 • Z niemcoznawczych nowości wydawniczych i filmowych

 


INHALTSVERZEICHNIS

 

 • Einführung

I. BEITRÄGE

 • Joanna Trajman, „Auf die Frau kommt es an“. Über die Tätigikeit der CDU-Politikerin Aenne Brauksiepe
 • Katarzyna Gelles, Die DDR-Vergangenheit im gegenwärtigen Deutschland
 • Jakub Wieszczak, Die vergessene Revolution? Deutschland 50 Jahre nach der Studentenrevolte
 • Gabriela Kochan, Alternative für Deutschland (AfD) auf der deutschen politischen Bühne
 • Mariusz Kozerski, Politischer Dauerstress — das Phänomen am Beispiel des Wahlkalenders in Deutschland im Jahre 2017

* * *

 • Joanna Karpińska-Olszewska, Die Gebiete der Zusammenarbeit zwischen der Woiwodschaft Niederschlesien und Sachsen

II. REZENSIONEN UND BESPRECHUNGEN

 • Der Gegner oder Verbündete? Schwierige transatlantische Beziehungen (Piotr Napierała, USA i Niemcy między liberalizmem a autorytaryzmem, Kraków 2018, 282 S.) — Kamila Chrobot
 • Harry Graf Kessler und seine Tagebücher (Harry hr. Kessler, Moja polska misja. Z Dziennika 1918, ausgewählt u. bearb. von Krzysztof Ruchniewicz, Marek Zybura, Poznań 2018, 152 S.) — Jakub Wieszczak
 • Über die Endlösung der Judenfrage (Peter Longerich, Konferencja w Wannsee. Droga do „ostatecznego rozwiązania”, Translation [aus dem Deutschen] Bartosz Nowacki, Warszawa 2018, 230 S.) — Artur Kamiński
 • Goebbels Stenotypistin (Brunhilde Pomsel, Thore D. Hansen, Niemieckie życie. Byłam sekretarką Goebbelsa, Translation [aus dem Deutsc hen] Ewa Ziegler-Brodnicka, Warszawa 2018, 224 S.) — Joanna Karpińska-Olszewska
 • Die verlorene Identität (Ewelina Karpińska-Morek et al., Teraz jesteście Niemcami. Wstrząsające losy zrabowanych polskich dzieci, Kraków 2018, 391 S.) — Joanna Karpińska-Olszewska
 • Geschichte des Nationalsozialismus in Gegenständen (Roger Moorhouse, Trzecia Rzesza w stu przedmiotach. Materialna historia nazistowskich Niemiec, Translation [aus dem Englischen] Roman Sidorski, Kraków 2018, 304 S.) — Jakub Wieszczak
 • Die Nazi-Kinder über ihre Vorfahren (Tatiana Freidensson, Mój ojciec był nazistą. Rozmowy z potomkami czołowych przywódców Trzeciej Rzeszy, Translation [aus dem Russischen] Hanna Pustuła-Lewicka, Kraków 2017, 363 S.; eadem, Mój ojciec był nazistą. Rozmowy z potomkami czołowych przywódców Trzeciej Rzeszy. Część druga, Translation [aus dem Russischen] Jan Cichocki, Hanna Pustuła-Lewicka, Kraków 2018, 248 S.) — Gabriela Kochan
 • Steine in Hitlers Fenster. Thomas Manns Radiosendungen (Thomas Mann, Niemieccy słuchacze! Przemówienia radiowe z lat 1940–1945, Translation [aus dem Deutschen] Małgorzata Łukasiewicz, Wrocław 2018, 229 S.) — Katarzyna Gelles
 • Die DDR-Bürger unter Stasi-Aufsicht im Jahre 1968 (Die DDR im Blick der Stasi 1968. Die geheimen Berichte an die SED-Führung, bearb. von Bernd Florath, Göttingen 2018, 320 S.) — Krzysztof Jagiełło
 • Die ostdeutsche Angst vor der Revolution (Filip Gańczak, Polski nie oddamy. Władze NRD wobec wydarzeń w PRL 1980–1981, Warszawa 2017, 280 S.) — Krzysztof Jagiełło
 • Polen auf der 2+4-Konferenz (Konferencja dwa plus cztery 1990. Aspekty polskie, hrsg. und bearb. von Marek Jabłonowski, Włodzimierz Janowski, Grzegorz Sołtysiak, Warszawa 2018, 469 S.) — Artur Kamiński
 • Subsidiäre Europäische Union versus monströsen Staat (Wagner Helmut, Moja Europa: Konstrukcja i przyszłość Unii Europejskiej jako unikatu politycznego, Translation [aus dem Deutschen] Winfried Lipscher, Warszawa 2018, 160 S.) — Mariusz Kozerski
 • Polnische Spuren in Deutschland (Polnische Spuren in Deutschland. Ein Lesebuchlexikon, hrsg. von Dieter Bingen et al., Bonn 2018, 452 S.) — Katarzyna Gelles
 • Annegret Kramp-Karrenbauer — neue CDU-Vorsitzende (Kristina Dunz, Eva Quadbeck, Ich kann, ich will und ich werde. Annegret Kramp-Karrenbauer, die CDU und die Macht, Berlin 2018, 304 S.; Manfred Otzelberger, Die Macht ist weiblich: Annegret Kramp-Karrenbauer. Die Biografie, München 2018, 256 S.) — Joanna Trajman

III. CHRONIK-BERICHTE

 • Joanna Trajman, Die Geschichte der deutschen Angst
 • Mariusz Kozerski, Die Landtagswahl 2018 in Bayern
 • Joanna Trajman, Herausforderungen für das heutige Deutschland
 • Katarzyna Gelles, Österreicherische Wegbereiterinnen
 • Katarzyna Gelles, Rotes Wien
 • Katarzyna Gelles, Joachim Gauck Träger des Jan Nowak-Jeziorański-Preises
 • Abkürzungen
 • Über die Autoren
 • Neuerscheinungen zum Thema Deutschkunde

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter


  Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

  Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

  Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0