Slavica Wratislaviensia CLXX

Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak (red.)
ISSN: 0137-1150
Liczba stron: 224
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Cena: 45,00 PLN   

Najnowszy tom czasopisma „Slavica Wratislaviensia” prezentuje wyniki badań polskich i zagranicznych slawistów nad klasyczną i najnowszą literaturą rosyjską oraz serbską, a także różnorodnymi zagadnieniami językoznawstwa slawistycznego, między innymi składnią, frazeologią, morfologią, dialektologią i onomastyką. W publikacji zamieszczono również bibliografię zawartości czasopisma z tomów 127–143.

ARTYKUŁY

 • Irina Belyaeva, „Мы, русские, вообще не умеем писать романов…”: к вопросу о национальной специфике жанра
 • Izabella Malej, Rajskie ptaki Aleksandra Błoka i Wiktora Wasniecowa
 • Magdalena Ślawska, Jak opowiedzieć śmierć? Oblężenie Sarajewa w relacjach dziewcząt
 • Monika Sidor, „Piękno prawdziwości czasu”, czyli literackie rozważania nad historią w utworze Jewgienija Wodołazkina Sołowjow i Łarionow
 • Izabela Nogawica, Obraz Ukraińców w powieści Brisbane Jewgienija Wodołazkina
 • Małgorzata Korytkowska, O pewnych procesach frazeologizacji z perspektywy modelu składni semantycznej
 • Iwona Łuczków, Bibliograficzna baza danych światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw jako źródło badań nad ekwiwalencją polskich i ukraińskich terminów gramatycznych
 • Anatolii Zahnitko, Рівні об’єктивної граматики: іменникова морфологія інакшості в дискурсивних практиках
 • Olga Barabasz-Rewak, „Краще сім раз горіти, ніж один раз вдовіти”: поняття ‘вдівство’ у мовній свідомості українців
 • Jana Raclavská, O kształcie osiemnastowiecznej literackiej polszczyzny cieszyńskiej na podstawie Kazań pokutnych Samuela Ludwika Zasadiusa
 • Bartosz Juszczak, Dominujące elementy obcojęzyczne w wybranych słowiańskich dialektach miejskich (ze szczególnym uwzględnieniem dialektu miejskiego Ostrawy)
 • Ana Mikić Čolić, Polisemija sufiksa -ač i -aš u hrvatskom jeziku
 • Agnieszka Kołodziej, Onomastyczny spacer ścieżkami belgradzkiego ogrodu zoologicznego
 • Ana Kodrić Gagro, Applied theatre in a foreign language environment: The methodology of performance

RECENZJE

 • Libor Martinek, Lašsko-evropský básník Óndra Łysohorsky, Oficyna Wydawnicza ATUT — Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2016, ss. 234 (Pavel Horký)
 • Irena Bogoczová, Polszczyzna za Olzą, Uniwersytet Ostrawski, Ostrawa 2018, ss. 149 (Bartosz Juszczak)

BIBLIOGRAFIA

 • Aleksandra Łamasz, „Slavica Wratislaviensia”. Bibliografia tomów 127–143 (2004–2007)

Noty o Autorach


***


Contents


ARTICLES

 • Irina Belyaeva, “We, Russians, do not know how to write novels at all…”: To the question of the national specifics of the genre
 • Izabella Malej, Birds of paradise of Alexander Blok and Viktor Vasnetsov
 • Magdalena Ślawska, How to talk about death? Siege of Sarajevo in girls’ war diaries
 • Monika Sidor, “Beauty of real time”: Literary reflection on history in the novel Solovyov and Larionov by Eugene Vodolazkin
 • Izabela Nogawica, The image of Ukrainians in the novel Brisbane by Eugene Vodolazkin
 • Małgorzata Korytkowska, On certain processes of phraseologization from the perspective of the semantic syntax model
 • Iwona Łuczków, Bibliographic Database of World Slavic Linguistics Publications iSybislaw as a source of research on the equivalence of Polish and Ukrainian grammatical terms
 • Anatolii Zahnitko, Levels of objective grammar: Noun morphology of difference in discourse practices
 • Olga Barabasz-Rewak, The concept of “widowhood” in the traditional linguistic consciousness of Ukrainians
 • Jana Raclavská, 18th-century Cieszyn Silesian literary Polish language in the work Kazania pokutne by Samuel Ludwik Zasadius
 • Bartosz Juszczak, Foreign language elements in the urban dialects of some Slavonic cities and the urban dialect of Ostrava
 • Ana Mikić Čolić, The polysemy of suffixes -ač and -aš in Croatian
 • Agnieszka Kołodziej, Onomastic walk through the streets of the Belgrad zoo
 • Ana Kodrić Gagro, Applied theatre in a foreign language environment: The methodology of performance

REVIEWS

 • Libor Martinek, Lašsko-evropský básník Óndra Łysohorsky, Oficyna Wydawnicza ATUT — Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2016, 234 pp. (Pavel Horký)
 • Irena Bogoczová, Polszczyzna za Olzą, Uniwersytet Ostrawski, Ostrawa 2018, 149 pp. (Bartosz Juszczak)

BIBLIOGRAPHY

 • Aleksandra Łamasz, „Slavica Wratislaviensia.” Bibliography of archival volumes 127–143 (2004–2007)

Notes on Authors

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter