Pomiar efektywności procesu kształcenia w publicznym szkolnictwie akademickim

Anna Ćwiąkała-Małys
ISBN: 978-83-229-3191-2
Liczba stron: 236
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2010
Cena: 28,35 PLN   19,00 PLN  

Monografia Anny Ćwiąkały-Małys jest poświęcona prezentacji problemów efektywności oraz narzędzi umożliwiających jej pomiar w uczelniach publicznych.

Odwołując się do literatury i prac własnych, autorka przedstawia wyniki przeprowadzonych wielowymiarowych badań empirycznych, obejmujących 59 publicznych uczelni akademickich podległych MNiSW, związanych z problematyką pomiaru efektywności procesu dydaktycznego od strony nakładów i efektów. Badania zostały zaprogramowane, a ich wyniki przedstawione z podziałem na kapitał ludzki, zasoby majątkowe i zasoby finansowe. Kolejne rozdziały książki zostały poświęcone efektywności jako zasadniczemu zagadnieniu rozpatrywanemu przez autorkę - od podejścia teoretycznego, przez analizę kontekstu międzynarodowego, z przywołaniem przykładów siedmiu krajów (w tym pięciu europejskich) do zasadniczej części pracy, czyli koncepcji pomiaru efektywności procesu kształcenia w polskim publicznym szkolnictwie wyższym.

Dorobek autorki otwiera nowe możliwości rozwiązywania trudnych problemów budżetowania procesu kształcenia w uczelniach publicznych z uwzględnieniem jego efektywności, a zatem odwołania się do efektów kształcenia. Podejście takie jest niezwykle aktualne w kontekście Krajowych Ram Kwalifikacji.

 • Wstęp

Rozdział 1. Prawno-finansowy system organizacji szkolnictwa wyższego w Polsce. Problem autonomii publicznych szkół wyższych

 • Miejsce szkolnictwa wyższego w gospodarce opartej na wiedzy
 • Warunki funkcjonowania publicznego szkolnictwa wyższego w Polsce do 1990 roku
 • Ocena sytuacji publicznego szkolnictwa wyższego w Polsce po 1990 roku

Rozdział 2. Stan zasobów publicznego szkolnictwa wyższego w kontekście kształcenia masowego

 • Pożądane kierunki zmian w systemie szkolnictwa wyższego
 • Problem zarządzania zasobami w procesie kształcenia w publicznych uczelniach akademickich
  • Kapitał ludzki
  • Zasoby majątkowe
  • Zasoby finansowe

Rozdział 3. Efektywność techniczna i sposoby jej pomiaru — zarys teoretyczny problemu

 • Efektywność ekonomiczna — istota problemu i interpretacja
 • Podstawowe metody pomiaru efektywności gospodarczej
 • Nieparametryczna metoda pomiaru efektywności technicznej — DEA
 • Wykorzystanie miar radialnych do pomiaru efektywności technicznej
  • Model CCR
  • Model BCC
 • Pomiar zmian efektywności w czasie — indeks produktywności Malmquista

Rozdział 4. Pomiar efektywności procesu kształcenia w kontekście reform publicznego szkolnictwa wyższego w wybranych krajach Europy i świata

 • Zasadność pomiaru efektywności procesu kształcenia w publicznych uczelniach wyższych
 • Przegląd europejskich i światowych doświadczeń w zakresie pomiaru efektywności procesu kształcenia przy zastosowaniu nieparametrycznej metody DEA
  • System szkolnictwa wyższego w Wielkiej Brytanii
  • System szkolnictwa wyższego w Niemczech
  • System szkolnictwa wyższego w Szwecji
  • System szkolnictwa wyższego w Austrii
  • System szkolnictwa wyższego we Włoszech
  • System szkolnictwa wyższego w Portugalii
  • System szkolnictwa wyższego w Australii
  • System szkolnictwa wyższego w Kanadzie

Rozdział 5. Koncepcja pomiaru efektywności procesu kształcenia w polskim publicznym szkolnictwie akademickim

 • Modele pomiaru efektywności procesu kształcenia w publicznym szkolnictwie wyższym w Polsce w latach 2001–2007
 • Analiza i ocena wyników pomiaru efektywności procesu kształcenia w publicznym szkolnictwie wyższym w latach 2001–2007 przy zastosowaniu metody DEA
  • Model efektywnościowy kosztowy I
  • Model efektywnościowy kosztowy II
  • Model efektywnościowy dotacyjny III
  • Model efektywnościowy dotacyjny IV
  • Model efektywnościowy dotacyjny V
  • Zmiany efektywności procesu kształcenia w aspekcie czasowym — indeks Malmquista

Podsumowanie

Apendyks: Koncepcja modyfikacji algorytmu dotacyjnego o składnik efektywności wykorzystania zasobów w procesie kształcenia dla 59 publicznych uczelni akademickich

Bibliografia

Summary

Wykaz tabel

Wykaz rysunków

Wykaz schematów

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter