Przegląd Prawa i Administracji CXVIII

Tadeusz Kuczyński, Łukasz Paroń (red.)
ISSN: 0137 1134
Liczba stron: 212
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Cena: 40,00 PLN   

Niniejszy numer „Przeglądu Prawa i Administracji” zawiera opracowania, z których zdecydowana większość została zaprezentowana w formie referatów podczas konferencji naukowej pt. „Prawo pracy. Doctrina et usu. Państwowa Inspekcja Pracy wczoraj, dziś, jutro…”, odbywającej się we Wrocławiu w dniu 12 kwietnia 2019 roku. Opracowania przygotowane przez reprezentantów polskich ośrodków akademickich i przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy dotyczą szerokiego spektrum zagadnień odnoszących się do historycznych dogmatycznych, ustrojowych i orzeczniczych kwestii związanych z funkcjonowaniem Państwowej Inspekcji Pracy. Publikacja sfinansowana ze środków  Państwowej Inspekcji Pracy jest skierowana do szerokiego kręgu odbiorców zajmujących się naukowo i zawodowo tą problematyką oraz innych osób zainteresowanych prawnymi aspektami działalności tej Inspekcji.

 • Tomasz Kozłowski, Inspekcja pracy na ziemiach polskich pod zaborami w latach 1915 – 1918. Rys historyczny
 • Dariusz Makowski, Rozwój regulacji dotyczących ustroju i kompetencji inspekcji pracy w Polsce
 • Zbigniew Góral, Aneta Tyc, O misji inspekcji pracy w świetle unormowań Międzynarodowej Organizacji Pracy — wybrane uwagi
 • Mariusz Jabłoński, Miejsce Państwowej Inspekcji Pracy w systemie organów państwa — wnioski de lege lata i de lege ferenda
 • Teresa Wyka, Władcze formy działania Państwowej Inspekcji Pracy w dziedzinie ochrony pracy
 • Łukasz Paroń, Stosowanie środków kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów i zasad ochrony pracy w praktyce inspektorów pracy
 • Andrzej Jabłoński, Kierunki orzecznictwa w dziedzinie spraw dotyczących ochrony pracy
 • Agata Kostyk-Lewandowska, Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług. Rola Państwowej Inspekcji Pracy jako organu właściwego w rozumieniu „dyrektywy wdrożeniowej” 2014/67/UE oraz inne zadania Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie delegowania pracowników
 • Sebastian Kowalski, Postępowanie wykroczeniowe w sprawach dotyczących pracowników i innych osób wykonujących pracę zarobkową
 • Anna Dubowik, Ewolucja statusu prawnego inspektora pracy — uwarunkowania historyczne i ocena stanu obecnego

 

 

CONTENTS

 

 • Tomasz Kozłowski, Polish labour inspectorate under the partitions in the years 1915–1918. A historical perspective
 • Dariusz Makowski, Development of regulations regarding the system and duties of labour inspection in Poland
 • Zbigniew Góral, Aneta Tyc, About the mission of labour inspection in the light of the regulations of the International Labour Organization — selected remarks
 • Mariusz Jabłoński, The place of the National Labour Inspectorate in the system of state authorities — de lege lata and de lege ferenda remarks
 • Teresa Wyka, A powerful form of National Labour Inspectorate action in the field of occupational protection
 • Łukasz Paroń, The implementation of control and supervisory measures by labour inspectors to ensure compliance with labour protection principles and regulations
 • Andrzej Jabłoński, Directions of jurisprudence in the fi eld of labour protection matters
 • Agata Kostyk-Lewandowska, Posting of workers in the framework of the provision of services. The role of the National Labor Inspectorate as „a competent body” in the meaning of Directive 2014/67/WE and other PIP tasks in the area of posting of workers
 • Sebastian Kowalski, Proceedings in petty off ence cases related to employees and other persons engaging in gainful occupation
 • Anna Dubowik, Evolution of the legal status of labour — historical aspects and assessment of the current state

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter