Problematyka dowodu z dokumentu

Rafał Cieśla (red.)
ISBN: 978-83-229-3671-9
Liczba stron: 484
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Nakład wyczerpany

Publikacja poświęcona została wieloaspektowym i interdyscyplinarnym badaniom dokumentów. Znalazły się w niej opracowania stricte kryminalistyczne, prawnodowodowe oraz z pogranicza innych dyscyplin naukowych. Punktem odniesienia wszystkich zamieszczonych w książce artykułów jest problematyka dokumentu. Przyjęte przez autorów poszczególnych opracowań i redaktora tomu podejście interdyscyplinarne jest w pełni uzasadnione i w praktyce niezmiernie pożądane. Kilkadziesiąt artykułów zawartych w monografii zostało opracowanych nie tylko przez teoretyków, lecz przede wszystkim przez praktyków — ekspertów zajmujących się na co dzień problematyką badań dokumentów. Lektura książki może ułatwić Czytelnikowi zrozumienie zasad obowiązujących w badaniach dokumentów oraz ocenę przydatności ich wyników.

 • Wstęp
 • Adam Buczek, Obiektywizm opiniowania w badaniach pisma a polemika między ekspertami oraz między ekspertem i adwokatem w kontekście zasad etycznych
 • Ewa Bulska, Mikołaj Donten, Olga Łabędź, Tadeusz Tomaszewski, Oryginał czy kopia — przykład interdyscyplinarnych badań przeprowadzonych w Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego
 • Antoni Feluś, Nieco w kierunku rehabilitacji pojęcia „grafologia
 • Barbara Gawda, Zaburzenia motoryczne w schizofrenii i ich potencjalny związek z warstwą graficzną pisma ręcznego
 • Piotr Girdwoyń, Tadeusz Tomaszewski, Opiniowanie zza krat
 • Mieczysław Goc, Andrzej Łuszczuk, Adiustacje w podpisach biometrycznych i ich wartość identyfikacyjna
 • Tomasz Goliński, Panta rhei — ewolucja wykorzystania podpisu posiadacza w dokumentach tożsamości
 • Martyna Grądziel, Profilowanie socjolingwistyczne nieznanych sprawców
 • Katarzyna Grott, Maciej Szostak, Anonimizacja dokumentacji w sądownictwie administracyjnym
 • Katarzyna Grott, Maciej Szostak, Bezpieczeństwo obiegu dokumentów w sądownictwie administracyjnym w Polsce
 • Ewa Gruza, O potrzebie faktycznej standaryzacji badań pismoznawczych
 • Ewa Grzeszyk-Kiliańska, Nowa metoda pisania — kaligrafia mechaniczna. Czy to niebezpieczeństwo dla pismoznawców?
 • Małgorzata Hrehorowicz, Przesłanki odpowiedzialności biegłego za wydanie fałszywej opinii
 • Izabela Jankowska-Prochot, Model funkcjonowania instytucji biegłego. Proces przeobrażeń irlandzkiego prawa dowodowego
 • Kazimiera Juszka, Karol Juszka, Problematyka orzecznicza metodyki sporządzania ekspertyzy pismoznawczej
 • Joanna Koczur, Marek Leśniak, Złożenie ustnej opinii przez biegłego pismoznawcę — w praktyce wymiaru sprawiedliwości
 • Anna Koziczak, Pismo jako obiekt autofałszerstwa
 • Marek Leśniak, Tadeusz Widła, Olivia Rybak-Karkosz, Krystyn Łuszczuk, Badania sygnatur Markusa Lüpertza
 • Remigiusz Lewandowski, Projekt systemu bezpieczeństwa dokumentów publicznych — analiza zagadnień instytucjonalnych
 • Remigiusz Lewandowski, System bezpieczeństwa dokumentów publicznych — kluczowe założenia projektu
 • Sylwia Ławrentjew, Tadeusz Widła, Kerning
 • Jarosław Moszczyński, Mieczysław Goc, Możliwości oceny wieku dokumentów na podstawie ewolucji podpisów
 • Robert Nesterowicz, Konwencjonalne badanie autentyczności banknotów z okresu Dynastii Ming i Ching
 • Mirosław Owoc, Bazgroty jako obiekt badań pismoznawczych
 • Mirosław Owoc, Skrzyżowanie wydruku atramentowego z linią długopisu — rozwiązanie problemu kolejności
 • Grzegorz Pisarski, Kilka uwag na temat specyfiki i problemów przekładu nomenklatury stosowanej w badaniach dokumentów
 • Grzegorz Rusek, Rafał Cieśla, Roman Ptak, Michał Januszkiewicz, Baza danych widm materiałów kryjących
 • Olivia Rybak-Karkosz, Predykaty w sygnaturach w grafice artystycznej
 • Sylwia Skubisz-Ślusarczyk, Iwona Zieniewicz, Cecha powtarzalna w elementach konstrukcyjnych znaków graficznych
 • Liliana Solarz, Znaczenie metodyki poszukiwania materiału porównawczego do ekspertyzy pismoznawczej w wypadku choroby nowotworowej testatora — studium przypadku
 • Adrian Szumski, Rola anonimu w postępowaniu karnym
 • Adam Taracha, Dowód z dokumentu prywatnego w polskim procesie karnym
 • Magdalena Tomaszewska-Michalak, Bezpieczny dokument biometryczny a prawa jednostki
 • Halina Walicka-Marek, Między męskością a kobiecością. Pismo ręczne osób transseksualnych
 • Tadeusz Widła, Sygnatury Cranachów
 • Dorota Zienkiewicz, Zarzuty do opinii pismoznawczych

 

Contents

 

 • Indroduction
 • Adam Buczek, Objectivity of giving opinions in the study of handwriting and the dispute between expert witnesses and between an expert witness and a lawyer in the context of ethical principles
 • Ewa Bulska, Mikołaj Donten, Olga Łabędź, Tadeusz Tomaszewski, An original or a copy — an example of the interdisciplinary research conducted in the Center of Forensic Science
 • Antoni Feluś, Slightly towards the rehabilitation of the concept of graphology
 • Barbara Gawda, Motor impairment in schizophrenia and its potential relationship with the graphism of handwriting
 • Piotr Girdwoyń, Tadeusz Tomaszewski, Expert witness opinion behind bars
 • Mieczysław Goc, Andrzej Łuszczuk, Adjustment in biometric signatures and their identification value
 • Tomasz Goliński, Panta rhei — the evolution of the use of the holder’s signature in identification documents
 • Martyna Grądziel, Sociolinguistic profiling of unknown perpetrators
 • Katarzyna Grott, Maciej Szostak, Anonymization of documentation in the administrative judiciary
 • Katarzyna Grott, Maciej Szostak, Safety of the documents flow in the administrative judiciary in Poland
 • Ewa Gruza, A few remarks about the real need for the standardization of document examination
 • Ewa Grzeszyk-Kiliańska, A new method of writing — mechanical calligraphy — is it a threat for handwriting experts?
 • Małgorzata Hrehorowicz, The prerequisites of liability of a court expert for issuing a false opinion
 • Izabela Jankowska-Prochot, The expert witness institution. The course of changes of the Irish law of proof
 • Kazimiera Juszka, Karol Juszka, A judicial decisions review of the methodolology applied in forensic hadwriting analysis
 • Joanna Koczur, Marek Leśniak, Submitting an oral expert opinion by a handwriting expert in the practice of the judiciary system
 • Anna Koziczak, Handwriting as an object of autoforgery
 • Marek Leśniak, Tadeusz Widła, Olivia Rybak-Karkosz, Krystyn Łuszczuk, Research on Markus Lüpertz’s signatures
 • Remigiusz Lewandowski, Proposal of a public documents security system — an analysis of institutional issues
 • Remigiusz Lewandowski, The public documents security system — key assumptions of the proposition
 • Sylwia Ławrentjew, Tadeusz Widła, Kerning
 • Jarosław Moszczyński, Mieczysław Goc, Possibility of evaluating the age of documents on the basis of the evolution of signatures
 • Robert Nesterowicz, Basic examination of the authenticity of banknotes from the Ming and Ching dynasties
 • Mirosław Owoc, Studies of „doodles” in handwriting identification
 • Mirosław Owoc, Overlap of ink printing and ballpoint pen line — solving the problem of determining the sequence
 • Grzegorz Pisarski, Some remarks on the nature and challenges of the translation of the nomenclature used in document examinations
 • Grzegorz Rusek, Rafał Cieśla, Roman Ptak, Michał Januszkiewicz, Database of ink spectra
 • Olivia Rybak-Karkosz, Terms and addresses found on art prints
 • Sylwia Skubisz-Ślusarczyk, Iwona Zieniewicz, A recurrent feature in the construction elements of graphic signs
 • Liliana Solarz, The importance of the methodology of searching for comparative material for handwriting expertise in the case of the cancer of the testator — case study
 • Adrian Szumski, The role of anonymous material in criminal proceedings
 • Adam Taracha, Private document evidence in the Polish Code of Penal Procedure
 • Magdalena Tomaszewska-Michalak, The biometric document versus the right to privacy
 • Halina Walicka-Marek, Between masculinity and femininity. Handwriting of transsexual persons
 • Tadeusz Widła, Cranach signatures
 • Dorota Zienkiewicz, Objections to handwriting expert opinions

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter