Przegląd Prawa i Administracji CXIX. Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich

Ryszard Balicki, Sabina Grabowska, Mariusz Jabłoński (red.)
ISSN: 0137-1134
Liczba stron: 244
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Cena: 45,00 PLN   

W najnowszym numerze „Przeglądu Prawa i Administracji” zamieszczone zostały opracowania dotyczące krajowych rad sądownictwa, funkcjonujących we współczesnych porządkach krajowych. W założeniu redaktorów i autorów analiza poszczególnych regulacji prawnych (konstytucyjnych i ustawowych) ma służyć dostarczeniu czytelnikowi kompletnej wiedzy dotyczącej różnych modeli ustroju tego organu, jego kompetencji, jak również systemowemu ujęciu. Publikacja ma również na celu dotarcie do jak najszerszego kręgu odbiorców, zarówno zajmujących się naukowo i zawodowo problematyką prawa, jak i studentów oraz innych osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu prawa polskiego oraz porządków prawnych państw trzecich, a także stworzenie możliwości samodzielnego porównania rozwiązań istniejących w Polsce z innymi funkcjonującymi równolegle w państwach demokratycznych.

 • Joanna Juchniewicz, Najwyższa Rada Wymiaru Sprawiedliwości Królestwa Belgii
 • Konrad Składowski, Państwowa Rada Sądownictwa w Republice Chorwacji
 • Sylwia Jarosz-Żukowska, Rady Sądownictwa w Danii
 • Marcin Dąbrowski, Rada do spraw Administracji Sądów w Estonii
 • Daniel Dyjak, Najwyższa Rada Korpusu Urzędników Sądowych we Francji
 • Paulina Glejt-Uziębło, Piotr Uziębło, Rada Główna Władzy Sądowniczej w Hiszpanii
 • Agnieszka Bień-Kacała, Rada sądownictwa w Holandii
 • Dominika Kuźnicka-Błaszkowska, Rozproszony system organów stojących na straży niezależności i niezawisłości sędziów w Irlandii
 • Agnė Juškevičiūtė-Vilienė, Ryszard Balicki, Rada Sądownictwa Republiki Litewskiej
 • Magdalena Abu Gholeh, Krzysztof Wygoda, Rada Sądownictwa na Łotwie
 • Dominika Kuźnicka-Błaszkowska, Pozycja prawnoustrojowa Komisji do spraw Wymiaru Sprawiedliwości Malty
 • Sławomir Patyra, Krajowa Rada Sądownictwa w Polsce
 • Łukasz Żukowski, Najwyższa Rada Sądownictwa w Portugalii
 • Artur Ławniczak, Najwyższa Rada Sądownictwa w Rumunii
 • Mária Bujňáková, Alena Krunková, Sabina Grabowska, Rada Sądownicza w systemie organów konstytucyjnych Republiki Słowackiej
 • Krzysztof Eckhardt, Najwyższa Rada Sprawiedliwości Ukrainy
 • Ivan Halász, Radosław Grabowski, Ewolucja węgierskiego modelu zarządzania sądownictwem i samorządu sędziowskiego na Węgrzech w latach 1989–2019
 • Krzysztof Urbaniak, Rada Sędziowska oraz Komisja Nominacyjna dla Anglii i Walii
 • Agnieszka Gajda, Rada Sądownictwa Irlandii Północnej
 • Anna Młynarska-Sobaczewska, Rada Sądownictwa Szkocji i szkocka Rada Nominacji Sędziowskich
 • Monika Urbaniak, Najwyższa Rada Sądownictwa we Włoszech
 • Monika Haczkowska, Prezydium Rady Sądownictwa Administracyjnego jako organ samorządu sądownictwa administracyjnego we Włoszech
 
 

CONTENTS

 
 • Joanna Juchniewicz, The High Council of Justice in the Kingdom of Belgium
 • Konrad Składowski, The State Judicial Council in Croatia
 • Sylwia Jarosz-Żukowska, Councils for the Judiciary in Denmark
 • Marcin Dąbrowski, The Council for Administration of Courts in Estonia
 • Daniel Dyjak, High Council of the Judiciary in France
 • Paulina Glejt-Uziębło, Piotr Uziębło, The General Council of the Judiciary in Spain
 • Agnieszka Bień-Kacała, The Council for the Judiciary in the Netherlands
 • Dominika Kuźnicka-Błaszkowska, A dispersed system of bodies safeguarding the independence of judges in Ireland
 • Agnė Juškevičiūtė-Vilienė, Ryszard Balicki, Judicial Council of the Republic of Lithuania
 • Magdalena Abu Gholeh, Krzysztof Wygoda, The Judicial Council in Latvia
 • Dominika Kuźnicka-Błaszkowska, The legal and political position of the Commission for the Administration of Justice of Malta
 • Sławomir Patyra,  The National Council of the Judiciary in Poland
 • Łukasz Żukowski, High Council for the Judiciary in Portugal
 • Artur Ławniczak, The Superior Council of Magistracy in Romania
 • Mária Bujňáková, Alena Krunková, Sabina Grabowska, The Judicial Council in the system of constitutional bodies of the Slovak Republic
 • Krzysztof Eckhardt, Ukraine — Supreme Council of Justice
 • Ivan Halász, Radosław Grabowski, The evolution of the Hungarian model of judicial management and judicial self-government in Hungary in the years 1989–2019
 • Krzysztof Urbaniak, Judges’ Council and Judicial Appointment Commission
 • Agnieszka Gajda, Judges’ Council for Northern Ireland
 • Anna Młynarska-Sobaczewska, The Judicial Council for Scotland and The Judicial Appointments Board for Scotland
 • Monika Urbaniak, High Council of the Judiciary in Italy
 • Monika Haczkowska, The Presidium of the Administrative Judiciary Council as the organ of the administrative judiciary in Italy

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter