Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem 41, nr 4

Marek Maciejewski, Radosław Antonów, Tomasz Scheffler (red.)
ISSN: 2300-7249
Liczba stron: 264
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Cena: 39,00 PLN   

Numer 4 tomu 41 „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” zawiera przede wszystkim artykuły problemowe dotyczące prawnych, historycznych, ideologicznych, a także psychologicznych aspektów autorytaryzmu i totalitaryzmu.
Numer otwiera publikacja poświęcona średniowiecznym koncepcjom konfliktów zbrojnych (autorstwa Małgorzaty i Artura Łuszczyńskich), który to temat, choć niepowiązany bezpośrednio z teorią państwa totalitarnego, dotyczy jednak istotnego dla każdego reżimu problemu — uzasadnienia militarnej ekspansji. W drugim tekście autor (Wojciech Wichert) podejmuje się analizy okoliczności i politycznych reperkusji w Niemczech uchwalenia tak zwanej ustawy o pełnomocnictwach z 1933 roku. W kolejnej publikacji (Jakuba Isańskiego) przedstawiona została problematyka zbrodni i przemocy seksualnej na polskiej ludności w trakcie II wojny światowej, zakreślona na podstawie napisanych już po wojnie pamiętników świadków i ofiar.
W numerze znajdują się także dwa teksty poświęcone problematyce Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej: Dekret sierpniowy PKWN z 1944 roku jako instrument legalizacji władzy komunistycznej w Polsce (Marcin Birt) oraz Organizacja nauki PRL (Rafał Kania). Następna publikacja dotyczy mitologii politycznej filmu Psy Władysława Pasikowskiego (Mateusz Nieć), a kolejna — Psychologicznych uwarunkowań aktów dehumanizacji (Amadeusz Citlak). Łukasz Święcicki na łamach numeru prezentuje natomiast doktrynę Carla Schmitta w polskich interpretacjach politologicznych z lat 1984–2007. Dwa następne artykuły skupiają się na problematyce administracyjnoprawnej: pierwszy dotyczy administracji publicznej na terenach byłego zaboru austriackiego u progu II Rzeczypospolitej (Jarosław Kostrubiec), a drugi — danin publicznych związanych z użytkowaniem dróg publicznych i ruchem drogowym w ustroju demokratycznym odrodzonej Polski (Dobrosława Antonów). Ostatnim tekst problemowy dotyczy prawa karnego w Korei Północnej.
Numer zamyka recenzja książki Przedhitlerowskie korzenie nazizmu, czyli dusza niemiecka w świetle filozofii i religioznawstwa (red. B. Grott, O. Grott) autorstwa Rafała Łętochy.

Artykuły problemowe

 • Małgorzata Łuszczyńska, Artur Łuszczyński, Wojna sprawiedliwa a nie święta. Średniowieczne koncepcje konfliktów zbrojnych
 • Wojciech Wichert, Ustawa o pełnomocnictwach (Ermächtigungsgesetz) z 23 marca 1933 roku jako katalizator budowy państwa wodzowskiego w Niemczech
 • Jakub Isański, Zbrodnie, bezprawie i przemoc seksualna wobec ludności cywilnej w czasach II wojny światowej
 • Marcin Birt, Dekret sierpniowy PKWN z 1944 roku jako instrument legalizacji władzy komunistycznej w Polsce
 • Mateusz Nieć, Zapomniane zwycięstwo 4 czerwca — o mitologii politycznej filmu Psy Władysława Pasikowskiego
 • Amadeusz Citlak, Psychologiczne uwarunkowania aktów dehumanizacji
 • Łukasz Święcicki, Carl Schmitt w polskich interpretacjach politologicznych (1984–2007)
 • Jarosław Kostrubiec, Z dziejów administracji państwa stanu wyjątkowego. Ustrój administracji publicznej na terenach byłego zaboru austriackiego u progu II Rzeczypospolitej
 • Dobrosława Antonów, Daniny publiczne związane z użytkowaniem dróg publicznych i ruchem drogowym w ustroju demokratycznym odrodzonej Polski
 • Rafał Kania, Między ideologią i praxis. Organizacja socjalistyczna w PRL w latach 1956 – 1981
 • Monika Czechowska, Prawo karne w państwie totalitarnym — casus Korei Północnej


Recenzje

 • Rafał Łętocha, Wokół filozoficzno-religijnych źródeł nazizmu

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter