Nowa kodyfikacja prawa karnego LIII

Tomasz Kalisz (red.)
ISSN: 2084-5065
Liczba stron: 244
Format: A5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Cena: 35,00 PLN   

Zebrane w tomie opracowania koncentrują się głównie na zagadnieniu prognozowania i szacowania ryzyka w stosunku do sprawców czynów zabronionych. W dyskusji nad metodami i narzędziami szacowania ryzyka zwraca się uwagę na potrzebę ich stałego doskonalenia i empirycznego weryfikowania. Autorzy prezentują różne aspekty i oceny w perspektywie teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z jednym z najbardziej aktualnych problemów szeroko rozumianych nauk kryminologicznych. Z dystansem odnoszą się do rozstrzygnięć, które budzą wiele kontrowersji i powinny być przedmiotem stałej dyskusji. Przedstawione opracowania to interesujący głos w dyskusji naukowej z tego obszaru.

Słowo wstępne
Prawo karne materialne
Rajnhardt Kokot, Z problematyki prawnokarnej oceny zbiegnięcia sprawcy z miejsca przestępstwa drogowego
Katarzyna Łucarz, Rethinking the legal nature of an obligation to remedy damage
Piotr Ochman, Przestępstwa gospodarcze z Kodeksu spółek handlowych w świetle danych statystycznych
Katarzyna Witkowska-Rozpara, Pozytywna prognoza kryminologiczna jako materialna przesłanka warunkująca zastosowanie warunkowego zawieszenia wykonania kary. Uwagi na tle pojęcia „prognoza” oraz orzecznictwa sądów polskich
Prawo karne wykonawcze
Adam Kwieciński, Wybrane problemy klasyfikacji penitencjarnej w percepcji personelu specjalistycznego
Katarzyna Jadach, Magdalena Sadowska, Psychologiczne i prawne aspekty kontaktów osadzonych ojców z dziećmi
Agnieszka Nymś-Górna, Osadzeni z niepełnosprawnością fizyczną — w kierunku diagnozy potrzeb
Nauki pokrewne
Alicja Kapała, Różnorodność wariantów diagnozy pedofilii w opiniowaniu sądowo-seksuologicznym
Jurg Gerber, Ahram Cho, Mental health issues experienced by jail inmates in Texas: An overview of diagnostic problems
Justyna Włodarczyk-Madejska, Zbieranie danych o nieletnim w praktyce polskich sądów
Paulina Perska-Gradowska, Diagnoza w postępowaniu karnym wobec nieletnich przestępców we Francji
Rafał Mikowski, Przesłanki odpowiedzialności za naruszenie obowiązków wynikających z pozwolenia na broń palną
Piotr Ochman, Split payment and criminal fiscal lawForeword
Substantive criminal law
Rajnhardt Kokot, On criminal-law issues of the assassment of an offender fleeing the scene of an traffic crime
Katarzyna Łucarz, Rethinking the legal nature of an obligation to remedy damage
Piotr Ochman, Economic offenses under the Commercial Companies Code in the light of statistical data
Katarzyna Witkowska-Rozpara, Positive criminological prognosis as the condition of using the conditional suspension of the execution of the penalty — remarks with reference to the concept of „prognosis” and jurisdiction of Polish courts
Executive criminal law
Adam Kwieciński, Selected problems of penitentiary classification in the perception of specialist staff
Katarzyna Jadach, Magdalena Sadowska, Psychological and legal aspects of contacts between incarcerated fathers and their children
Agnieszka Nymś-Górna, Prisoners with physical disabilities — towards the diagnosis of needs
Related sciences
Alicja Kapała, Different variants of paedophilia diagnosis in forensic-sexological opinions
Jurg Gerber, Ahram Cho, Mental health issues experienced by jail inmates in Texas: An overview of diagnostic problems
Justyna Włodarczyk-Madejska, Collecting data on juvenile delinquency in the practice of Polish courts
Paulina Perska-Gradowska, Diagnosis in criminal proceedings against juvenile offenders in France
Rafał Mikowski, Conditions of liability for the breach of obligations under a firearms licence
Piotr Ochman, Split payment and criminal fiscal law

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter