Onomastica Slavogermanica XXXI

Romana Łobodzińska (red.)
ISSN: 0474-1471
Liczba stron: 160
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Cena: 32,00 PLN   

„Onomastica Slavogermanica” to czasopismo poświęcone kontaktom językowym na obszarze słowiańszczyzny, wyrażającym się w nazwach własnych. Zamieszczane teksty poświęcone są różnym klasom nazw osobowych: imionom, nazwiskom, przezwiskom i przydomkom, oraz miejscowych: nazwom miejscowości, terenowym, górskim i rzecznym, a także nazwom miejskim i nazwom obiektów będących efektem kulturowej działalności człowieka — jak nazwy produktów, usług, firm, organizacji, przedsięwzięć społecznych lub wytworów artystycznych. Prezentują materiał nazewniczy wybrany ze źródeł historycznych zarówno rękopiśmiennych, jak i drukowanych, oraz współczesnych — często jest to materiał gwarowy. Nazwy pochodzą z terenu Słowiańszczyzny, a przedmiotem opisu są wzajemne oddziaływania języków słowiańskich (między innymi polskiego, czeskiego, łużyckiego, słowackiego, ukraińskiego, bułgarskiego i innych) i języka niemieckiego. W nazwach odzwierciedlone są różnorodne zjawiska, które ukazują wielowiekowe wpływy i relacje nie tylko między językami, ale również narodami, ich kulturą, wierzeniami, życiem społecznym, kontaktami z przyrodą. Są one niezastąpionym źródłem poznania dziejów całej Słowiańszczyzny.

Rozprawy i artykuły
Małgorzata Jaracz, Kulturowo-językowe wyróżniki niemieckojęzycznego systemu nazewniczego w Szwajcarii. Współczesna plateonimia Solothurn i Bettlach
Zorjana Kupchynska, Архаїчні ойконіми на *‑j(ь): ареал і хронологія XV–ХХ ст.
Jarosław Malicki, Zapisy toponimicznych poloników i bohemików wobec zagadnienia powstania i rozwoju polsko-czeskiej granicy językowej w średniowieczu
Iryna Protsyk, Nazwy ukraińskich klubów piłkarskich w Galicji w pierwszej połowie XX wieku
Svatopluk Pastyřík, Nomina propria v Kladských písničkách
Svatopluk Pastyřík, Rozlehlá krajina jmen v literárním díle Oty Hofmana
Stanisława Sochacka, Przestrzeń miejska międzywojennego Opola z perspektywy nazw własnych
Stanisława Sochacka, Obraz społeczności i kultury wiejskiej w historycznej mikrotoponimii Śląska
Recenzje
Rudolf Šrámek, Retrográdní slovník místních jmen Moravy a Slezska, Masarykova univerzita, Brno 2013 (Ewa Jakus-Borkowa)
Дмитро Ђучко, Наталія Ткачова Словник української ономастичної термінології, Ранок — НТ, Харків 2012 (Alicja Nowakowska)

 

 

 
Articles
Małgorzata Jaracz, Cultural and linguistic features of German language toponyms in Switzerland. Contemporary urban toponyms in Solothurn and Bettlach
Zorjana Kupchynska, Place names created with the archaic suffix -*-jь. Area and chronology from the 15th to the 20th century
Jarosław Malicki, Polish and Bohemian toponyms in the face of the emergence and development of the Polish-Bohemian language border in the Middle Ages
Iryna Protsyk, Names of Ukrainian football clubs in Galicia in the first half of the 20th century
Svatopluk Pastyřík, Proper names in folklore songs from Kłodzko
Svatopluk Pastyřík, The vast land of names in Ota Hofman’s literary works
Stanisława Sochacka
The urban space of inter-war Opole from the perspective of proper names
Stanisława Sochacka, The picture of the rural community and culture in Silesia’s historical microtyponymy
Reviews
Rudolf Šrámek, Retrográdní slovník místních jmen Moravy a Slezska, Masarykova univerzita, Brno 2013 (Ewa Jakus-Borkowa)
Дмитро Ђучко, Наталія Ткачова Словник української ономастичної термінології, Ранок — НТ, Харків 2012 (Alicja Nowakowska)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter