Sformalizowany model dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym w Polsce

Olga Hałub-Kowalczyk
ISBN: 978-83-229-3687-0
Liczba stron: 288
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Cena: 45,00 PLN   

W ramach badań dokonano próby analizy i zestawienia cech modelowych sformalizowanego (tj. zagwarantowanego systemowo) dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym w Polsce. Asumptem do pojęcia tej problematyki było uchwalenie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Na jej podstawie doszło do utworzenia scharakteryzowanego w pracy publicznego systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego. W monografii przeanalizowano m.in. konstytucyjne podstawy dostępu do tej usługi publicznej, a także odniesiono się do prawodawstwa międzynarodowego. Dokonano również zestawienia aktywności podmiotów działających na niwie poradniczej, które nie zostały objęte nowymi rozwiązaniami ustawowymi. Przedstawiono także systemy pomocy prawnej funkcjonujące w wybranych państwach europejskich.

Wstęp
Rozdział pierwszy: Dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym w prawie międzynarodowym

 • Wprowadzenie
 • Nieodpłatna pomoc prawna na etapie przedsądowym w uniwersalnym systemie ochrony praw człowieka
 • Nieodpłatna pomoc prawna na etapie przedsądowym w europejskim systemie ochrony praw człowieka
  • Nieodpłatna pomoc prawna na etapie przedsądowym w systemie ochrony praw człowieka Rady Europy
  • Nieodpłatna pomoc prawna na etapie przedsądowym w systemie ochrony praw człowieka Unii Europejskiej
  • Nieodpłatna pomoc prawna na etapie przedsądowym w dokumentach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
 • Podsumowanie

Rozdział drugi: Dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku

 • Wprowadzenie
 • Preambuła
 • Zasada demokratycznego państwa prawnego
  • Zasada zaufania jednostki do państwa
  • Zasada sprawiedliwości społecznej
 • Bezpieczeństwo obywateli
 • Godność człowieka
 • Zasada równości i zakaz dyskryminacji
 • Prawo do sądu
 • Prawo do zabezpieczenia społecznego
 • Obowiązek wsparcia wybranych grup społecznych
 • Podsumowanie

Rozdział trzeci - Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym w Polsce — rozwiązania pozasystemowe

 • Wprowadzenie
 • Pomoc społeczna
 • Organy ochrony prawnej
  • Rzecznicy praw i interesów
  • Samorządy prawnicze
 • Organizacje pozarządowe
 • Instytucje publiczne
 • Podsumowanie

Rozdział czwarty: System dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 roku

 • Wprowadzenie
 • Projekty rozwiązań systemowych w latach 2004–2014
 • Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 roku
  • Główne założenia ustawy
  • Zakres przedmiotowy ustawy
  • Zakres podmiotowy ustawy
  • Podmioty uprawnione do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej
   • Rola prawników w systemie pomocy prawnej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
  • Organizacja nieodpłatnej pomocy prawnej
  • Tryb udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
  • Kontrola realizacji zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
  • Edukacja prawna
  • System nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym w latach 2016–2018
 • Podsumowanie

Rozdział piąty: Sformalizowane modele dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym w wybranych państwach europejskich

 • Wprowadzenie
 • Model skoordynowanej centralnie pomocy prawnej
 • Model skoordynowanej lokalnie pomocy prawnej
 • Ubezpieczenie ochrony prawnej a dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym
 • Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter