Roczniki Biblioteczne LXIII

Maciej Matwijów (red.)
ISSN: 0080-3626
Liczba stron: 316
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Cena: 45,00 PLN   

Tom 63 „Roczników Bibliotecznych” zawiera artykuły i materiały dotyczące różnorodnych aspektów kultury książki i komunikacji piśmiennej, od średniowiecza po czasy współczesne. Zagadnieniu historii książki poświęcone zostały trzy artykuły, z których uwagę zwraca przede wszystkim tekst dotyczący Ewangelistarza płockiego z XII wieku jako domniemanego najstarszego zachowanego kodeksu rękopiśmiennego powstałego na ziemiach polskich. Duże znaczenie dla perspektyw badawczych polskiej bibliologii ma z kolei erudycyjne opracowanie poświęcone rozwojowi i stanowi białoruskiej nauki o książce. Problematyki współczesnego edytorstwa polskiego zaś dotyczy tekst poświęcony faksymiliom jako typowi publikacji książkowej, a zagadnień komunikacji internetowej — artykuł traktujący o trwałości informacji dostępnej w Internecie. W dziale „Materiały” uwagę należy zwrócić przede wszystkim na obszerne i niemające jak dotąd analogii w polskiej literaturze bibliologicznej zestawienie stanu zbiorów starych druków w różnych instytucjach w Polsce. Interesujące dla polskiego czytelnika może być wreszcie omówienie działalności kulturalno-oświatowej wybranych bibliotek publicznych w Chinach.

I. ARTYKUŁY

 • Jacek TOMASZEWSKI, Najstarszy zachowany kodeks rękopiśmienny powstały na ziemiach polskich? Ewangelistarz Płocki z XII wieku w świetle badań paleograficznych zapisków o cudach z 1148 roku w Biblii Płockiej
 • Jakub ŁUKASZEWSKI, O Janie Żdżarowskim i jego znaku notarialnym użytym w nietypowej funkcji ekslibrisu
 • Vlasta OKOLIČÁNYOVÁ, Katarína DEVEROVÁ, Gabriela ŽIBRITOVÁ, Zaręczyny Františka Nádašdyego i Elżbiety Batory jako wydarzenie społeczne i fakt literacki XVI wieku
 • Larysa DOǓNAR, Белорусская книга и наука о книге: формирование понятий, научных парадигм и автономной научной дисциплины
 • Patryk KOBLISCHKE, Faksymilia jako typ publikacji książkowej — definicja, typologia, edytorstwo i funkcje
 • 6. Marta TOMALSKA, Trwałość zasobów internetowych na przykładzie dostępności witryn internetowych cytowanych w „Rocznikach Bibliotecznych” w latach 1999‒2016

II. MATERIAŁY

 • Konrad K. SZYMAŃSKI, Materiały do stanu zbiorów starych druków w Polsce
 • Dawid SULIKOWSKI, Działalność kulturalno-oświatowa chińskich bibliotek publicznych na przykładzie bibliotek w Szanghaju, Xichang i Chengdu

III. PRZYCZYNKI, KOMENTARZE, POLEMIKI

 • Dorota SIDOROWICZ-MULAK, Quidquid agis, prudenter agas et respice finem. Odpowiedź na recenzję Haliny Mieczkowskiej

IV. RECENZJE

 • Halina Rusińska-Giertych, Kultura książki polskiej we Lwowie w okresie oświecenia, Wrocław 2018 (Maria Konopka)
 • Teresa Święćkowska, Kochani krwiopijce. Własność literacka i prawo autorskie w XIX-wiecznej Polsce, Kraków 2018 (Bożena Koredczuk)
 • Walter Crane, O zdobnictwie książek dawnych i nowych, pod redakcją naukową i ze wstępem Katarzyny Krzak-Weiss, Kraków 2018 (Ewa Repucho)
 • Agnieszka Chamera-Nowak, Książka a stalinizm. Centralny Urząd Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa i jego rola w kształtowaniu ruchu wydawniczo-księgarskiego w Polsce 1951–1956, Warszawa 2019 (Małgorzata Korczyńska-Derkacz)
 • Od „Indeksu” do „Hutnika”. Bibliografia druków ciągłych drugiego obiegu wydawniczego w Krakowie i Małopolsce 1976–1990, wstęp i opracowanie Adam Roliński, Andrzej Dróżdż, Wojciech Marchewczyk, przedmowa Tomasz Gąsowski, Kraków 2019 (Małgorzata Korczyńska-Derkacz)
 • Agnieszka Wandel, Przemiany współczesnej książki popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży na przykładzie francuskiej oferty wydawniczej, Kraków 2019 (Michał Zając)

V. SPRAWOZDANIA Z KONFERENCJI

 • Sprawozdanie z Sympozjum „Szary Kruk”, Gdańsk 18–19 listopada 2019 (Jakub Maciej Łubocki)
 • Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji „Obrazki z nut. Druki muzyczne w kulturze XIX i XX wieku”, Wrocław 22 listopada 2019 (Jakub Maciej Łubocki)

 

***

CONTENTS


I. ARTICLES

 • Jacek TOMASZEWSKI, The oldest surviving hand-written codex originating in Poland? The twelfth-century Płock Evangeliary in the light of palaeographic studies of the 1148 accounts of miracles in the Płock Bible
 • Jakub ŁUKASZEWSKI, On Jan Żdżarowski and his notarial sign used untypically as a bookplate
 • Vlasta OKOLIČÁNYOVÁ, Katarína DEVEROVÁ, Gabriela ŽIBRITOVÁ, The betrothal of František Nádašdy and Elizabeth Báthory as a social event and literary fact in the sixteenth century
 • Larysa DOŬNAR, The Belarusian book and book studies: The evolution of concepts, research paradigms and an autonomous academic discipline
 • Patryk KOBLISCHKE, Facsimiles as a type of book publications — definition, typology, editing and functions
 • Marta TOMALSKA, Durability of online information based on the accessibility of the websites cited in Roczniki Biblioteczne from 1999 to 2016

II. MATERIALS

 • Konrad K. SZYMAŃSKI, Material for the study of the state of early printed book collections in Poland
 • Dawid SULIKOWSKI, The cultural and educational activities of Chinese public libraries as exemplified by libraries in Shanghai, Xichang and Chengdu

III. CONTRIBUTIONS, COMMENTS, POLEMICS
IV. REVIEWS
V. CONFERENCE REPORTS

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter