Nowa kodyfikacja prawa karnego LIV. XX lat obowiązywania Kodeksu karnego wykonawczego

Tomasz Kalisz, Adam Kwieciński (red.)
ISSN: 2084-5065
Liczba stron: 328
Format: A5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Cena: 35,00 PLN   

Kierowany do czytelnika tom 54 to wynik dyskusji, która odbyła się podczas konferencji naukowej „XX lat Kodeksu Karnego Wykonawczego” (Wrocław, 31 maja 2019 roku). „Jubileusz Kodeksu”, a zwłaszcza spotkanie uczestników konferencji, były doskonałą platformą do oceny przyjętych w 1997 roku rozwiązań w zakresie wykonywania kar i środków reakcji na przestępstwo. Wśród toczących się dyskusji i polemik zrodziła się inicjatywa opracowania specjalnego tomu poświęconego ostatniemu dwudziestoleciu obowiązywania Kodeksu karnego wykonawczego. Wyłaniający się obraz to nieustanna reforma prawa, poszukiwanie nowych, skuteczniejszych rozwiązań i doskonalenie istniejących. Jednocześnie wielokrotnie byliśmy świadkami „psucia prawa”, w postaci nieprzemyślanych regulacji, wynikających często z populistycznych tendencji, bardzo żywych w Polsce. Dwadzieścia ostatnich lat pokazuje, że w wielu fragmentach założenia, które legły u podłoża kodyfikacji karnej z 1997 roku, były bardzo trafne i pozwoliły na zbudowanie najczęściej dobrze działającego systemu wykonywania kar. Oczywiście nie wszystkie rozwiązania i instytucje się sprawdziły , a ich ewolucja to w wielu wypadkach dowód na dobre łączenie się nauki z praktyką.

 • Słowo wstępne
 • Stefan Lelental, Magdalena Niewiadomska-Krawczyk, Przebieg prac nad przygotowaniem projektów kodyfikacji karnej z 1997 roku, ze szczególnym uwzględnieniem projektu kodeksu karnego wykonawczego
 • Tomasz Kalisz, Narzędzia szacowania ryzyka powrotu do przestępstwa. Niezbędny instrument postępowania wykonawczego
 • Adam Kwieciński, Ocena i perspektywy rozwoju systemu terapeutycznego wykonywania
  kary pozbawienia wolności
 • Zbigniew Lasocik, Anna Mięzik, Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur w oczach funkcjonariuszy Służby Więziennej
 • Kamila Mrozek, Fakultatywna podstawa odroczenia wykonania kary w kodyfikacji karnej z 1997 roku
 • Aldona Nawój-Śleszyński, Rozmiary i zróżnicowanie populacji więziennej w Polsce w okresie obowiązywania ustawodawstwa karno-wykonawczego z 1997 roku
 • Magdalena Niewiadomska-Krawczyk, Wykonywanie kary ograniczenia wolności przez zawodowego kuratora sądowego — ewolucja czy rewolucja? Rozważania w świetle 20 lat obowiązywania kodeksu karnego wykonawczego
 • Joanna Raglewska, Kary sekwencyjne orzeczone na podstawie art. 37b k.k. — wybrane problemy związane z ich wykonaniem
 • Dorota Rondalska, Indywidualizacja a system w postępowaniu penitencjarnym
  w świetle kodeksu karnego wykonawczego
 • Barbara Stańdo-Kawecka, Zasada podmiotowego traktowania skazanych w kodeksie
  karnym wykonawczym z 1997 roku
 • Krzysztof Stasiak, Instytucja upomnienia, o której mowa w art. 173 k.k.w.
 • Piotr Stępniak, Uwagi o celach wykonywania kary pozbawienia wolności po nowelizacji kodeksu karnego z 13 czerwca 2019 roku
 • Teodor Szymanowski, Wpływ nauki na funkcjonowanie i rozwój systemu penitencjarnego w Polsce

 

***

Contents


 • Foreword
 • Stefan Lelental, Magdalena Niewiadomska-Krawczyk, The course of work on the preparation of criminal codification projects from 1997, with particular emphasis on the draft Executive Penal Code
 • Tomasz Kalisz, Tools for estimating the risk of a return to crime. An indispensable instrument of enforcement proceedings
 • Adam Kwieciński, Evaluation and development prospects of the therapeutic system of imprisonment
 • Zbigniew Lasocik, Anna Mięzik, The National Mechanism for the Prevention of Torture in the eyes of officers of the Prison Service
 • Kamila Mrozek, Optional basis for postponement of sentence in the 1997 criminal codification
 • Aldona Nawój-Śleszyński, The size and diversity of the prison population in Poland during the period of penal-executive legislation of 1997
 • Magdalena Niewiadomska-Krawczyk, Execution of the penalty of restriction of liberty by a professional probation officer — evolution or revolution? Considerations in the light of 20 years of the Executive Penal Code
 • Joanna Raglewska, Sequential penalties imposed pursuant to Art. 37b of the Penal Code — selected problems related to their execution
 • Dorota Rondalska, Individualization and the system in penitentiary proceedings in the light of the Executive Penal Code
 • Barbara Stańdo-Kawecka, The principle of the treatment of sentenced persons as subjects in the 1997 Code of the Execution of Penalties
 • Krzysztof Stasiak, The institution of admonition referred to in Art. 173 of the Executive Penal Code
 • Piotr Stępniak, Comments on the purposes of serving a prison sentence after the amendment to the Penal Code of 13 June 2019
 • Teodor Szymanowski, The impact of science on the functioning and development of the penitentiary system in Poland

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter