Transformacja systemów politycznych państw obszaru byłego Związku Radzieckiego

Ryszard Herbut, Walenty Baluk (red.)
ISBN: 978-83-229-3088-5
Liczba stron: 332
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2010
Cena: 33,60 PLN   15,00 PLN  

Pracownicy Instytutu Studiów Międzynarodowych i Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego postanowili przyjrzeć się zagadnieniu zmian (politycznych, ekonomicznych i kulturowych) w obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw i spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy wpisują się one w scenariusz procesu demokratyzacji, czy też występują czynniki (o zróżnicowanym charakterze, np. instytucjonalne, kulturowe, mentalne, strukturalne), które hamują ten proces, a niekiedy wręcz go uniemożliwiają. Bezpośrednim przedmiotem zainteresowania autorów publikacji stały się różne kwestie problemowe i aspekty zmiany systemu politycznego. Dzięki temu możliwe było skonstruowanie studium będącego wielowymiarowym spojrzeniem na procesy zachodzące w państwach obszaru postsowieckiego, przez co ocena dynamiki i kierunku zmiany staje się bardziej wiarygodna, a swoista „sieciowa” analiza umożliwia patrzenie na poszczególne elementy systemu politycznego „w działaniu” i w ramach „interaktywnej” sieci uwarunkowań, ograniczeń czy też czynników „wspierających”. Książka dostępna w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Wstęp

Rozdział I. Społeczno-polityczne i kulturowe uwarunkowania zmian w państwach byłego ZSRR

 • Kulturowe uwarunkowania zmian
  • Kulturowe uwarunkowania zmian w państwach nadbałtyckich
  • Kulturowe uwarunkowania zmian w państwach Europy Wschodniej
  • Kulturowe uwarunkowania zmian w państwach Kaukazu Południowego
  • Kulturowe uwarunkowania zmian w państwach Azji Centralnej
 • Społeczno-polityczne uwarunkowania zmian
  • Państwa nadbałtyckie
  • Państwa Europy Wschodniej
  • Państwa Kaukazu Południowego
  • Państwa Azji Centralnej

Rozdział II. Instytucjonalne uwarunkowania transformacji politycznej

 • Reżimy polityczne państw postradzieckich
  • Pojęcie i typologia reżimów politycznych
  • Parlamentaryzm i prezydencjalizm w państwach postradzieckich
  • Typ reżimu politycznego a rozwój demokracji w państwach postradzieckich
 • Władza sądownicza w państwach postradzieckich
  • Wprowadzenie
  • Struktura sądownictwa
   • Państwa nadbałtyckie
   • Państwa słowiańskie
   • Mołdowa
   • Państwa zakaukaskie
   • Państwa Azji Środkowej
  • Status sędziów
  • Sądy konstytucyjne
  • Polityczna władza sądownicza
  • Niezawisłość sędziowska
 • Praktyka wyborcza w państwach postradzieckich a standardy demokratyczne
  • Znaczenie wyborów na obszarze państw ZSRR w perspektywie historycznej — do upadku „żelaznej kurtyny”
  • Demokracja, prawa człowieka, proces wyborczy a uniwersalny system zabezpieczenia prawnego
  • Prawne porozumienia regionalne w celu ochrony praw człowieka
  • Prawo wyborcze państw postradzieckich a kryterium oceny zgodności ze standardami OBWE
  • Kontekst polityczny
  • System prawny
  • System wyborczy
  • Administracja wyborcza
  • Kampania wyborcza
  • Procedury głosowania
  • Zakończenie

Rozdział III. Procesy kształtowania społeczeństwa politycznego

 • Kształtowanie się partii politycznych i systemów partyjnych w państwach postradzieckich
  • Państwa nadbałtyckie
   • Partie i system partyjny Litwy
    • Bloki (rodziny) partii politycznych
    • System partyjny Litwy
   • Partie i system partyjny Łotwy
    • Bloki (rodziny) partii politycznych
    • System partyjny Łotwy
   • Partie i system partyjny Estonii
    • Bloki (rodziny) partii politycznych
    • System partyjny Estonii
  • Państwa Europy Wschodniej
   • System partyjny Mołdowy
   • System partyjny Ukrainy
   • System partyjny Rosji
   • Protosystem Białorusi
  • Państwa Kaukazu Południowego
   • System partyjny Armenii
   • System partyjny Gruzji
   • System partyjny Azerbejdżanu
  • Partie i protosystemy w państwach Azji Centralnej
   • Republika Kazachstanu
   • Republika Kirgiska
   • Republika Tadżykistanu
   • Republika Uzbekistanu
   • Turkmenistan
  • Wnioski
 • Transformacja gospodarcza państw WNP
  • Wprowadzenie
  • Transformacja gospodarcza — zarys istoty
  • Ogólna charakterystyka ekonomiczna WNP
  • Kryzys gospodarczy w pierwszej fazie transformacji krajów WNP
  • Wewnętrzne przemiany gospodarcze krajów WNP
  • Transformacja warunków działalności gospodarczej
  • Transformacja zewnętrznych relacji ekonomicznych krajów WNP
  • Wnioski końcowe
 • Stosunki przemysłowe i dialog społeczny w obszarze postradzieckim
  • Wprowadzenie
  • Trójstronność w praktykach krajów postradzieckich — uwagi ogólne i selekcja analizowanych przypadków
  • Areny stosunków przemysłowych i ich otoczenie w krajach bałtyckich — zestawienia głównych danych
   • Główni aktorzy i centralne instytucje stosunków przemysłowych w Estonii
   • Główni aktorzy i centralne instytucje stosunków przemysłowych na Litwie
   • Główni aktorzy i centralne instytucje stosunków przemysłowych na Łotwie
  • Stosunki przemysłowe w Rosji i w obszarze postradzieckim — w poszukiwaniu modelu analizy
  • Główne cechy postradzieckiego modelu rosyjskiego stosunków przemysłowych
  • Podsumowanie

Rozdział IV. Wybrane aspekty rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

 • Zmiany w mediach i w komunikacji politycznej w państwach postradzieckich
  • Periodyzacja
  • Demokratyzacja systemu medialnego
  • Ocena systemu według kryterium wolności prasy
  • Represje wobec dziennikarzy i wydawców
  • System euroazjatycki
  • Media publiczne
  • Znaczenie Internetu
  • Związki mediów z biznesem
  • Media w komunikacji politycznej
  • Wpływy kulturowe Rosji
  • Wnioski
 • Problemy ochrony praw człowieka w państwach postradzieckich
  • ONZ-owskie standardy ochrony praw człowieka
  • Wpływ KBWE/OBWE na przestrzeganie praw człowieka
  • Standardy Rady Europy i problem ich implementacji w krajowych systemach prawnych
  • Sądy a prawa człowieka
  • Instytucja ombudsmana
  • Społeczeństwo obywatelskie. NGOs na rzecz praw człowieka. Problemy funkcjonowania NGOs
  • Zakończenie

Aneks A: Skróty nazw partii politycznych i koalicji wyborczych

Aneks B: Systemy wyborcze w państwach postradzieckich i wyniki wybranych elekcji

Bibliografia

Spis tabel

Spis wykresów i schematów

Indeks

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter