Ekonomia 12. Wzrost gospodarczy - integracja Europy - otoczenie finansowe współczesnej firmy

Leon Olszewski (red.)
ISSN: 2084-4093
Liczba stron: 422
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2004
Nakład wyczerpany

Niniejsza praca zbiorowa zawiera artykuły dotyczące problemów mieszczących się w trzech grupach tematycznych. Pozwalają one spojrzeć na aktualne problemy rozwoju gospodarczego z punktu widzenia analizy makroekonomicznej i mikroekonomicznej, dzięki czemu można lepiej zrozumieć współczesne uwarunkowania działalności gospodarczej.
Pierwsza grupa porusza zagadnienia teorii i polityki wzrostu gospodarczego ostatniej dekady XX wieku. Rozwój teorii wzrostu endogenicznego, który skupił uwagę bardzo wielu autorów, przyczynił się do intensywnych badań czynników wzrostu gospodarek krajów wysoko uprzemysłowionych i rozwijających się. Szczególnie wyjaśnienie mechanizmów wzrostu współczesnej gospodarki i problemów konwergencji znalazło swoje odzwierciedlenie w światowym nurcie publikacji ekonomicznych. Kilka artykułów zamieszczonych w zbiorze nawiązuje do tej tematyki.
Druga grupa problemów dotyczy aktualnych zagadnień polityki integracji europejskiej widzianej z różnych perspektyw. Na plan pierwszy wysuwają się kwestie dostosowań regulacji krajów - przyszłych członków Unii Europejskiej -do zasad i instrumentów, które stanowią aquis communautaire.
Autorzy trzeciej grupy opracowań zajmują się problemami otoczenia finansowego ważnymi dla funkcjonowania firm. Sfera finansów współczesnych firm charakteryzuje się dużą dynamiką zmian, a możliwości finansowania przedsięwzięć gospodarczych, które oferują rynki finansowe, wymagają szerszego rozpoznania.
Analizy przedstawione w wymienionych grupach tematycznych wskazują na główne nurty współczesnych badań ekonomistów zajmujących się zagadnieniami makroekonomii otwartej gospodarki rynkowej oraz nowymi aspektami funkcjonowania przedsiębiorstw w szybko zmieniającym się otoczeniu lokalnym i międzynarodowym.

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter