Prima Via. Wstępna nauka języka łacińskiego. Teksty

Aleksandra Krajczyk, Dorota Kubica
Wydanie: III poprawione
ISBN: 978-83-229-2945-2
Liczba stron: 44
Format: A4, oprawa zeszytowa
Rok wydania: 2008
Nakład wyczerpany

„Prima Via” to podręcznik łaciny o dość nietypowej formie: teksty, słówka, gramatyka i ćwiczenia umieszczone są w osobnych zeszytach. Podręcznik przeznaczony jest dla różnego typu lektoratów akademickich lub kursów licealnych począwszy od pełnego (wstępnego) kursu języka (3, 4 semestry w wymiarze 1.5 godziny tygodniowo), poprzez skrócony kurs roczny, aż do lektoratu 20-, 30-godzinnego.
W zależności od rodzaju kursu nauczyciel ma do wyboru zeszyt „Teksty” (pełny zakres gramatyki), „Teksty 2.0” (krótki kurs dwusemestralny), „Wprowadzenie” lub "Wprowadzenie 2.0"; do kompletu zaś: „Gramatykę” – pełny, rozszerzony wykład systemu języka, „Słownik. Sentencje” – o zakresie nieco szerszym niż potrzeby „Tekstów” oraz „Ćwiczenia” – zeszyt przeznaczony do pracy własnej ucznia/studenta.
Podręcznik zakłada kształcenie w zakresie słownictwa, gramatyki oraz składni zdania. Ponieważ treści zeszytów: „Teksty”, „Teksty 2.0”, „Wprowadzenie”, „Wprowadzenie 2.0” oraz sentencje oparte są w dużej mierze na autorach oryginalnych, podręcznik zachęca użytkownika do zapoznania się z realiami epoki antyku, obyczajem i mentalnością starożytnych.

Wstęp
Skróty

 • Rozpoznawanie koniugacji · Wyróżnianie tematów czasownika

 • Exercitationes

 • Indicativus praesentis, imperfecti, futuri I activi · Infinitivus praesentis activi · Imperativus praesentis activi · Noli, nolite + infinitivus · Orzeczenie · Enklityka

 • I deklinacja · Przyimki · Podmiot · Dopełnienie · Orzeczenie imienne · Dativus possessivus · Czasownik posiłkowy sum · Verba composita · Ablativus instrumentalis · Dativus commodi

 • II deklinacja · Przymiotniki I, II deklinacji · Participium perfecti passivi · Zaimki osobowe i zaimek zwrotny · Zaimki dzierżawcze · Accusativus duplex · Ablativus causae

 • Dei virum feminamque faciunt

 • Exercitationes

 • De femina annosa et medico · De scholis antiquis

 • Indicativus praesentis, imperfecti, futuri I passivi · Infinitivus praesentis passivi · Imperativus praesentis passivi · Ablativus auctoris

 • De antiquorum deis · Arma Romana

 • Accusativus cum infinitivo · Prosum, possum

 • Zaimki wskazujące is, ille, ipse, iste · Składnia nazw miast · Ablativus temporis

 • Ennius poëta et Nasica, amicus eius · De Vergilio poëta

 • Exercitationes · Ablativus separativus

 • De vidua, servis galloque · De graculo et columbis

 • III deklinacja · Zaimek względny qui · Genetivus partitivus · Ablativus modi

 • De Marco Tullio Cicerone

 • Exercitationes

 • Antiquorum nomina · De iure Romano

 • Participium praesentis activi · Zaimki idem, hic

 • De Lacedaemoniis

 • Indicativus perfecti, plusquamperfecti, futuri II (exacti) activi · Infinitivus perfecti activi

 • Amicus certus in re incerta cernitur · Daphne in arborem commutatur

 • Exercitationes · Przysłówki · Zaimki nieokreślone

 • De Bucephălo, equo celebri

 • Exercitationes

 • De lupo et capra · De leone et vulpecula

 • Exercitationes

 • De leone et mure · De Gallorum deis

 • Exercitationes · Participium futuri activi · Coniugatio periphrastica activa

 • Ibi victoria ubi concordia

 • Exercitationes

 • De Demade

 • Coniunctivus w zdaniu niezależnym i podrzędnym · Coniunctivus praesentis activi et passivi · Coniunctivus imperfecti activi et passivi

 • Fragmenta Evangeliorum

 • Zdanie celowe i dopełnieniowe · Supinum na -um i na -u · Ablativus loci · Genetivus qualitatis

 • De Themistocle

 • Exercitationes

 • Epistulae M. Tullii Ciceronis

 • Coniunctivus perfecti, plusquamperfecti activi · Cum historicum · Accusativus rozciągłości w czasie i przestrzeni Equus Troianus

 • Indicativus perfecti, plusquamperfecti, futuri II (exacti) passivi · Coniunctivus perfecti, plusquamperfecti passivi · Verba deponentia i semideponentia

 • Nodus Gordius

 • Zdanie pytające zależne

 • De Codro Atheniensium rege · Epistula M. Tullii Ciceronis

 • Nominativus duplex · Czasowniki na -io · Czasowniki nieregularne eo, fero · Czasowniki ułomne coepi, memini, odi

 • Fragmenta Evangeliorum · Omnia mea mecum porto

 • Consecutio temporum · Cum causale

 • Caesar et piratae

 • Exercitationes

 • De Arione

 • IV deklinacja · Zdanie względne, zdanie skutkowe · Dativus duplex

 • Unde flos hyacinthi exstiterit

 • Stopniowanie przymiotników i przysłówków

 • De virtute · Tituli sepulcrales · In pyramide titulus · Ilex et calămus

 • Nominativus cum infinitivo · V deklinacja · Czasowniki nieregularne volo, malo, nolo · Czasownik fio · Synkopa

 • De Alexandro Magno · De Sophoclis Oedipo Coloneo

 • Exercitationes

 • De disciplina druidum

 • Infinitivus futuri activi, infinitivus futuri passivi

 • Musarum simulacra

 • Ablativus absolutus

 • De tyranno et anu

 • Gerundium · Gerundivum · Coniugatio periphrastica passiva

 • Papirius Praetextatus

 • Repetitio

 • Paridis iudicium

 • Wykaz wykorzystanych źródeł

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter