Prima Via. Wstępna nauka języka łacińskiego. Teksty

Aleksandra Krajczyk, Dorota Kubica
Wydanie: III poprawione
ISBN: 978-83-229-2945-2
Liczba stron: 44
Format: A4, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2010
Cena: 21,00 PLN   

„Prima Via” to podręcznik łaciny o dość nietypowej formie: teksty, słówka, gramatyka i ćwiczenia umieszczone są w osobnych zeszytach. Podręcznik przeznaczony jest dla różnego typu lektoratów akademickich lub kursów licealnych począwszy od pełnego (wstępnego) kursu języka (3, 4 semestry w wymiarze 1.5 godziny tygodniowo), poprzez skrócony kurs roczny, aż do lektoratu 20-, 30-godzinnego.
W zależności od rodzaju kursu nauczyciel ma do wyboru zeszyt „Teksty” (pełny zakres gramatyki), „Teksty 2.0” (krótki kurs dwusemestralny), „Wprowadzenie” lub "Wprowadzenie 2.0"; do kompletu zaś: „Gramatykę” – pełny, rozszerzony wykład systemu języka, „Słownik. Sentencje” – o zakresie nieco szerszym niż potrzeby „Tekstów” oraz „Ćwiczenia” – zeszyt przeznaczony do pracy własnej ucznia/studenta.
Podręcznik zakłada kształcenie w zakresie słownictwa, gramatyki oraz składni zdania. Ponieważ treści zeszytów: „Teksty”, „Teksty 2.0”, „Wprowadzenie”, „Wprowadzenie 2.0” oraz sentencje oparte są w dużej mierze na autorach oryginalnych, podręcznik zachęca użytkownika do zapoznania się z realiami epoki antyku, obyczajem i mentalnością starożytnych.

Wstęp
Skróty

 • Rozpoznawanie koniugacji · Wyróżnianie tematów czasownika
 • Exercitationes
 • Indicativus praesentis, imperfecti, futuri I activi · Infinitivus praesentis activi · Imperativus praesentis activi · Noli, nolite + infinitivus · Orzeczenie · Enklityka
 • I deklinacja · Przyimki · Podmiot · Dopełnienie · Orzeczenie imienne · Dativus possessivus · Czasownik posiłkowy sum · Verba composita · Ablativus instrumentalis · Dativus commodi
 • II deklinacja · Przymiotniki I, II deklinacji · Participium perfecti passivi · Zaimki osobowe i zaimek zwrotny · Zaimki dzierżawcze · Accusativus duplex · Ablativus causae
 • Dei virum feminamque faciunt
 • Exercitationes
 • De femina annosa et medico · De scholis antiquis
 • Indicativus praesentis, imperfecti, futuri I passivi · Infinitivus praesentis passivi · Imperativus praesentis passivi · Ablativus auctoris
 • De antiquorum deis · Arma Romana
 • Accusativus cum infinitivo · Prosum, possum
 • Zaimki wskazujące is, ille, ipse, iste · Składnia nazw miast · Ablativus temporis
 • Ennius poëta et Nasica, amicus eius · De Vergilio poëta
 • Exercitationes · Ablativus separativus
 • De vidua, servis galloque · De graculo et columbis
 • III deklinacja · Zaimek względny qui · Genetivus partitivus · Ablativus modi
 • De Marco Tullio Cicerone
 • Exercitationes
 • Antiquorum nomina · De iure Romano
 • Participium praesentis activi · Zaimki idem, hic
 • De Lacedaemoniis
 • Indicativus perfecti, plusquamperfecti, futuri II (exacti) activi · Infinitivus perfecti activi
 • Amicus certus in re incerta cernitur · Daphne in arborem commutatur
 • Exercitationes · Przysłówki · Zaimki nieokreślone
 • De Bucephălo, equo celebri
 • Exercitationes
 • De lupo et capra · De leone et vulpecula
 • Exercitationes
 • De leone et mure · De Gallorum deis
 • Exercitationes · Participium futuri activi · Coniugatio periphrastica activa
 • Ibi victoria ubi concordia
 • Exercitationes
 • De Demade
 • Coniunctivus w zdaniu niezależnym i podrzędnym · Coniunctivus praesentis activi et passivi · Coniunctivus imperfecti activi et passivi
 • Fragmenta Evangeliorum
 • Zdanie celowe i dopełnieniowe · Supinum na -um i na -u · Ablativus loci · Genetivus qualitatis
 • De Themistocle
 • Exercitationes
 • Epistulae M. Tullii Ciceronis
 • Coniunctivus perfecti, plusquamperfecti activi · Cum historicum · Accusativus rozciągłości w czasie i przestrzeni Equus Troianus
 • Indicativus perfecti, plusquamperfecti, futuri II (exacti) passivi · Coniunctivus perfecti, plusquamperfecti passivi · Verba deponentia i semideponentia
 • Nodus Gordius
 • Zdanie pytające zależne
 • De Codro Atheniensium rege · Epistula M. Tullii Ciceronis
 • Nominativus duplex · Czasowniki na -io · Czasowniki nieregularne eo, fero · Czasowniki ułomne coepi, memini, odi
 • Fragmenta Evangeliorum · Omnia mea mecum porto
 • Consecutio temporum · Cum causale
 • Caesar et piratae
 • Exercitationes
 • De Arione
 • IV deklinacja · Zdanie względne, zdanie skutkowe · Dativus duplex
 • Unde flos hyacinthi exstiterit
 • Stopniowanie przymiotników i przysłówków
 • De virtute · Tituli sepulcrales · In pyramide titulus · Ilex et calămus
 • Nominativus cum infinitivo · V deklinacja · Czasowniki nieregularne volo, malo, nolo · Czasownik fio · Synkopa
 • De Alexandro Magno · De Sophoclis Oedipo Coloneo
 • Exercitationes
 • De disciplina druidum
 • Infinitivus futuri activi, infinitivus futuri passivi
 • Musarum simulacra
 • Ablativus absolutus
 • De tyranno et anu
 • Gerundium · Gerundivum · Coniugatio periphrastica passiva
 • Papirius Praetextatus
 • Repetitio
 • Paridis iudicium
 • Wykaz wykorzystanych źródeł

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter