Informacja genetyczna a zakres autonomii jednostki w europejskiej przestrzeni prawnej

Atina Krajewska
ISBN: 978-83-229-2906-3
Liczba stron: 316
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2008
Nakład wyczerpany

Praca składa się z sześciu rozdziałów ujętych w trzech częściach. W pierwszej części omówiono podstawowe pojęcia z genetyki, niezbędne do zrozumienia dalszych rozważań. Następnie przedstawiono definicje informacji genetycznej i danych genetycznych, określono ich status prawny. Praktyka i etyka medyczna wykracza poza ramy państw, implikując potrzebę regulacji prawnych na szczeblu ponadnarodowym, dlatego za przedmiot analizy autorka obrała porządki krajowe Niemiec, Polski i Wielkiej Brytanii. U źródeł porównania leży założenie, że jeżeli w różnych systemach prawnych będą podobne rozwiązania, to istnieje szansa na osiągnięcie konsensusu w kontrowersyjnych sprawach z zakresu bioetyki w płaszczyźnie ponadnarodowej.Praca zawiera bogatą bibliografię, wykaz aktów prawnych i orzeczeń dotyczących omawianego tematu.

Wykaz skrótów
Wstęp


Część I . Wprowadzenie w genetykę, bioetykę i bioprawo

Rozdział I. Informacja genetyczna i problemy związane z jej wykorzystaniem

 • Podstawowe pojęcia i zastosowania wiedzy genetycznej
  • Podstawowe wiadomości z zakresu genetyki
  • Zastosowania wiedzy genetycznej
 • Etyka i prawo wobec rozwoju genetyki
  • Konflikty interesów, wartości i praw w wykorzystaniu informacji genetycznej
  • Autonomia i paternalizm – nowa odsłona starego antagonizmu
 • Konkluzje

Rozdział II. Obecna definicja prawna informacji genetycznej

 • Dane genetyczne w świetle obowiązującego prawa
  • Dane osobowe
  • Dane sensytywne
  • Dane genetyczne jako kategoria danych o stanie zdrowia
 • Definicja danych genetycznych w aktach prawnych o charakterze niewiążącym
 • Dyskusja o wyjątkowym charakterze informacji genetycznej
  • Argumenty za wyjątkowością informacji genetycznej wśród innych danych medycznych
  • Argumenty przeciw wyjątkowości informacji genetycznej
  • Materiał genetyczny jako rodzaj danych osobowych
 • Dane genetyczne jako przedmiot własności prywatnej i publicznej
 • Konkluzje


Część II . Autonomia, integralność i prawo do prywatnego życia jednostki

Rozdział III. Zgoda jednostki na poddanie się testom genetycznym

 • Integralność jednostki i różne sposoby pobierania materiału genetycznego
 • Zgoda jednostki na określoną interwencję medyczną
  • Zgoda na interwencję medyczną w obszarze norm wiążących
  • Zgoda na poddanie się testom genetycznym w obszarze soft law
  • Informacje na temat interwencji medycznej jako element „świadomej zgody”
  • Zgoda na przeprowadzenie testów genetycznych na osobach o ograniczonej zdolności do wyrażania zgody – szczególny przypadek dzieci
   • Zasady wykonywania interwencji medycznej na osobach o ograniczonej kompetencji do wyrażania zgody
   • Zgoda małoletniego na przeprowadzenie interwencji medycznej
   • Zgoda małoletniego na poddanie się testom genetycznym
  • Zgoda na przeprowadzenie testów prenatalnych i preimplantacyjnych a auto nomia prokreacyjna kobiety (rodziców)
 • Poradnictwo genetyczne
 • Prawo do materiału genetycznego po śmierci osoby, z której ciała został pobrany
 • Konkluzje

Rozdział IV. Autonomia informacyjna i prawo do życia prywatnego jendostki w kontekście wykorzystania danych genetycznych

 • Prawo do prywatności i prawo do autonomii informacyjnej – uwagi ogólne
  • Zgoda jednostki na przetwarzanie danych genetycznych
  • Wycofanie zgody na przetwarzanie danych genetycznych
 • Przejawy autonomii informacyjnej jednostki na dalszych etapach wykorzystania danych genetycznych
  • Prawo do informacji
  • Prawo do niewiedzy
  • Tajemnica lekarska
   • Ogólne zasady ochrony poufności danych genetycznych
   • Anonimizacja danych genetycznych jako forma ochrony ich poufności
 • Konkluzje


Część III . Granice autonomii i prawa do życia prywatnego jednostki

Rozdział V. Granice autonomii i prawa do życia prywatnego jednostki w przypadku testów genetycznych wykonywanych w fazie postnatalnej

 • Ogólne granice prawa do prywatności i informacyjnej autonomii jednostki
 • Ochrona jednostki jako przesłanka ograniczania jej autonomii
  • „Cele medyczne” jako forma ochrony jednostki przed dyskryminacją
  • Obowiązek wykonania analizy genetycznej przez lekarza specjalistę
  • Ograniczenia swobodnego obrotu testami genetycznymi
 • Ochrona zdrowia publicznego jako przesłanka ograniczania autonomii i prawa do życia prywatnego jednostki
  • Tworzenie banków danych
  • Obowiązek uczestnictwa w badaniach przesiewowych
 • Prawa osób trzecich jako przesłanka ograniczania autonomii jednostki
  • Prawo do „zdrowia genetycznego” i diagnostyki genetycznej
  • Prawo do wiedzy jako przesłanka ograniczania tajemnicy lekarskiej i prawa do życia prywatnego jednostki
 • Konkluzje

Rozdział VI. Granice autonomii i prawa do życia prywatnego jednostki w przypadku testów genetycznych wykonywanych w fazie przedurodzeniowej

 • Problem dopuszczalności prenatalnych i preimplantacyjnych badań diagnostycznych
  • Godność ludzka
  • Prawo do życia i nienaruszalności cielesnej
  • Problem dyskryminacji
   • Dyskryminacja zarodków ludzkich
   • Dyskryminacja niepełnosprawnych
 • Kryteria dopuszczalności prenatalnych i preimplantacyjnych badań diagnostycznych
  • Badania prenatalne i preimplantacyjne dla celów medycznych
   • Podstawy prawne ograniczenia
   • Ciężka choroba lub upośledzenie fi zyczne i psychiczne płodu (embriona)
   • Badanie zgodności tkankowej płodu dla ratowania żyjących
  • Badania prenatalne i preimplantacyjne dla celów pozamedycznych
   • Selekcja płci dla celów pozamedycznych
   • Eugenika
 • Konkluzje

Zakończenie
Najważniejsze akty prawne
Bibliografia
Summary

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter