Kształtowanie zasobów wód podziemnych w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej

Henryk Marszałek
ISBN: 978-83-229-2867-7
Liczba stron: 236
Format B5, oprawa broszurowa

Wstęp
ROZDZIAŁ 1. Położenie obszaru i cel badań
1.1. Położenie obszaru badań
1.2. Cel badań
ROZDZIAŁ 2. Stan rozpoznania zasobów wód podziemnych
ROZDZIAŁ 3. Metodyka badań
3.1. Metodyka oceny zasobów wód podziemnych
3.2. Inne metody badawcze
ROZDZIAŁ 4. Przyrodnicze warunki kształtowania zasobów wód podziemnych
4.1. Ukształtowanie powierzchni terenu
4.2. Elementy klimatu
4.3. Hydrografia
4.4. Budowa geologiczna
4.4.1. Litostratygrafia
4.4.1.1. Utwory krystaliczne
4.4.1.2. Utwory pokrywowe
4.4.2. Tektonika dysjunktywna
ROZDZIAŁ 5. Hydrogeologiczne warunki kształtowania zasobów wód podziemnych
5.1. Regionalizacja hydrogeologiczna
5.1.1. Zbiorniki wód porowych
5.1.2. Zbiorniki wód porowo-szczelinowych i szczelinowych
5.2. Powierzchniowe przejawy występowania wód podziemnych
5.2.1. Wypływy wód podziemnych
5.2.2. Inne odsłonięcia wód podziemnych
5.3. Strefowość hydrodynamiczna
5.4. Parametry hydrogeologiczne i wodonośność utworów skalnych
5.4.1. Kenozoiczne pokrywy osadowe
5.4.2. Utwory krystaliczne
5.4.2.1. Zwietrzeliny skał krystalicznych
5.4.2.2. Spękany masyw skalny
5.5. Właściwości fizykochemiczne wód podziemnych i ich przestrzenne zróżnicowanie
5.5.1. Właściwości fizyczne i podstawowy skład chemiczny wód podziemnych
5.5.2. Mikroskładniki wód podziemnych
5.5.3. Radoczynność wód podziemnych
5.6. Skład izotopowy i wiek wód podziemnych
5.6.1. Izotopy stabilne tlenu i wodoru
5.6.2. Tryt
5.6.3. Wiek wód podziemnych
5.7. Pionowa strefowość hydrogeochemiczna i hydrogeotermiczna
ROZDZIAŁ 6. Kształtowanie zasobów wód podziemnych
6.1. Zasilanie wód podziemnych i ich odnawialność
6.1.1. Analiza wahań zwierciadła wód podziemnych
6.1.1.1. Strefa wysokogórska
6.1.1.2. Strefa stokowa i obniżenia śródgórskiego
6.1.2. Ocena zasilania na podstawie wahań zwierciadła wód podziemnych
6.2. Ocena zasobów odnawialnych zbiornika „Jelenia Góra” metodą modelowania matematycznego
6.3. Ocena zasobności wodnej masywu krystalicznego na podstawie drenażu źródlanego
6.3.1. Analiza krzywych wysychania źródeł
6.3.2. Analiza krzywych wysychania rzek
6.4. Ocena zasobów odnawialnych metodami hydrologicznymi
6.5. Zasoby odnawialne zbiornika „Karkonosze”
6.6. Zasoby wód termalnych Kotliny Jeleniogórskiej
ROZDZIAŁ 7. Wybrane elementy ilościowej i jakościowej ochrony zasobów wód podziemnych
7.1. Ujęcia wód podziemnych i stan zagospodarowania zasobów
7.2. Ocena podatności wybranych zbiorników wód podziemnych na zanieczyszczenia i zagrożenia jakości wód
7.2.1. Ocena podatności czwartorzędowych zbiorników porowych metodą macierzową
7.2.2. Ocena parametrów migracji zanieczyszczeń przez strefę aeracji porowo- -szczelinowego zbiornika „Karkonosze”
ROZDZIAŁ 8. Model warunków hydrogeologicznych rejonu Kotliny Jeleniogórskiej
Podsumowanie
Załącznik
Literatura
Summary
Spis tabel
List of tables
Spis rycin
List of figures

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter