Prawo CCCXI. Studia historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego

Alfred Konieczny, Piotr Jurek (red.)
ISBN: 978-83-229-3129-5
Liczba stron: 382
Format: B5, oprawa broszurowa
Nakład wyczerpany

Kolejny tom Studiów historycznoprawnych został poświęcony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego. Składa się z tekstów zróżnicowanych pod względem tematyki oraz przynależności pokoleniowej autorów. Na uwagę zasługują wspomnieniowe szkice Mariana Ptaka i Piotra Cybulskiego, ukazujące warsztat naukowy Kazimierza Orzechowskiego, artykuł Krystyna Matwijowskiego, kreślący obraz współpracy Profesora z historykami, a także zestawienie jego bibliografii pióra Józefa Koredczuka. Tematyka pozostałych tekstów wiąże się z indywidualnymi zainteresowaniami autorów i dotyka zagadnień historycznoprawnych od antyku po III Rzeczpospolitą

Pro memoria Kazimierza Orzechowskiego (1923–2009) (Marian J. Ptak)

JOZEF KOREDCZUK, Bibliografia uzupełniająca prac naukowych Profesora Kazimierza Orzechowskiego

BOGDAN CYBULSKI, Profesor Kazimierz Orzechowski — mistrz, szef, opoka

PIOTR JUREK, Prace magisterskie na kierunkach Prawo i Administracja pisane na seminarium Profesora Kazimierza Orzechowskiego

JOZEF KOREDCZUK, Prawo karne w pracach Profesora Kazimierza Orzechowskiego

KRYSTYN JAKUB MATWIJOWSKI, O współpracy Profesora Kazimierza Orzechowskiego z historykami

HENRYK OLSZEWSKI, „Najmilejszy i najznakomitszy” uczeń Oswalda Balzera. O lwowskich powiązaniach Zygmunta Wojciechowskiego

STANISŁAW GRODZISKI, Ostatnie prace Stanisława Kutrzeby w Polskiej Akademii Umiejętności

JAROSŁAW ROMINKIEWICZ, Prawo ateńskie wobec małżeństw z cudzoziemcami

DOBROMIŁA NOWICKA, Przyczynek do określenia istoty convicium facere w prawie przedklasycznym

IRENEUSZ ŻEBER, Kilka uwag o wolności i niewoli, prawdzie i kłamstwie w świecie antycznych Greków i Rzymian

ALEKSANDRA KACZMARCZYK, RAFAŁ WOJCIECHOWSKI, Wyrok arbitrażowy z 10 grudnia 1125 roku

WACŁAW URUSZCZAK, Miscellanea sejmowe warszawskie z 1570 roku

MARIAN J. PTAK, Artykuły porządku ziemskiego księstwa oleśnickiego z 29 lipca 1574 roku

JAROSLAV PANEK, Śląsk wczesnonowożytny w czeskich podręcznikach dziejów państwa i prawa

WŁODZIMIERZ KACZOROWSKI, Korektura prawa na sejmach okresu bezkrólewia 1632 roku oraz na sejmie koronacyjnym 1633 roku

ZBIGNIEW NAWORSKI, Rola Kowalewa Pomorskiego jako ośrodka politycznego, administracyjnego i sądowego w XVII i XVIII wieku

IWONA WIERZCHOWIECKA, Uwagi o udziale monarchów w tworzeniu francuskiego prawa sądowego ancien regime’u

ANDRZEJ GACA, Reformy skarbowe Piotra Wielkiego

PAWEŁ WIĄZEK, Między tradycją i nowoczesnością. O poglądach na naukę i nauczanie prawa oraz na potrzebę i kierunki reformy prawa sądowego w Rzeczypospolitej czasów saskich uwag kilka

MARIAN MIKOŁAJCZYK, Ekscepcje w sprawach kryminalnych. Z badań nad procesem miejskim w przedrozbiorowej Polsce

PIOTR KRZYSZTOF MARSZAŁEK, Regulacje prawne stanów szczególnych w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim w latach 1807–1831

WOJCIECH WITKOWSKI, Uwagi o urzędzie ministra sprawiedliwości w Królestwie Polskim (1815–1876)

TADEUSZ MACIEJEWSKI, Ustrój sądów przysięgłych w II Rzeszy, Republice Weimarskiej i wersalskim Wolnym Mieście Gdańsku

TOMASZ KRUSZEWSKI, Powstanie Krajowego Zakładu Ubezpieczeń Śląska i jego rozwój do 1914 roku

ANNA MROZEK, Okoliczności likwidacji Ministerstwa Poczt i Telegrafów w 1923 roku

TOMASZ DOLATA, Przestępstwa i wykroczenia w polskiej ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1926 roku

JACEK PRZYGODZKI, Kilka uwag na temat końcowych wniosków Komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej z 1928 roku o podziale administracyjnym państwa na województwa

ANDRZEJ PASEK, Ochrona czci i godności osobistej w projektach polskiego kodeksu karnego z 1932 roku

MAREK PODKOWSKI, Nadzór nad samorządem gminnym w świetle ustawy scaleniowej z 1933 roku

ALINA ROGOWSKA, STANISŁAW ROGOWSKI, Wolność sumienia i wyznania w projektach konstytucji z lat 1991–1994

MICHAŁ PIETRZAK, Polityka wyznaniowa III Rzeczypospolitej w latach 1990–2001 (próba diagnozy)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter