Procesy lokacyjne miast w Europie Środkowo-Wschodniej. Materiały z konferencji międzynarodowej w Lądku Zdroju 28-29 października 2002 roku

Cezary Buśko, Mateusz Goliński, Barbara Krukiewicz (red.)
ISBN: 978-83-229-2871-4
Liczba stron: 461
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2006
Nakład wyczerpany

W zbiorze referatów z konferencji międzynarodowej o procesach lokacyjnych miast znajdziemy m.in.: umocnienia miast monarszych w województwach łęczyckim i sieradzkim, lokacja w Kownie świetle badań archeologicznych, wzorce lokacyjnych układów urbanistycznych w Małopolsce, rola sacrum w topografii miasta, miasteczka województwa mścisławskiego, prawo niemieckie a formowanie dzielnic miast o kształtach regularnych, średniowieczne lokacje Śląska - europejskie inspiracje, dynamika procesu urbanizacji na Wołyniu w XVI-XVII w.

 • Program konferencji "Procesy lokacyjne miast w Europie Środkowo-Wschodniej", Lądek Zdrój, 28-29 października 2002 roku
 • MARTA MŁYNARSKA-KALETYNOWA, O procesach lokacyjnych miast w Europie Środkowo-Wschodniej
 • JANUSZ PIETRZAK, Umocnienia miast monarszych w dawnych województwach łęczyckim i sieradzkim w średniowieczu i początkach czasów nowożytnych
 • ALEKSANDRAS VAŠKELIS, DAINIUS BALČIUNAS, Lokacja średniowiecznego miasta w Kownie w świetle badań archeologicznych
 • BOGUSŁAW KRASNOWOLSKI, Wzorce lokacyjnych układów urbanistycznych w Małopolsce: stan i metody badań, postulaty badawcze, próba syntezy
 • PETER BEDNÁR, EVA FOTTOVÁ, Aktuálny stav bádania genézy stredovekých miest západného a stredného Slovenska z hl'adiska archeologických výskumov
 • BOGUSŁAW CZECHOWICZ, Wątki ideowe w programowaniu lokacyjnego Wrocławia. Rola sacrum w topografi i trzynasto- i czternastowiecznego miasta
 • JAN KLÁPŠTĚ, RUDOLF PROCHÁZKA, Archeologický výzkum počátků lokačních mest v českých zemích
 • ANDRZEJ MIACIELSKI, Miasteczka województwa mścisławskiego w XVI-XVIII wieku
 • MARIAN RĘBKOWSKI, Możliwości archeologii w poznaniu procesów lokacyjnych. Na przykładzie wybranych miast południowego wybrzeża Bałtyku
 • MAREK SŁOŃ, Fundatio civitatis. Program fundacyjny procesu lokacyjnego na przykładzie Wrocławia, Krakowa i Poznania
 • STANISŁAW ROSIK, W sprawie genezy i funkcji tzw. nowych miast na Śląsku w XIII-XIV wieku
 • ROMAN MOHYTYCZ, Prawo niemieckie a formowanie dzielnic miast o kształtach regularnych na ziemiach ruskich w XIII-XIV wieku
 • HALINA PETRYSZYN, Ruch urbanistyczny doby nowożytnej na terenach Ukrainy: typologia miast i interpretacja wzorców lokacyjnych (XVI - połowa XVII wieku)
 • HENADŹ SIEMIAŃCZUK, Stan badań i możliwości badawcze archeologii przedlokacyjnych i lokacyjnych miast na ziemiach białoruskich
 • ROMAN STELMACH, Dokumenty lokacyjne miast śląskich przechowywane w Archiwum Państwowym we Wrocławiu - problematyka i stan zachowania
 • RAFAŁ EYSYMONTT, Średniowieczne lokacje Śląska - europejskie inspiracje, wzory i podobieństwa
 • GRZEGORZ BOROWSKI, Początki Środy Śląskiej w świetle źródeł archeologicznych
 • ANDRIJ ZAJAĆ, Dynamika procesu urbanizacji na Wołyniu w XVI i pierwszej połowie XVII wieku
 • ALGIRDAS ŽALNIERIUS, Zamek kowieński i początki miasta Kowna
 • ANDRZEJ JANECZEK, Faktorie, powiaty i dwory. Trzy sfery miejskiego ruchu lokacyjnego na Rusi Czerwonej (XIII-XV wiek)
 • Posłowie
 • Spis ilustracji

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter