Rozwój psychiczny człowieka w ciągu całego życia

Zbigniew Łoś
ISBN: 978-83-229-3145-5
Liczba stron: 564
Format: B5, oprawa twarda
Rok wydania: 2010
Nakład wyczerpany
Darmowy e-book!

Tematem ukazującej się w serii Prace Psychologiczne publikacji jest rozwój psychiczny człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju w dorosłości. W przyjętej przez autora koncepcji wyodrębniono cztery warstwy psychiki (witalności, adaptacji, upodmiotowienia i uduchowienia). Przyjęto, iż rozwój psychiczny człowieka przebiega w czterech okresach życia, nazwanych dzieciństwem, młodością, dojrzałością i starością. W publikacji przedstawiono również analizę społecznych uwarunkowań rozwoju człowieka z perspektywy koncepcji przywiązania, koncepcji pozycji dziecka w rodzinie oraz koncepcji socjalizacji. W końcowych rozdziałach zanalizowane zostały procesy kształtowania się wzorców adaptacji, stylu życia i światopoglądu człowieka. W Zakończeniu przedstawiono zarys programu badawczego, który umożliwi konfrontację przedstawionej przez autora koncepcji z danymi empirycznymi.

 • Wprowadzenie

 

Część I. Progresywne zmiany organizacji psychicznej

Rozdział I. Jak nauki społeczne „zagubiły” i odnalazły naturę ludzką

 • Zmiany teoretyczne w filozofii nauki i ich wpływ na psychologię
 • Spór w psychologii o znaczenie czynników biologicznych i środowiskowych
 • Problem podmiotowości i duchowości człowieka
 • Podsumowanie

Rozdział II. Złożoność psychiki człowieka

 • Problem psychofizyczny
 • Wielowarstwowość psychiki w świetle piśmiennictwa
 • Funkcje psychiki z perspektywy ewolucyjnej
 • Warstwowy model psychiki

Rozdział III. Przebieg rozwoju psychicznego człowieka w ciągu całego życia

 • Teoretyczne korzyści i trudności stosowania perspektywy life-span
  • Wielokierunkowość zmian rozwojowych
  • Uwarunkowania rozwoju według perspektywy life-span
 • Stadia rozwoju psychicznego człowieka w ciągu całego życia
  • Okresy rozwoju w koncepcji Erika Eriksona
  • Ery życia w koncepcji Daniela Levinsona
  • Stadia rozwoju umysłowego dorosłych w teoriach postpiagetowskich
 • Ile okresów ma rozwój dorosłych

Rozdział IV. Kształtowanie się rozwoju psychicznego — powstawanie zmiany rozwojowej

 • Psychika w relacjach z organizmem i środowiskiem — jak w psychologii opisuje się uwarunkowania rozwoju psychicznego
 • Źródła zmian rozwojowych w wybranych koncepcjach rozwoju psychicznego
  • Koncepcja Piageta
  • Koncepcja Eriksona
  • Koncepcja Dąbrowskiego
  • Podsumowanie analizy
 • Zmiana rozwojowa jako szczególny wynik procesu twórczego
  • Zarys modelu kreowania zmiany w procesie rozwoju
  • Problemy operacjonalizacji modelu kreowania zmiany rozwojowej
 • Zadanie jako sposób kształtowania własnej aktywności przez podmiot
 • Podsumowanie

Rozdział V. Kształtowanie się rozwoju psychicznego — proces formułowania zadań

 • Skutki aktywności zadaniowej
 • Klasyfikacje i sposoby charakteryzowania zadań
 • Wynikanie zadania z sytuacji podmiotu
 • Formułowanie zadania przez podmiot
 • Charakterystyka i uwarunkowania faz aktywności zadaniowej
  • Proces orientacji w sytuacji
  • Proces formułowania zadania
  • Proces realizacji zadania
  • Charakterystyka organizacji doświadczeń
 • Podsumowanie

Rozdział VI. Przejawy progresji rozwojowej aspektów organizacji psychicznej nadających kierunek aktywności

 • Aspekty charakterystyki organizacji psychicznej
 • Progresywne zmiany aktywności zadaniowej w ciągu życia
 • Progresja rozwojowa w zakresie potrzeb
  • Od potrzeb niższych do wyższych
  • Potrzeby duchowe
 • Progresja rozwojowa aspektu ewaluatywnego organizacji psychicznej
 • Wartości jako idee inspirujące progresję rozwojową podmiotu
  • Wartości subiektywne czy obiektywne
  • Wartości z perspektywy subiektywnej
  • Wartości z perspektywy społeczno-kulturowej
  • Koncepcja Shaloma Schwartza
  • Wpływ wartości na zachowanie
  • Wartości a rozwój organizacji doświadczeń indywidualnych

Rozdział VII. Czy możliwy jest syntetyczny opis organizacji psychicznej

 • Zmiany progresywne w aspekcie intelektualnym
 • Zmiany progresywne aspektu tożsamościowego organizacji psychicznej
 • Zintegrowana charakterystyka organizacji psychicznej

 

Część II. Od doświadczeń interpersonalnych do światopoglądu

Rozdział VIII. Przywiązanie jako podstawa związków międzyludzkich

 • Główne pojęcia koncepcji przywiązania w ujęciu Johna Bowlby’ego
 • Zachowania matki a wzorzec przywiązania u dziecka
  • Koncepcja Ainsworth: od „bezpiecznej bazy” do „matczynej wrażliwości”
  • Klasyfikowanie wzorców przywiązania przez Ainsworth
  • Rozszerzenie klasyfikacji przywiązania
 • Znaczenie uwarunkowań biologicznych w przywiązaniu

Rozdział IX. Kontynuacja przywiązania do wieku dorosłego

 • Przywiązanie czy dziecięca zależność
 • Problem liczby obiektów przywiązania
 • Ile systemów behawioralnych składa się na więzi międzyludzkie
 • Jak wyodrębniać wzorce przywiązania u dorosłych
 • Co jest podstawą różnic w przywiązaniu dorosłych
  • Style przywiązania w dorosłości według Bartholomew i Horowitza
  • Dwuwymiarowy model przywiązania Shavera i współpracowników
  • Własna propozycja klasyfikacji przywiązania
 • Międzypokoleniowa transmisja przywiązania
 • Podsumowanie — znaczenie koncepcji przywiązania w psychologii rozwojowej

Rozdział X. Czy wzorzec relacji dziecka w rodzinie jest kontynuowany poza rodziną — trzy koncepcje

 • Koncepcja Marii Porębskiej
  • Pierwsze związki człowieka z otoczeniem
  • Zajmowanie pozycji w rodzinie
  • Rozwój związków poza rodziną
  • Ukierunkowanie aktywności podmiotu
 • Koncepcja Judith Rich Harris
  • Socjalizacja dzieci w grupie według Harris
 • Znaczenie indywidualnych kontaktów dziecka poza rodziną
 • Zagadnienie kontynuacji wzorca relacji człowieka z otoczeniem w omawianych koncepcjach

Rozdział XI. Wzorce adaptacji osób dorosłych

 • Kategoryzacje zaburzeń osobowości
 • Wybrane koncepcje zaburzeń osobowości
  • Koncepcje akcentujące uwarunkowania środowiskowe
  • Koncepcje uwzględniające uwarunkowania biologiczne
 • Wychodząc poza kategorie psychiatryczne: style osobowości
  • Kontekstualne ujęcie stylów osobowości — Ivey i Ivey
  • Transformacja od zaburzenia do stylu osobowości — koncepcja Sperry’ego
  • Przywiązanie i rozwojowe style osobowości — Lyddon i Sherry
 • Własna klasyfikacja wzorców adaptacji ludzi dorosłych

Rozdział XII. Indywidualny styl życia

 • Wolny wybór nie jest fikcją semantyczną
  • Alternatywa dla homunkulusa
  • Nieoczekiwane wnioski z badań genetyki behawioralnej
 • Historyczne korzenie pojęcia „styl życia”
  • Styl życia z perspektywy aktywności zadaniowej
  • Zagadnienie klasyfikacji stylów życia
 • Poza wzorce gatunkowe i adaptacyjne: czy istnieje progresywny styl życia
 • Założenia konstrukcyjne własnego kwestionariusza „Style Życia”

Rozdział XIII. Światopogląd i jego funkcje

 • Światopogląd w piśmiennictwie
 • Struktura treściowa światopoglądu
  • Wierzenia religijne i quasi-religijne
  • Wierzenia antropologiczne
  • Wierzenia paranormalne
  • Przekonania społeczno-polityczne
 • Własna klasyfikacja przekonań społeczno-politycznych
 • Funkcje wierzeń światopoglądowych
 • Neuropsychiczna geneza światopoglądu
 • Socjalizacja wierzeń światopoglądowych

Zakończenie

Bibliografia

Summary

Spis rysunków

Spis tabel

Indeks rzeczowy

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter