Prace Psychologiczne LIX. Rozwój psychiczny człowieka w ciągu całego życia

Zbigniew Łoś
ISBN: 978-83-229-3145-5
Liczba stron: 564
Format: B5, oprawa twarda
Rok wydania: 2010
Nakład wyczerpany
Darmowy e-book!

Tematem ukazującej się w serii Prace Psychologiczne publikacji jest rozwój psychiczny człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju w dorosłości. W przyjętej przez autora koncepcji wyodrębniono cztery warstwy psychiki (witalności, adaptacji, upodmiotowienia i uduchowienia). Przyjęto, iż rozwój psychiczny człowieka przebiega w czterech okresach życia, nazwanych dzieciństwem, młodością, dojrzałością i starością. W publikacji przedstawiono również analizę społecznych uwarunkowań rozwoju człowieka z perspektywy koncepcji przywiązania, koncepcji pozycji dziecka w rodzinie oraz koncepcji socjalizacji. W końcowych rozdziałach zanalizowane zostały procesy kształtowania się wzorców adaptacji, stylu życia i światopoglądu człowieka. W Zakończeniu przedstawiono zarys programu badawczego, który umożliwi konfrontację przedstawionej przez autora koncepcji z danymi empirycznymi.

Wprowadzenie

 

Część I. Progresywne zmiany organizacji psychicznej

Rozdział I. Jak nauki społeczne „zagubiły” i odnalazły naturę ludzką

1. Zmiany teoretyczne w filozofii nauki i ich wpływ na psychologię

2. Spór w psychologii o znaczenie czynników biologicznych i środowiskowych

3. Problem podmiotowości i duchowości człowieka

4. Podsumowanie

Rozdział II. Złożoność psychiki człowieka

1. Problem psychofizyczny

2. Wielowarstwowość psychiki w świetle piśmiennictwa

3. Funkcje psychiki z perspektywy ewolucyjnej

4. Warstwowy model psychiki

Rozdział III. Przebieg rozwoju psychicznego człowieka w ciągu całego życia

1. Teoretyczne korzyści i trudności stosowania perspektywy life-span

1.1. Wielokierunkowość zmian rozwojowych

1.2. Uwarunkowania rozwoju według perspektywy life-span

2. Stadia rozwoju psychicznego człowieka w ciągu całego życia

2.1. Okresy rozwoju w koncepcji Erika Eriksona

2.2. Ery życia w koncepcji Daniela Levinsona

2.3. Stadia rozwoju umysłowego dorosłych w teoriach postpiagetowskich

3. Ile okresów ma rozwój dorosłych

Rozdział IV. Kształtowanie się rozwoju psychicznego — powstawanie zmiany rozwojowej

1. Psychika w relacjach z organizmem i środowiskiem — jak w psychologii opisuje się uwarunkowania rozwoju psychicznego

2. Źródła zmian rozwojowych w wybranych koncepcjach rozwoju psychicznego

2.1. Koncepcja Piageta

2.2. Koncepcja Eriksona

2.3. Koncepcja Dąbrowskiego

2.4. Podsumowanie analizy

3. Zmiana rozwojowa jako szczególny wynik procesu twórczego

3.1. Zarys modelu kreowania zmiany w procesie rozwoju

3.2. Problemy operacjonalizacji modelu kreowania zmiany rozwojowej

4. Zadanie jako sposób kształtowania własnej aktywności przez podmiot

5. Podsumowanie

Rozdział V. Kształtowanie się rozwoju psychicznego — proces formułowania zadań

1. Skutki aktywności zadaniowej

2. Klasyfikacje i sposoby charakteryzowania zadań

3. Wynikanie zadania z sytuacji podmiotu

4. Formułowanie zadania przez podmiot

5. Charakterystyka i uwarunkowania faz aktywności zadaniowej

5.1. Proces orientacji w sytuacji

5.2. Proces formułowania zadania

5.3. Proces realizacji zadania

5.4. Charakterystyka organizacji doświadczeń

6. Podsumowanie

Rozdział VI. Przejawy progresji rozwojowej aspektów organizacji psychicznej nadających kierunek aktywności

1. Aspekty charakterystyki organizacji psychicznej

2. Progresywne zmiany aktywności zadaniowej w ciągu życia

3. Progresja rozwojowa w zakresie potrzeb

3.1. Od potrzeb niższych do wyższych

3.2. Potrzeby duchowe

4. Progresja rozwojowa aspektu ewaluatywnego organizacji psychicznej

5. Wartości jako idee inspirujące progresję rozwojową podmiotu

5.1. Wartości subiektywne czy obiektywne

5.2. Wartości z perspektywy subiektywnej

5.3. Wartości z perspektywy społeczno-kulturowej

5.4. Koncepcja Shaloma Schwartza

5.5. Wpływ wartości na zachowanie

5.6. Wartości a rozwój organizacji doświadczeń indywidualnych

Rozdział VII. Czy możliwy jest syntetyczny opis organizacji psychicznej

1. Zmiany progresywne w aspekcie intelektualnym

2. Zmiany progresywne aspektu tożsamościowego organizacji psychicznej

3. Zintegrowana charakterystyka organizacji psychicznej

 

Część II. Od doświadczeń interpersonalnych do światopoglądu

Rozdział VIII. Przywiązanie jako podstawa związków międzyludzkich

1. Główne pojęcia koncepcji przywiązania w ujęciu Johna Bowlby’ego

2. Zachowania matki a wzorzec przywiązania u dziecka

2.1. Koncepcja Ainsworth: od „bezpiecznej bazy” do „matczynej wrażliwości”

2.2. Klasyfikowanie wzorców przywiązania przez Ainsworth

2.3. Rozszerzenie klasyfikacji przywiązania

3. Znaczenie uwarunkowań biologicznych w przywiązaniu

Rozdział IX. Kontynuacja przywiązania do wieku dorosłego

1. Przywiązanie czy dziecięca zależność

2. Problem liczby obiektów przywiązania

3. Ile systemów behawioralnych składa się na więzi międzyludzkie

4. Jak wyodrębniać wzorce przywiązania u dorosłych

5. Co jest podstawą różnic w przywiązaniu dorosłych

5.1. Style przywiązania w dorosłości według Bartholomew i Horowitza

5.2. Dwuwymiarowy model przywiązania Shavera i współpracowników

5.3. Własna propozycja klasyfikacji przywiązania

6. Międzypokoleniowa transmisja przywiązania

7. Podsumowanie — znaczenie koncepcji przywiązania w psychologii rozwojowej

Rozdział X. Czy wzorzec relacji dziecka w rodzinie jest kontynuowany poza rodziną — trzy koncepcje

1. Koncepcja Marii Porębskiej

1.1. Pierwsze związki człowieka z otoczeniem

1.2. Zajmowanie pozycji w rodzinie

1.3. Rozwój związków poza rodziną

1.4. Ukierunkowanie aktywności podmiotu

2. Koncepcja Judith Rich Harris

2.1. Socjalizacja dzieci w grupie według Harris

3. Znaczenie indywidualnych kontaktów dziecka poza rodziną

4. Zagadnienie kontynuacji wzorca relacji człowieka z otoczeniem w omawianych koncepcjach

Rozdział XI. Wzorce adaptacji osób dorosłych

1. Kategoryzacje zaburzeń osobowości

2. Wybrane koncepcje zaburzeń osobowości

2.1. Koncepcje akcentujące uwarunkowania środowiskowe

2.2. Koncepcje uwzględniające uwarunkowania biologiczne

3. Wychodząc poza kategorie psychiatryczne: style osobowości

3.1. Kontekstualne ujęcie stylów osobowości — Ivey i Ivey

3.2. Transformacja od zaburzenia do stylu osobowości — koncepcja Sperry’ego

3.3. Przywiązanie i rozwojowe style osobowości — Lyddon i Sherry

4. Własna klasyfikacja wzorców adaptacji ludzi dorosłych

Rozdział XII. Indywidualny styl życia

1. Wolny wybór nie jest fikcją semantyczną

1.1. Alternatywa dla homunkulusa

1.2. Nieoczekiwane wnioski z badań genetyki behawioralnej

2. Historyczne korzenie pojęcia „styl życia”

2.1. Styl życia z perspektywy aktywności zadaniowej

2.2. Zagadnienie klasyfikacji stylów życia

3. Poza wzorce gatunkowe i adaptacyjne: czy istnieje progresywny styl życia

4. Założenia konstrukcyjne własnego kwestionariusza „Style Życia”

Rozdział XIII. Światopogląd i jego funkcje

1. Światopogląd w piśmiennictwie

2. Struktura treściowa światopoglądu

2.1. Wierzenia religijne i quasi-religijne

2.2. Wierzenia antropologiczne

2.3. Wierzenia paranormalne

2.4. Przekonania społeczno-polityczne

3. Własna klasyfikacja przekonań społeczno-politycznych

4. Funkcje wierzeń światopoglądowych

5. Neuropsychiczna geneza światopoglądu

6. Socjalizacja wierzeń światopoglądowych

Zakończenie

Bibliografia

Summary

Spis rysunków

Spis tabel

Indeks rzeczowy

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter