Druki ulotne i okolicznościowe - wartości i funkcje. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej. Wojnowice, 8-10 października 2006

Krzysztof Migoń, Marta Skalska-Zlat, Anna Żbikowska-Migoń (red.)
ISBN: 83-229-2766-5
Liczba stron: 429
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2006
Nakład wyczerpany

Dokumenty okolicznościowe towarzyszą człowiekowi od dawna, odgrywając ważną rolę w życiu jednostki i zbiorowości. Ich funkcje stale się różnicowały i intensyfikowały, zwłaszcza od czasów Gutenberga. Jan Muszkowski określił je jako wyrazy aktu władzy, owoce funkcji rządzenia albo też proste stwierdzenie faktów, odbicie rzeczywistości, zdanie sprawy z przebiegu wydarzeń, z wyników czyjejś działalności czy akcji jednorazowej.
W procesie historycznej ewolucji ukształtowały się specyficzne formy i typy tych dokumentów, związane z różnymi wymiarami rzeczywistości, dużą i małą polityką, życiem społecznym (administracją, handlem i usługami), oświatą i nauką, życiem religijnym, literackim, teatralnym, sztuką, a także różnym sferami prywatności. Dokumenty ulotne i okolicznościowe odbijając rzeczywistość same tę rzeczywistość kształtowały i kształtują.
Celem konferencji była próba określenia roli i znaczenia druków ulotnych i okolicznościowych, tak od strony ich treści, formy, jak siły oddziaływania społecznego, ukazanie specyfiki tych dokumentów oraz ich miejsca w życiu społecznym i nauce.

Referaty ukazują różne typy druków ulotnych i okolicznościowych oraz ich miejsce i wartość w historii, literaturze, sztuce, teatrze, nauce, systemie książki, polityce, kulturoznawstwie, muzykologii.

Od Redakcji

 • Krzysztof Migoń, Bibliologia o drukach ulotnych i okolicznościowych.

Obraz miasta, regionu, kraju. Związki międzyterytorialne

 • Edmund Kotarski, Druki ulotne i okolicznościowe w krajobrazie medialnym siedemnasto- i osiemnastowiecznego Gdańska
 • Alicja Łojko, Agata Michalska, Szczecińskie druki okolicznościowe z XVI i XVII wieku jako źródło wiedzy o historii miasta i jego mieszkańcach
 • Gabriela Źibrtova, Druki ulotne w kulturze Słowacji w wiekach XVI i XVII
 • Małgorzata Szymańska-Jasińska, Obraz życia codziennego i społecznego ludności polskojęzycznej w Prusach w świetle rozporządzeń władców pruskich od XVII do XIX wieku
 • Mikołaj Ochmański, Druki okolicznościowe królewieckiej oficyny Johanna Reussnera jako źródło informacji o związkach mieszkańców Prus Książęcych z Rzeczpospolitą

Polityka w drukach - druki w polityce

 • Antoni Krawczyk, Jana Stanisława Jabłonowskiego krytyczne spojrzenie na rolę politycznych druków ulotnych w Polsce w I połowie XVIII wieku
 • Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Poetyka ulotek z okresu powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku.
 • Maria Klmaut, Obraz okupacji w świetle kolekcji druków ulotnych Polski Podziemnej z lat 1939 – 1945
 • Emilia Słomianowska-Kamińska, Druki ulotne w polityce (wybrane druki wyborcze – ich znaczenie i funkcje)
 • Aneta Firlej-Buzon, Banknoty w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jako narzędzie propagandy społeczno-politycznej
 • Katarzyna Tałuć, Druki ulotne Poczty Podziemnej w polskich ośrodkach internowania – ich rola w kształtowaniu obrazu polskiej kultury

Jednostka i zbiorowość: bohaterowie i twórcy druków

 • Weronika Karlak, Druki ulotne i okolicznościowe źródłem badań biograficznych dla ich właściciela - na przykładzie kolekcji Dawida Rhenischa, wrocławskiego kaznodziei i profesora z przełomu XVI i XVII wieku
 • Jolanta Gwioździk, Druki okolicznościowe w środowisku żeńskich klasztorów kontemplacyjnych
 • XVI-XVIII wieku
 • Iwona Pietrzkiewicz, Budowanie tradycji – okolicznościowe  i ulotne druki polskich kanoników regularnych kongregacji arrowezyjskiej i laterańskiej
 • Ryszard Nowicki, Mowy pogrzebowe okresu zaborów jako źródło poznania wzorów osobowych Anna Gruca, Druki na cele dobroczynne wydane w Krakowie w okresie autonomii galicyjskiej
 • Elżbieta Pokorzyńska, Udział szarego obywatela w tworzeniu uniwersum słowa drukowanego – akcydensy prywatne

Kultura - nauka – oświata

 • Emil Orzechowski, Życie teatralne w świetle towarzyszących mu druków okolicznościowych
 • Wojciech Tomaszewski, O znaczeniu druków ulotnych i okolicznościowych dla badań życia muzycznego na ziemiach polskich w XIX wieku
 • Bożena Koredczuk, Druki ulotne i okolicznościowe jako źródła do badań nad popularyzacją nauki we Wrocławiu w latach 1945-1950
 • Irena Socha, Druki ulotne i okolicznościowe jako świadectwa kultury szkoły

Książka i jej instytucje

 • Beata Kurek, Wartość druków ulotnych i okolicznościowych dla badań nad historią krakowskich organizacji książki w XX wieku
 • Barbara Szornel-Dąbrowska, Druki ulotne i okolicznościowe źródłem wiedzy o działalności Towarzystwa Miłośników Książki w Krakowie
 • Wojciech Kaczorowski, Okazja czyni edytora. Okolicznościowe druki bibliofilskie w zbiorach Muzeum Sztuki Książki we Wrocławiu
 • Maria Kalczyńska, Kultura książki i prasy Polonii niemieckiej i instytucji jej promocji w świetle dokumentów życia społecznego (1990 – 2004)

Indeks nazwisk
Spis ilustracji
Autorzy tomu

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter