Kazusy z prawa pracy

Herbert Szurgacz, Artur Tomanek (red.)
ISBN: 978-83-229-3163-9
Liczba stron: 132
Format A5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2010

Ni­niej­szy zbiór ka­zu­sów z pra­wa pra­cy (wydanie IV zmienione) zo­stał przy­go­to­wa­ny ja­ko po­moc dy­dak­tycz­na dla studen­tów pra­wa i ad­mi­ni­stra­cji przy za­poznawa­niu się z pra­wem pra­cy w ra­mach ćwi­czeń (kon­wer­sa­to­riów). Wy­kład i podręcz­nik da­ją stu­den­to­wi nie­zbęd­ną wie­dzę o za­ło­że­niach, pod­sta­wo­wych po­ję­ciach, kon­struk­cjach pra­wnych oraz in­sty­tu­cjach pra­wa pra­cy. Ka­zu­sy, w myśl ła­ciń­skiej pa­re­mii ver­ba do­cent, exem­pla tra­hunt, ma­ją sta­no­wić za­chę­tę i po­moc w je­go opa­no­wa­niu. Mo­gą też słu­żyć w przy­go­to­wa­niu do te­go, co skła­da się na pra­cę pra­wni­ka: do sto­so­wa­nia prawa w prak­ty­ce.

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter