Germanica Wratislaviensia 132. Redundanzmechanismen im Deutschen an ausgewählten Beispielen aus der Phonetik und aus der Morphologie

Artur Tworek
ISSN: 0435-5865
Liczba stron: 236
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2010
Nakład wyczerpany

„Otaczający nas świat jest wysoce redundantny – to stwierdzenie implikuje fakt, że redundancja staje się zjawiskiem podlegającym analizom w różnych dziedzinach nauki. I tak oto w genetyce postrzega się ją jako powtarzalność tych samych lub nawet różnych elementów służących do zapewnienia skuteczności realizacji określonego zadania. Nie ulega więc wątpliwości, że redundancji w genetyce nadaje się jednoznacznie pozytywną rolę. Szersze znaczenie i więcej funkcji przypisuje się redundancji w teorii informacji. Według tej teorii redundancja kojarzona jest, po pierwsze, z informacyjną nadokreślonością komunikatu, po drugie, z istnieniem takich części komunikatu, które nie niosą informacji i po trzecie, z zapewnieniem skutecznej funkcji ochronnej w razie zaburzeń w procesie przesyłania komunikatu. Swoiste odzwierciedlenie wymienionych zadań i funkcji redundancji zauważamy w różnorakich systemach semiotycznych. (...)

Redundantne są systemy skonwencjonalizowanych gestów, rytuałów, symboli aktywowanych w różnych procesach komunikacji społecznej. Zrozumiałe jest więc, że zjawisko redundancji jest obecne również w języku, a co za tym idzie także w językoznawstwie. Istniejące w literaturze przedmiotu analizy tego zjawiska ograniczają się jednak tylko do niektórych gałęzi językoznawstwa (np. fonologia, stylistyka, dydaktyka języków obcych). Brak kompleksowych prac ujmujących całość problematyki dotyczącej redundancji w języku nie może jednak dziwić, zważywszy zasięg jej występowania we wszystkich strukturach języka, jego procesach rozwojowych, systemach jego opisu itp. Różne bywają też w językoznawstwie nie tylko same definicje redundancji, ale też jej wartościowanie jako zjawiska towarzyszącego poszczególnym formom lub procesom językowym.”

 

Ze Streszczenia

Vorwort

1. Zielsetzung und einführende Bemerkungen

2. Redundanz in verschiedenen Vorkommensbereichen

 • Was ist Redundanz?
 • Redundanz in den Naturwissenschaften
 • Redundanz in der Informatik
 • Redundanz in verschiedenen semiotischen Systemen
  • Verkehrszeichen
  • Schriftsystem
  • Gesten in der Sportkommunikation
  • Kultursymbole
  • Rituale
 • Redundanz in der Sprache und in der Sprachwissenschaft
  • Lexikalisch-semantische Ebene
  • Stilistische Ebene
  • Textebene
   • Fachtexte
   • Literarischer Text
   • Gesprochener Text
   • Hypertext
  • Pragmatische Ebene
  • Redundanz in der Fremdsprachendidaktik
  • Kreativbereiche
 • Abschließendes und Allgemeines
 • Was wird im Folgenden (nicht) analysiert

3. Redundanz in der Phonetik

 • Methodologische Vorbemerkungen
 • Vokalischer Bereich
  • Prinzipien vokalischer Artikulation
  • Das Verhältnis Labialität – Dorsalität
  • Das Verhältnis Qualität – Quantität
   • Höhe
   • Perzeption
  • Exspiration, Stimmhaftigkeit, Nasalität
  • Vokalische Harmonie
  • Diphthonge
  • Abschließendes
 • Konsonantischer Bereich
  • Prinzipien konsonantischer Artikulation
  • Das Verhältnis Artikulationsorgan – Artikulationsstelle
  • Artikulationsweise
  • Überschuss an Reibegeräuschen
  • Stimmhaftigkeit vs. Stimmlosigkeit
  • Abschließendes
 • Fazit

4. Redundanz in der Morphologie

 • Methodologische Vorbemerkungen
 • Verbale Flexion
  • Person-Numerus-Kategorisierung
  • Tempus-Kategorisierung
  • Modus-Kategorisierung
  • Genus verbi-Kategorisierung
 • Nominale Flexion
  • Substantivische Flexion
  • Adjektivische Flexion
 • Fazit

5. Schlussfolgerungen

Bibliographie

Streszczenie

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter