Liberalizm etyczny Johna Stuarta Milla. Współczesne ujęcia u Johna Graya i Petera Singera

Monika Małek
ISBN: 978-83-229-3065-6
Liczba stron: 267
Format: A5, oprawa twarda
Rok wydania: 2009
Nakład wyczerpany

Książka Moniki Małek (opatrzona bibliografią i indeksem nazwisk) jest popartą szczegółowymi analizami źródłowymi próbą zaprezentowania koncepcji liberalizmu etycznego Johna Stuarta Milla jako systemu odnoszącego się do człowieka oraz hierarchii wyznawanych przez niego wartości. Priorytet wolności osobistej i równości szans oraz zasad utylitaryzmu to problem interesujący nie tylko filozofów zajmujących się bezpośrednio myślą liberalną, lecz wszystkich poszukujących odpowiedzi na pytania, jak określić granice wolności jednostki oraz jak powinny wyglądać jej relacje ze społeczeństwem. W dalszej części swoich rozważań Autorka bada żywotność koncepcji Milla w myśli nurtu liberalizmu empirycznego, opierając się na pracach współczesnych filozofów – Johna Graya i Petera Singera – traktujących o relacjach między ludzką naturą a statusem etyki. Prezentowana książka to niezwykle ciekawa pozycja wyróżniona w programie Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

 

WSTĘP
ROZDZIAŁ I: KLASYCZNA POSTAĆ LIBERALIZMU W UJĘCIU J.S. MILLA
1. Millowska koncepcja wolności na tle innych sposobów pojmowania wolności
A. Historyczno-biograficzne tło koncepcji J.S. Milla
B. Różnorodność znaczeń przypisywanych pojęciu wolności; próba systematyzacji dyskusji o problemie wolności u J.S. Milla
C. Koncepcja wolności J.S. Milla a spory o pojęcie wolności w obrębie nurtów liberalnych
2. Wątki aksjologiczno-etyczne w pojmowaniu utylitaryzmu przez J.S. Milla
A. Szeroka formuła utylitaryzmu Milla
B. Zasada użyteczności jako podstawowa zasada etyczna
3. Sztuka życia jako domena logiki i etyki praktycznej
A. Indukcyjno-empiryczna metoda Milla i jej zastosowanie do nauk moralnych i społecznych
B. Etyka jako philosophia prima sztuki życia: poszukiwanie zasad będących ostateczną podstawą moralności
C. Konsekwencje systemowego powiązania liberalizmu z utylitaryzmem w koncepcji J.S. Milla
ROZDZIAŁ II: KONCEPCJA PLURALIZMU LIBERALNEGO JOHNA GRAYA
1. J. Gray jako komentator i krytyk myśli filozoficznej J.S. Milla
2. Koncepcja państwa jako rządu ograniczonego i modus vivendi na gruncie demokracji
3. Natura ludzka a status etyki jako sztuki życia
4. Krytyka oświeceniowej wizji postępu etycznego przez J. Graya
ROZDZIAŁ III: UTYLITARYZM PREFERENCJI PETERA SINGERA
1. Peter Singer – współczesny kontynuator myśli J.S. Milla?
2. Wolność indywidualna w liberalnej demokracji
3. Koncepcja natury ludzkiej a status etyki: rola wyboru i preferencji
4. Możliwość postępu etycznego jako element koncepcji etyki P. Singera
ZAKOŃCZENIE
Bibliografia
Summary
Indeks nazw osobowych

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter