Materiał rzeźby. Między techniką a semantyką - Material of Sculpture. Between Techics and Semantics

Aleksandra Lipińska (red.)
ISBN: 978-83-229-3068-7
Liczba stron: 606
Format: B5, oprawa twarda
Rok wydania: 2009
Nakład wyczerpany

Materiał rzeźby jest owocem refleksji nad znaczeniem surowca w sztuce rzeźbiarskiej. Przez całe stulecia materiał dzieła sztuki był traktowany jako zło konieczne - „medium, w którym mogła się zmaterializować istota sztuki”. Zadaniem artysty było ujarzmienie materiału i podporządkowanie go formie. Samym materiałem zainteresowano się dopiero w wieku XX. Temu w pewnym sensie nowemu spojrzeniu na tworzywo sztuki poświęcono konferencję, której pokłosiem jest niniejsza publikacja

 • Wstęp (Aleksandra Lipińska)
 • Introduction (Aleksandra Lipińska)

Różne perspektywy - Various Perspectives

 • TADEUSZ J. ŻUCHOWSKI: Sculpture material research. Ordering the problems Badania nad materiałem rzeźby. Uporządkowanie problemów (streszczenie)
 • ZYGMUNT WAŹBIŃSKI: La Galleria Giustiniana del marchese Vincenzo Giustiniani (1564-1637): esperimento museale del collezionista romano di antichita - Galleria Giustiniana markiza Vincenzo Giustinianiego (1564-1637): muzealniczy eksperyment rzymskiego kolekcjonera starożytności (streszczenie)
 • BEATA LEJMAN: "Sztuka, która zakrywa sztukę" - kilka uwag na temat zasłaniania materiału rzeźby sztafirunkiem - "Die Kunst, welche die Kunst verdeckt" - einige Anmerkungen zum Thema der Verhüllung des Materials der Skulptur durch die Fassung (Zusammenfassung)
 • RYSZARD KRYZA: Kamień w Katedrze Wrocławskiej - jak to widzi petrograf - Stone in Wrocław Cathedral - through the eyes of a petrographer (summary)
 • DARIUSZ PNIEWSKI: Ideal, matter and material. Classical Greek sculpture in the writings of Cyprian Norwid, Józef Kremer and Karol Libelt - Ideał, materia i surowiec. Grecka rzeźba klasyczna w pismach Cypriana Norwida, Józefa Kremera i Karola Libelta (streszczenie)

Warsztat - Workshop

 • MAGDALENA JAKUBEK: Terakotowa statuetka Izydy karmiącej Harpokratesa ze zbiorów Muzeum Egipskiego Uniwersytetu w Lipsku. Technika wykonania oraz problematyka opracowania malarskiego - Isis den Harpokrates säugend. Eine Terrakottafi gur aus der Sammlung des Ägyptischen Museums der Universität Leipzig. Über den Herstellungsprozess und die Farbigkeit einer antiken Skulptur (Zusammenfassung)
 • JULIUSZ RACZKOWSKI: Technika wykonania XIV-wiecznego zespołu rzeźbiarskiego w kościele NMP na Zamku Wysokim w Malborku i jej artystyczne konsekwencje - Technique of execution of the set of 14th-century sculptures in the Church of Our Lady in Malbork Upper Castle, and its artistic consequences (summary)
 • KAMIL KOPANIA: "The idolle that stode there, in myne opynyon a very monstrous sight". On a number of late-medieval animated fi gures of Crucifi ed Christ - "The idolle that stode there, in myne opynyon a very monstrous sight". O kilku późnośredniowiecznych animowanych rzeźbach Chrystusa Ukrzyżowanego (streszczenie)
 • JUSTYNA ŚWITALSKA: Les méthodes de restauration de la statuaire médiévale en pierre pratiquées par Nicolas Bulloz - Metody restauracji średniowiecznej rzeźby kamiennej stosowane przez Nicolasa Bulloza (streszczenie)
 • ARKADIUSZ WAGNER: Vom Holzklotz der Linde bis zur schönen Personifikation. Die Technik der Anfertigung hölzerner Figuren in der Werkstatt von Christian Bernhardt Schmidt - Od lipowego kloca do pięknej personifikacji. Technika wykonania rzeźb drewnianych w warsztacie Chrystiana Bernarda Schmidta (streszczenie)
 • ANTONI ROMUALD CHODYŃSKI: Kość słoniowa w warsztatach mistrzów z Erbach im Odenwald w XVIII-XIX w. Elfenbein in den Werkstätten der Meister von Erbach im Odenwald vom 18. bis zum 19. Jahrhundert (Zusammenfassung)
 • KSENIA STANICKA-BRZEZICKA: Rzeźby czy bibeloty? Porcelana jako tworzywo plastyczne (ze szczególnym uwzględnieniem plastyki figuralnej w Niemczech pierwszej połowy XX w.)- Sculptures or bibelots? Porcelain as sculpture material. On figural sculpture in Germany in the first half of the 20th century (summary)

Hierarchie i znaczenia - Hierarchies and Meanings

 • THOMAS RAFF: Überlegungen zur Methode der Materialikonologie - Rozważania na temat metody ikonologii materiału (streszczenie)
 • MONIKA WAGNER: "Reinheit und Gefährdung". Weißer Marmor als ästhetische und ethnische Norm - "Czystość i zagrożenie". Biały marmur jako norma estetyczna i etniczna (streszczenie)
 • WOJCIECH BRILLOWSKI: The use of bronze in Greek sculpture in the sixth and fi fth centuries BC: aesthetics and the hierarchy of materials - Zastosowanie brązu w greckiej plastyce VI i V w. p.n.e. jako przyczynek do rozważań nad estetyką oraz hierarchią materiałów rzeźbiarskich (streszczenie)
 • TOMASZ MIKOŁAJCZAK: Ciało z marmuru, ciało z brązu, ciało z krwi i kości... O różnych sposobach (re)prezentowania ciała ludzkiego w średniowiecznej rzeźbie sepulkralnej - Body of marble, body of bronze, body of blood and bones... "Re-presentation" of the human body in the medieval sepulchral sculpture (summary)
 • MATEUSZ KAPUSTKA: Die verlorene carnosita oder Skulptur und Fossilien im Zeitalter des Paragone. Versuch einer vergleichenden Bildanalyse - Utracona carnosita albo rzeźba i skamielina w dobie paragone. Próba porównawczej analizy obrazów (streszczenie)
 • ALEKSANDRA LIPIŃSKA: "Polished alabaster of Carrara". Written sources and the meaning of sculpture material - "Polerowny alabastr z Karrary". Źródła pisane a znaczenie materiału rzeźby (streszczenie)
 • CEZARY WĄS: Wymowa materiałów w pomnikach wrocławskich XIX w. - The meaning of materials used in 19th-century Wrocław monuments (summary)
 • JOANNA LUBOS-KOZIEŁ: "Z terakoty, gipsu oraz sławnej i niezawodnej masy kamiennej". Seryjna wytwórczość rzeźb kościelnych w drugiej połowie XIX i początkach XX w. oraz jej oceny w tekstach niemieckich autorów katolickich - "In Terra cotta, Gyps und der bekannten und bewährten Steinmasse". Zur seriellen Herstellung kirchlicher Plastik in der 2. Hälfte des 19. und im frühen 20. Jahrhundert sowie ihrer Bewertung in den Texten deutscher katholischer Autoren (Zusammenfassung)

Barokowa wielość materiałów - Baroque Multiplicity of Materials

 • CRISTIANO GIOMETTI: "Li stucchi sono bellissimi, e ricchissimi d'oro". La fortuna della decorazione in stucco a Roma in epoca tardo-barocca - "Stiuki są przepiękne i bogato złocone". Losy dekoracji stiukowej w Rzymie okresu późnego baroku (streszczenie)
 • ARKADIUSZ WOJTYŁA: Marble all'italiana and the 17th-century interiors in Central and Eastern Europe - Marmury all'italiana a siedemnastowieczne wnętrza w Europie Środkowo-Wschodniej (streszczenie)
 • MAŁGORZATA WYRZYKOWSKA, PIOTR WANAT: Barokowa iluzja. O roli materiału w aranżacji reprezentacyjnych barokowych wnętrz (na wybranych przykładach) - Baroque illusion. The role of the material in the design of representative Baroque interiors (on selected examples) (summary)
 • JAKUB SITO: Firmitas, venustas i magnificentia. O użyciu kamienia w warszawskiej architekturze i rzeźbie doby saskiej - Firmitas, venustas et magnificentia. Use of stone in architecture and sculpture in Warsaw under the Polish-Saxon Union (summary)

Wędrówki materiałów - Routes of Materials

 • MICHAŁ WARDZYŃSKI: Między Italią i Niderlandami. Środkowoeuropejskie ośrodki kamieniarsko-rzeźbiarskie wobec tradycji nowożytnej. Uwagi z dziedziny materiałoznawstwa - Between Italy and the Low Countries. Centres of stonemasonry and sculpture in Central Europe and the early modern tradition. Some remarks on material and technology (summary)
 • RACHEL KING: The shining example of "Prussian Gold": amber and cross-cultural connections between Italy and the Baltic in the early modern period - Świetlany przykład "pruskiego złota": bursztyn a międzykulturowe związki między Włochami a regionem bałtyckim w epoce nowożytnej (streszczenie)
 • FABRIZIO FEDERICI: "Conducon monti in mar": percorsi di marmi e scultori tra le Apuane e Roma nel Seicento "Góry w morze wiodą": wędrówki marmuru i rzeźbiarzy między Alpami Apuańskimi a Rzymem w XVII w. (streszczenie)
 • KATARZYNA MIKOCKA-RACHUBOWA: Marmur w rzeźbie epoki Grand Tour - Marble in sculpture of the Grand Tour period (summary)

Granice - Borders

 • ANDRZEJ PIEŃKOS: "Zapomnieć o materii". Przewrotny Medardo Rosso - "Forget about the matter". The paradoxical Medardo Rosso (summary)
 • MAGDALENA WRÓBLEWSKA: Fotografi a rzeźby, fotografi a jako materiał rzeźby. O niektórych aspektach twórczości Auguste'a Rodina - Photography of sculpture and photography as a sculpture material. On some of the aspects of the oeuvre of Auguste Rodin (summary)
 • WITOLD KANICKI: August Zamoyski. Materiał w poglądach rzeźbiarza "powrotu do porządku" - August Zamoyski. Material from the perspective of a sculptor of the "return to order" movement (summary) Ilustracje kolorowe

Spis ilustracji - List of figures

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter