Dziewiętnastowieczne edycje dzieł Fryderyka Chopina jako aspekt historii recepcji

Wojciech Bońkowski
ISBN: 978-83-229-3078-6
Liczba stron: 371
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2009
Nakład wyczerpany

Dziewiętnastowieczne edycje dzieł Fryderyka Chopina jako aspekt historii recepcji to pierwsze w literaturze chopinologicznej spojrzenie na historię wydań utworów Chopina jako teksty kultury, swoiste zwierciadło przechadzające się gościńcami kultury muzycznej XIX wieku, odczytanie zakodowanych w nich znaczeń, spojrzeń na twórczość Chopina, ideologii, stanowisk w podstawowych sporach wokół muzyki i dzieła muzycznego. Autor analizuje edycje zarówno pod względem cywilizacyjnym, ekonomicznym, ilościowym, jak i filologicznym, badając zmiany wprowadzone do tekstu Chopinowskiego przez XIX-wiecznych redaktorów i dociekając ich pobudek. Kreśli historię recepcji twórczości kompozytora jako swoiście zawieszonej pomiędzy utylitaryzmem i pietyzmem, trywializacją i kanonizacją, sprzężonym ze sobą odchodzeniem i powrotem do intencji kompozytora.
Wojciech Bońkowski, muzykolog, italianista, tłumacz prozy i poezji włoskiej XIX i XX wieku, specjalizuje się w twórczości Fryderyka Chopina oraz zagadnieniach interpretacji muzycznej.

Wstęp
Rozdział I • Stan badań

 • Edytorstwo muzyczne w aspekcie teoretycznym i historycznym
  • Edytorstwo muzyczne jako szczególna forma edytorstwa naukowego
  • Badania historyczne nad edycjami muzycznymi
 • Badania nad recepcją twórczości Chopina
 • Badania nad edycjami dzieł Chopina
  • Badania nad pierwodrukami i innymi źródłami pierwotnymi
  • Badania źródłowe nad późniejszymi edycjami
  • Edytorska krytyka wydań

Rozdział II • Edycje dzieł Chopina – źródła i ich klasyfikacja

 • Edycje dzieł Chopina w XIX i XX wieku – źródła badań
 • XIX-wieczna teoria edycji
 • Klasyfikacja edycji
  • Dotychczasowe klasyfikacje edycji muzycznych w literaturze przedmiotu
  • Klasyfikacja edycji. Kryterium pragmatyczne: przeznaczenie edycji
   • Edycje źródłowe (urteksty)
   • Edycje krytyczne
   • Edycje praktyczne (pedagogiczne)
   • Edycje interpretacyjne (wykonawcze)
   • Edycje analityczne
  • Klasyfikacja edycji. Kryterium źródłowe: baza źródłowa edycji
   • Edycje oparte na wydaniach oryginalnych
   • Edycje oparte na udokumentowanych intencjach kompozytorskich
   • Edycje oparte na źródłach pozakompozytorskich
  • Klasyfikacja edycji. Inne możliwe kryteria
   • Kryterium biograficzne (osoba redaktora)
   • Kryterium filologiczne (zakres i stopień ingerencji redaktorskich)

Rozdział III • Edycje dzieł Chopina – perspektywa historyczna

 • Prawny i ekonomiczny kontekst edytorstwa muzycznego w XIX wieku
  • Kontekst ilościowy: wysokość nakładów
  • Kontekst finansowy
  • Kontekst prawny: muzyczne prawo autorskie
 • Dystrybucja geograficzna edycji
  • Niemcy i Austria
  • Francja
  • Wielka Brytania i Stany Zjednoczone
  • Rosja
  • Polska
  • Pozostałe kraje
 • Dystrybucja gatunkowa edycji
  • Edycje poszczególnych gatunków
  • Najpopularniejsze utwory

Rozdział IV • Edycje dzieł Chopina w perspektywie analitycznej

 • Założenia i konteksty analizy
 • Edycja pod redakcją K. Klindwortha
 • Edycje francuskie po wygaśnięciu praw autorskich
  • Nakłady i datowanie
   • Édition Originale Brandus & Cie
   • Édition Classique Heugel & Cie
  • Redakcja tekstu nutowego
 • Przypadek pewnej angielskiej edycji Koncertów
  • Redakcja tekstu nutowego
 • Edycje warszawskiej oficyny Gebethnera i Wolffa
  • Redakcja tekstu nutowego
  • Filiacja poszczególnych wydań

Rozdział V • Edycje dzieł Chopina w perspektywie społecznej i estetycznej

 • Edycje dzieł Chopina a rozumienie dzieła muzycznego w XIX wieku
  • Tożsamość dzieła muzycznego w XIX wieku
  • Dzieło muzyczne a wykonanie i partytura w XIX wieku
  • Kwestia wariantów
 • Edycje dzieł Chopina a wykonawstwo muzyczne
  • Szkoły interpretacji chopinowskiej
  • Szkoła polska: problemy wykonawczo-edycyjne
   • Edycja, która nie zaistniała: przypadek Raula Koczalskiego
  • Szkoła polsko-wiedeńska: „rozproszenie znaczeń”
  • Szkoła francuska: „w cieniu płytkiej wirtuozerii”
  • Niemcy: Chopin ukonkretniony
 • Między salonem a pomnikiem: ideologie w recepcji i edytorstwie chopinowskim
  • Trywializacja i jej strategie
   • Zmiana substancjalna
   • Zmiana cech pozamuzycznych. O tytułach utworów Chopina
   • Zmiana kontekstu. Chopin w przedszkolu i konserwatorium
  • Arbiter elegantiae: inne rozumienie salonu
 • Kobiety w edycjach Chopina (i poza nimi)
  • Feminizm w badaniach muzykologicznych
  • Kto konsumował Chopina? Uwagi o socjologii salonu
  • Od zniewieściałości do „sodomii”. Mroczna strona kobiecości
  • W kręgu uczennic
 • Edycje dzieł Chopina a narodowe uwarunkowania recepcji
  • Narodowe zróżnicowanie repertuaru
  • Problem dzieł późnych
  • Od „wdzięcznej dezynwoltury” do „patologicznego zatracenia”: narodowe paradygmaty recepcji
   • Polska: powierzchowna „naszość”
   • Francja i Niemcy: zawłaszczanie Chopina
   • Anglia: choroba, którą trzeba uśmierzyć
 • Wartość edycji dzieł Chopina w XIX wieku

Aneks
Bibliografia
A. Źródła

 • Edycje dzieł F. Chopina
  • Wiek XIX
  • Wiek XX
 • Katalogi wydawnicze
 • Inne źródła
  • Katalogi edycji (systematyczne, bibliograficzne, biblioteczne), spisy numerów płyt itp.
  • Wstępy do edycji, pamiętniki, artykuły, inne wypowiedzi redaktorów edycji
  • Źródła do historii recepcji twórczości Chopina

B. Literatura cytowana

 • Edytorstwo muzyczne
  • Teoria i metodologia
  • Historia
  • Opracowania dotyczące edytorstwa w poszczególnych krajach
  • Opracowania dotyczące poszczególnych wydawców
  • Opracowania dotyczące edycji dzieł poszczególnych kompozytorów
 • Historia muzyki XIX wieku
 • Fryderyk Chopin
  • Opracowania ogólne
  • Recepcja twórczości Chopina
  • Edytorstwo chopinowskie
   • Zagadnienia ogólne (teoria edycji w odniesieniu do dzieł Chopina, notacja, typ inwencji Chopina, inne uwarunkowania edytorstwa itp.)
   • Szkice, rękopisy, pierwodruki i inne źródła pierwotne
   • Edycje w wieku XIX (poza pierwodrukami)
   • Edycje w wieku XX

Summary
Indeks nazwisk
Indeks utworów
Indeks domów wydawniczych
Spis ilustracji
Spis tabel

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter