Regionalny wymiar bezpieczeństwa w Azji Południowo-Wschodniej. Normy - instytucje - ład regionalny

Łukasz Fijałkowski
ISBN: 978-83-229-3166-0
Liczba stron: 320
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2010
Cena: 34,65 PLN   15,00 PLN  

Azja Południowo-Wschodnia stanowi niezwykle ciekawy obszar dla badacza współczesnych stosunków międzynarodowych, choć stale pozostaje w cieniu Chin i zachodzących tam ogromnych przemian. Jest to obszar dynamicznej współpracy regionalnej, uważanej za jedno z najbardziej zaawansowanych tego typu przedsięwzięć wśród państw rozwijających się.

Piśmiennictwo dotyczące Azji Południowo-Wschodniej jest niezwykle bogate w literaturze angielskiej, jednak w literaturze polskiej, choć są publikacje dotyczące całego regionu, te, które podejmują problematykę bezpieczeństwa, są nieliczne. Na tym tle monografia Ł. Fijałkowskiego - jako kompletne i całościowe dzieło poświęcone ważnemu problemowi międzynarodowemu, jakim są kwestie bezpieczeństwa w regionie Azji Południowo-Wschodniej - charakteryzująca się rzeczowym i profesjonalnym sposobem prezentacji, staje się niezwykle cenną pozycją, spełniającą kryteria podręcznika akademickiego o wielkiej użyteczności w studiowaniu stosunków międzynarodowych.

Wstęp

Rozdział I. REGIONALIZM I REGIONALIZACJA W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

Regionalizm i regionalizacja. Pojęcia i definicje

Definicja regionu w stosunkach międzynarodowych

Pojęcie regionalizmu w stosunkach międzynarodowych

Zjawisko regionalizacji w stosunkach międzynarodowych

Zjawisko interregionalizmu

Wzajemne relacje między globalizacją a regionalizacją

Globalizacja a regionalizm i regionalizacja

Globalny i regionalny governance

Podsumowanie

Rozdział II. REGIONALIZACJA BEZPIECZEŃSTWA W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

Ewolucja koncepcji bezpieczeństwa

Kategoria bezpieczeństwa i problemy definicyjne

Tradycyjne podejście do bezpieczeństwa

Nowe podejście do bezpieczeństwa

Regionalny wymiar bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo regionalne z perspektywy teorii stosunków międzynarodowych

Realistyczne podejście do bezpieczeństwa na poziomie regionalnym

Bezpieczeństwo regionalne z perspektywy liberalnego instytucjonalizmu

Perspektywa konstruktywizmu społecznego

Regionalny kompleks bezpieczeństwa

Wspólnoty bezpieczeństwa jako forma regionalizacji bezpieczeństwa

Podsumowanie

Rozdział III. AZJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA JAKO PRZYKŁAD KONSTRUOWANIA REGIONU

Geograficzno-polityczne granice Azji Południowo-Wschodniej

Azja Południowo-Wschodnia w okresie klasycznym i kolonialnym

Państwo i system międzypaństwowy w czasach przedkolonialnych

Czasy dominacji kolonialnej

II wojna światowa i powstanie SEAC

Formowanie się regionu Azji Południowo-Wschodniej i budowa wspólnej tożsamości po II wojnie światowej

Dekolonizacja oraz wpływ nacjonalizmu na kształtowanie się Azji Południowo-Wschodniej

Zimna wojna w Azji Południowo-Wschodniej

Pierwsze próby współpracy. Więzi regionalne w okresie powojennym

Utworzenie ASEAN. W kierunku regionalnej autonomii

Intensyfikacja działalności ASEAN i jego rola w konflikcie w Kambodży

Wizja „jednej Azji Południowo-Wschodniej”

Podsumowanie

Rozdział IV. „SPOSÓB ASEAN” — ZNACZENIE NORM DLA BEZPIECZEŃSTWA REGIONALNEGO

Normy i zasady regulujące stosunki między państwami Azji Południowo-Wschodniej

Rola norm i tożsamości w stosunkach międzynarodowych

Źródła norm i zasad w Azji Południowo-Wschodniej

Defi nicja „Sposobu ASEAN”

Normy i zasady ASEAN

Znaczenie norm ASEAN dla bezpieczeństwa regionalnego

Podsumowanie

Rozdział V. WYZWANIA DLA REGIONALNEGO BEZPIECZEŃSTWA PO ZAKOŃCZENIU ZIMNEJ WOJNY

Spory i konflikty w Azji Południowo-Wschodniej. Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa regionalnego

Całościowy wymiar bezpieczeństwa w Azji Południowo-Wschodniej

Bezpieczeństwo militarne

Bezpieczeństwo środowiskowe i ludzkie

Bezpieczeństwo ekonomiczne

Wpływ rozszerzenia ASEAN na normy i tożsamość

Granice nieingerencji: polityka wobec Myanmaru i kryzys azjatycki

Od elastycznego zaangażowania do zwiększonego współdziałania

Podsumowanie

Rozdział VI. WYZWANIA NA PROGU XXI WIEKU. WSPÓLNOTA ASEAN

Między kontynuacją a zmianą „Sposobu ASEAN”

Misja ONZ na Timorze Wschodnim

Uwarunkowania międzynarodowe przed szczytem ASEAN na Bali

Deklaracja Zgody ASEAN II. Wspólnota ASEAN

Misja monitorująca w Acehu

Karta ASEAN

ASEAN w świetle koncepcji wspólnot bezpieczeństwa

Podsumowanie

Rozdział VII. REGIONALNY MULTILATERALIZM

Forum Regionalne ASEAN. W kierunku upowszechnienia „Sposobu ASEAN”

Źródła słabej instytucjonalizacji współpracy regionalnej

Powstanie Forum Regionalnego ASEAN

Struktura ARF

Cele i instrumenty ARF

Znaczenie ARF dla bezpieczeństwa regionalnego w Azji Południowo-Wschodniej

Pozostałe instytucje multilateralne

Współpraca Gospodarcza Azji i Pacyfiku — APEC

ASEAN Plus Trzy i Szczyty Azji Wschodniej

Podsumowanie

Rozdział VIII. MIĘDZY HIERARCHIĄ A STRATEGIĄ RÓWNOWAŻENIA. ZNACZENIE

MOCARSTW DLA BEZPIECZEŃSTWA REGIONALNEGO

Wielkie mocarstwa a państwa Azji Południowo-Wschodniej. Zmodyfikowana strategia

równoważenia

Teoretyczne wyjaśnienia zmian w regionie

Rola sojuszy dwustronnych dla regionalnego bezpieczeństwa

Miejsce Azji Południowo-Wschodniej w polityce USA i Chin

Strategia wielowymiarowego angażowania1

Strategia równoważenia. Niebezpośrednie równoważenie Chin

Regionalne kompleksowe równoważenie

Hierarchiczny ład regionalny

Podsumowanie

Zakończenie

Wybrane skróty

Aneks

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Spis ramek

Indeks nazw osobowych (wybór)

Summary

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter