Ocena odnawialności struktur wodonośnych bloku przedsudeckiego

Jacek Gurwin
ISBN: 978-83-229-3141-7
Liczba stron: 220
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2010
Nakład wyczerpany
Cena: 19,00 PLN   

Praca stanowi przykład wykorzystania nowoczesnych technik geoinformatycznych do zadań z zakresu hydrogeologii regionalnej, zwłaszcza analizy zasilania, krążenia i zasobów wód podziemnych w złożonych wielowarstwowych systemach wodonośnych.

Wykorzystując integrację numerycznego modelowania przepływu wód podziemnych z nowoczesnymi systemami monitoringu hydrogeologicznego oraz techniką GIS/RS, osiągnięto założony cel badawczy w postaci oceny zasilania i bilansu wodnego dwóch wybranych struktur wodonośnych bloku przedsudeckiego. W pierwszym etapie zbudowany został regionalny numeryczny model dla większej części przedpola Sudetów, który był podstawą określenia warunków krążenia, zasilania, a także regionalnych zasobów wód podziemnych. W drugim etapie szczegółowymi badaniami objęto dwie struktury wodonośne bloku przedsudeckiego: nieckę Świdnicy i nieckę Ziębic. Na podstawie danych ze stacji automatycznego monitoringu ADAS wykonano obliczenia potencjalnej ewapotranspiracji, które wykorzystano w modelach zasilania w strefie aeracji, a uzyskane wyniki poddano weryfikacji na regionalnych numerycznych modelach wybranych struktur.

1. Wstęp

2. Charakterystyka warunków naturalnych wybranych obszarów Przedgórza Sudeckiego

 • Położenie, klimat i rzeźba terenu
 • Charakterystyka hydrograficzna i hydrologiczna
 • Zagospodarowanie przestrzenne, szata roślinna i gleby

3. Budowa geologiczna

 • Podkenozoiczne utwory bloku przedsudeckiego
 • Rozwój geologiczno-strukturalny kenozoiku na bloku przedsudeckim
  • Utwory neogeńskie
  • Utwory czwartorzędowe

4. Charakterystyka warunków hydrogeologicznych

 • Poziomy wodonośne w utworach kenozoiku
  • Obszar niecki Świdnicy
  • Obszar niecki Ziębic
 • Wody podziemne w utworach krystalicznych
 • Warunki zasilania i krążenia wód podziemnych
 • Zasoby i eksploatacja wód podziemnych
  • Charakterystyka zasobów wód podziemnych przedpola Sudetów
  • Zasoby i eksploatacja wód podziemnych w rejonie niecki Świdnicy i niecki Ziębic

5. Zintegrowany monitoring środowiska wodnego na obszarach badań

 • Automatyczny system monitoringu hydrogeologicznego
  • Charakterystyka stacji monitoringu ADAS
   •  Stacja nr 710 w Zebrzydowie
   • Stacja ADAS w Ziębicach
  • Praca i wyniki pomiarów automatycznych stacji ADAS
 • Sieć obserwacji wód podziemnych II rzędu
 • Badania terenowe uzupełniające system monitoringu środowiska wodnego niecki Ziębic

6. Wykorzystanie technik geoinformatycznych GIS/RS w badaniach struktur wodonośnych przedpola Sudetów

 • Mapy w środowisku GIS i numeryczny model terenu .
 • Analiza obrazów satelitarnych
 • Wykorzystanie techniki GIS/RS do przestrzennej analizy warunków zasilania wód podziemnych

7. Model zasilania wód podziemnych na podstawie danych z automatycznego systemu monitoringu

 • Numeryczne metody oceny zasilania wód podziemnych
 • Obliczenie potencjalnej ewapotranspiracji
 • Charakterystyka numerycznego modelu zasilania
 • Konstrukcja, parametry i kalibracja modeli zasilania według danych ze stacji ADAS
 • Modele zasilania infiltracyjnego – wyniki badań
  • Model zasilania niecki Świdnicy
  • Model zasilania niecki Ziębic
 • Analiza zasilania i kontaktów hydraulicznych głębszych poziomów wodonośnych

8. Numeryczne modele filtracji wód podziemnych wybranych systemów wodonośnych

 • Obszary modeli wydzielonych systemów krążenia wód podziemnych
 • Schematyzacja warunków krążenia wód podziemnych
  • Schemat struktury modeli
  • Modelowanie geostatystyczne parametrów filtracyjnych
 • Dyskretyzacja i warunki brzegowe modeli
 • Ocena jakości numerycznych modeli filtracji
  • Kalibracja i weryfikacja modeli
  • Problem identyfikacji niepewności i automatycznej optymalizacji modelu
  • Parametry modeli po kalibracji
 • Analiza wyników numerycznych modeli filtracji wód podziemnych
  • Wyniki symulacji modelu przedpola Sudetów
  • Wyniki symulacji modelu niecki Świdnicy
  • Wyniki symulacji modelu niecki Ziębic
 • Ograniczenia numerycznych modeli filtracji

9. Podsumowanie

Literatura

Summary

Spis rysunków

List of figures

Spis tabel

List of tables

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter