Ocena odnawialności struktur wodonośnych bloku przedsudeckiego

Jacek Gurwin
ISBN: 978-83-229-3141-7
Liczba stron: 220
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2010
Nakład wyczerpany

Praca stanowi przykład wykorzystania nowoczesnych technik geoinformatycznych do zadań z zakresu hydrogeologii regionalnej, zwłaszcza analizy zasilania, krążenia i zasobów wód podziemnych w złożonych wielowarstwowych systemach wodonośnych.

Wykorzystując integrację numerycznego modelowania przepływu wód podziemnych z nowoczesnymi systemami monitoringu hydrogeologicznego oraz techniką GIS/RS, osiągnięto założony cel badawczy w postaci oceny zasilania i bilansu wodnego dwóch wybranych struktur wodonośnych bloku przedsudeckiego. W pierwszym etapie zbudowany został regionalny numeryczny model dla większej części przedpola Sudetów, który był podstawą określenia warunków krążenia, zasilania, a także regionalnych zasobów wód podziemnych. W drugim etapie szczegółowymi badaniami objęto dwie struktury wodonośne bloku przedsudeckiego: nieckę Świdnicy i nieckę Ziębic. Na podstawie danych ze stacji automatycznego monitoringu ADAS wykonano obliczenia potencjalnej ewapotranspiracji, które wykorzystano w modelach zasilania w strefie aeracji, a uzyskane wyniki poddano weryfikacji na regionalnych numerycznych modelach wybranych struktur.

1. Wstęp

2. Charakterystyka warunków naturalnych wybranych obszarów Przedgórza Sudeckiego

2.1. Położenie, klimat i rzeźba terenu

2.2. Charakterystyka hydrograficzna i hydrologiczna

2.3. Zagospodarowanie przestrzenne, szata roślinna i gleby

3. Budowa geologiczna

3.1. Podkenozoiczne utwory bloku przedsudeckiego

3.2. Rozwój geologiczno-strukturalny kenozoiku na bloku przedsudeckim

3.2.1. Utwory neogeńskie

3.2.2. Utwory czwartorzędowe

4. Charakterystyka warunków hydrogeologicznych

4.1. Poziomy wodonośne w utworach kenozoiku

4.1.1. Obszar niecki Świdnicy

4.1.2. Obszar niecki Ziębic

4.2. Wody podziemne w utworach krystalicznych

4.3. Warunki zasilania i krążenia wód podziemnych

4.4. Zasoby i eksploatacja wód podziemnych

4.4.1. Charakterystyka zasobów wód podziemnych przedpola Sudetów

4.4.2. Zasoby i eksploatacja wód podziemnych w rejonie niecki Świdnicy i niecki Ziębic

5. Zintegrowany monitoring środowiska wodnego na obszarach badań

5.1. Automatyczny system monitoringu hydrogeologicznego

5.1.1. Charakterystyka stacji monitoringu ADAS

5.1.1.1. Stacja nr 710 w Zebrzydowie

5.1.1.2. Stacja ADAS w Ziębicach

5.1.2. Praca i wyniki pomiarów automatycznych stacji ADAS

5.2. Sieć obserwacji wód podziemnych II rzędu

5.3. Badania terenowe uzupełniające system monitoringu środowiska wodnego niecki

Ziębic

6. Wykorzystanie technik geoinformatycznych GIS/RS w badaniach struktur wodonośnych przedpola Sudetów

6.1. Mapy w środowisku GIS i numeryczny model terenu .

6.2. Analiza obrazów satelitarnych

6.3. Wykorzystanie techniki GIS/RS do przestrzennej analizy warunków zasilania wód

podziemnych

7. Model zasilania wód podziemnych na podstawie danych z automatycznego systemu monitoringu

7.1. Numeryczne metody oceny zasilania wód podziemnych

7.2. Obliczenie potencjalnej ewapotranspiracji

7.3. Charakterystyka numerycznego modelu zasilania

7.4. Konstrukcja, parametry i kalibracja modeli zasilania według danych ze stacji ADAS

7.5. Modele zasilania infiltracyjnego – wyniki badań

7.5.1. Model zasilania niecki Świdnicy

7.5.2. Model zasilania niecki Ziębic

7.6. Analiza zasilania i kontaktów hydraulicznych głębszych poziomów wodonośnych

8. Numeryczne modele filtracji wód podziemnych wybranych systemów wodonośnych

8.1. Obszary modeli wydzielonych systemów krążenia wód podziemnych

8.2. Schematyzacja warunków krążenia wód podziemnych

8.2.1. Schemat struktury modeli

8.2.2. Modelowanie geostatystyczne parametrów filtracyjnych

8.3. Dyskretyzacja i warunki brzegowe modeli

8.4. Ocena jakości numerycznych modeli filtracji

8.4.1. Kalibracja i weryfikacja modeli

8.4.2. Problem identyfikacji niepewności i automatycznej optymalizacji modelu

8.4.3. Parametry modeli po kalibracji

8.5. Analiza wyników numerycznych modeli filtracji wód podziemnych

8.5.1. Wyniki symulacji modelu przedpola Sudetów

8.5.2. Wyniki symulacji modelu niecki Świdnicy

8.5.3. Wyniki symulacji modelu niecki Ziębic

8.6. Ograniczenia numerycznych modeli filtracji

9. Podsumowanie

Literatura

Summary

Spis rysunków

List of figures

Spis tabel

List of tables

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter