Śląsk i Czechy. Wspólne drogi sztuki

Mateusz Kapustka, Andrzej Kozieł, Piotr Oszczanowski (red.)
ISBN: 978-83-229-2862-2
Liczba stron: 442
Format: A4, oprawa twarda
Rok wydania: 2007
Nakład wyczerpany

Istnienie w dziedzinie sztuki bogatych historycznych z:wiązków pomiędzy Śląskiem i Czechami wydaje się dziś, w czasach otwarcia się europejskich granic, zjawiskiem wielce naturalnym. Ścisłego powiązania Czech i Śląska na polu zjawisk artystycznych dowodzą przecież organizowane od wielu lat partnerskie przedsięwzięcia kulturalne, wynikające w dużej mierze z tożsamych dróg burzliwej historii. Badania naukowe historii sztuki i kultury obciążone były jednak przez dość długi czas przez oddzielność cennych inicjatyw. Fakt ten nie pozwalał na szczególowe i syntetyczne zestawienie efektów poszukiwań czeskich i polskich badaczy.

W ostatnich latach narasta jednak powszechne zainteresowanie pierwiastkami kulturowymi Czech i Śląska, a także rodzi się otwarte myślenie o naszej środkowoeuropejskiej tozsamości, pozbawione historycznych uprzedzeń. To daje dziś okazję, aby zastanowić się na nowo także nad charakterem wspólnego historyczno-kulturowego dziedzictwa obu krajów. Studia z zakresu śląskiej i czeskiej historii sztuki i kultury prowadzone od dziesięcioleci przez badaczy po obu stronach dzisiejszej granicy, przez lata się uzupełniały i stanowiły przedmiot wzajemnej inspiracji.

Międzynarodowa konferencja Śląsk i Czechy. Wspólne drogi sztuki (Wrocław-Legnica, 26-30 kwietnia 2006), której rezulatem jest niniejszy tom, miała w tym kontekście stworzyć wspólne pole badawcze i umożliwić naukowy dialog dla tych zaawansowanych już i nowoczesnych poszukiwań. Sympozjum to nieprzypadkowo pomyślane zostalo też jako przedsięwzięcie towarzyszące wystawie Śląsk - perła w Koronie czeskiej / Slezsko - perla v Ceske korune (6 maja - 8 października 2006, Akademia Rycerska, Legnica; 1 - 7 listopada 2006 - 8 kwietnia 2007, Valdśtejnska jizdarna, Praga), ekspozycji bezprecedensowej w swej skali i kooperacyjnym charakterze, łączącej w jednolity kontekst rozproszone dziś dzieła sztuki z Czech i Śląska powstałe w szerokiej perspektywie historycznej średniowiecza i nowozytności.
Tom ten chcielibyśmy ofiarować w 70. rocznicę urodzin Profesorowi Janowi Wrabecowi, zasłużonemu badaczowi relacji artystycznych pomiędzy Śląskiem i Czechami. Publikowane tu rozprawy ogarniają swym zakresem bogate dzieje wspólnoty sztuki obu krain począwszy od czasów prehistorycznych, poprzez epoki średnlowecza, renesansu i baroku, a skończywszy na wieku XIX i czasie najnowszych kontaktów pomiędzy uczelniami artystycznymi po obu stronach granicy. Jesteśmy przekonani, iż bogactwo tych tematów jest widocznym w szerszej perspektywie potwierdzeniem ciągłej aktualności czesko-śląskich zagadnień i wazności naukowych paradygmatów, które Pan Profesor inicjował i ujmował w swojej pracy badawczej, inspirował nimi swoich współpracowników oraz przybliżał je licznemu gronu studentów historii sztuki. Za to wszystko pragniemy Panu Profesorowi wyrazić wdzięczność.

 

Wstęp

 • Wstęp/Úvod/Introduction
 • Bibliografia prac Profesora Jana Wrabeca
 • BOGUSŁAW GEDIGA, Drogi sztuki pradziejowej Czech i Śląska / Cesty pravěkého umění Čech a Slezska (resumé) / The paths of Bohemia's and Silesia's prehistoric art (summary)
 • JAN ROYT, K otázce fundátorů desky s Nejsvětější Trojicí ze Świerzawy / Problem fundatora obrazu Trójcy Świętej ze Świerzawy (streszczenie) / Zur Frage des Stifters der Hl.-Dreifaltigkeitstafel aus Schönau (Zusammenfassung)
 • MILENA BARTLOVÁ, Trůnící madony na lvech / Tronujące Madonny na lwach (streszczenie) / Enthroned Madonnas on Lions (summary)
 • ALEŠ MUDRA, Madona ze Skarbimierze a otázka role českého sochařství a malířství při utváření slezsko-pomořského stylu madon na lvu / Rzeźba tronującej Marii na lwach ze Skarbimierza a kwestia roli czeskiej rzeźby i malarstwa w rozwoju śląsko-pomorskiego stylu Madonn na lwach (streszczenie) / Die Madonna von Hermsdorf und die Frage nach der Rolle der böhmischen Bildhauerei und Malerei bei der Herausbildung des schlesisch-pommerschen Löwenmadonnen-Stils (Zusammenfassung)
 • PETER KNÜVENER, Brandenburg, die Niederlausitz unter Karl IV. und Schlesien - Bemerkungen zu künstlerischen Verbindungen / Brandenburgia i Dolne Łużyce pod rządami Karola IV a Śląsk - uwagi na temat związków artystycznych (streszczenie) / Braniborsko a Dolní Lužice v době vlády Karla IV. a Slezsko. Poznámky k problematice uměleckých vztahů (resumé)
 • ZUZANA VŠETEČKOVÁ, DALIBOR PRIX, Nástěnné malby v kostele Všech svatých v Małujowicích a jejich vztah k malířství 14. století v Čechách / Malowidła ścienne w kościele Wszystkich Świętych w Małujowicach i ich związki z czternastowiecznym malarstwem w Czechach (streszczenie) / Mural paintings in the All Saints church in Małujowice and their connections with 14th century Bohemian painting (summary)
 • MATEUSZ KAPUSTKA, Obraz brzemiennej Marii i jego tekstylna metaforyka. O średniowiecznym typie Maria gravida na Śląsku i w Czechach / Obraz Marie Samodruhé a jeho textilní metaforičnost. O středověkém typu Maria gravida ve Slezsku a v Čechách (resumé) / The image of the pregnant Mary and its textile metaphors. The medieval type of Maria gravida in Silesia and Bohemia (summary)
 • TOMASZ MIKOŁAJCZAK, Idea congregatio fi delium w programie nagrobka biskupa Piotra Nowaka, czyli co łączy wrocławskiego biskupa z praskim kacerzem / Idea congregatio fi delium v programovém pojetí náhrobku Petra Nováka, čili co mají společného vratislavský biskup a pražský kacíř (resumé) / The concept of congregatio fi delium in the programme of Bishop Piotr Nowak's tombstone or what is the link between the bishop of Wrocław and a heretic from Prague (summary)
 • MICHAELA OTTOVÁ, Inventura díla Mistra Briccii v Kutné Hoře / Inwentaryzacja dzieł mistrza Bricciusa w Kutnej Horze (streszczenie) / Inventur des Werkes von Meister Briccius in Kuttenberg (Zusammenfassung)
 • ROMUALD KACZMAREK, Kłodzki rzeźbiarz późnego gotyku - morawski czy śląski? / Kladský sochař pozdní gotiky - moravský nebo slezský? (resumé) / Late Gothic sculptor from Kłodzko - a Moravian or a Silesian? (summary)
 • BOGUSŁAW CZECHOWICZ, Wratislavia - caput Coronae regni Bohemiae? Praga i Wrocław w artystycznym dialogu w XV wieku / Wratislavia - caput Coronae regni Bohemiae? Praha a Vratislav v uměleckém dialogu v 15. století (resumé) / Wratislavia - caput Coronae regni Bohemiae? Prague and Wrocław in an artistic dialogue in the 15th century (summary)
 • ONDŘEJ JAKUBEC, Johann Willenberger - Draughtsman and Graphic Artist of the Late Renaissance: Silesian or Moravian, Catholic or Protestant? / Johann Willenberger - rysownik i grafi k epoki późnego renesansu: Ślązak czy Morawianin, katolik czy protestant? (streszczenie) / Johann Willenberger - kreslíř a grafi k pozdní renesance: Slezan nebo Moravan, katolík nebo protestant? (resumé)
 • ARTUR KWAŚNIEWSKI, Wzorce siedziby szlacheckiej na ziemiach Królestwa Czeskiego w dobie renesansu - geneza, powinowactwo form i treści, oddziaływania / Vzorce šlechtických sídel v Českém království v období renesance - geneze, příbuzné formy a motivy, vlivy (resumé) / Models of gentry residences in the Kingdom of Bohemia during the Renaissance - origins, similarities in form and content, influences (summary)
 • PIOTR OSZCZANOWSKI, Złotnictwo wrocławskie w czasach panowania cesarza Rudolfa II. Stan i perspektywy badań / Vratislavské zlatnictví v době Rudolfa II. Stav a perspektivy výzkumu (resumé) / Goldsmithery in Wrocław during the reign of Emperor Rudolf II. Current research and its prospects (summary)
 • IVO KOŘÁN, K charakteru umění baroka v Čechách / O charakterze sztuki baroku w Czechach (streszczenie) / About the character of Baroque art in Bohemia (summary)
 • RICHARD ŠÍPEK, Die Bibliothek des Freiherrn Otto d. Jg. von Nostitz (1608-1665), Landeshauptmanns zu Schweidnitz und Jauer / Biblioteka hrabiego Ottona von Nostitza młodszego (1608-1665), starosty ziemskiego świdnicko-jaworskiego (streszczenie) / Knihovna hraběte Otty von Nostice mladšího (1608-1665), svídnicko-javorského zemského hejtmana (resumé)
 • ARTUR KOLBIARZ, Praskie inspiracje we wczesnym etapie działalności barokowego "warsztatu lubiąskiego" / Pražské inspirace v raném období činnosti barokní "lubušské dílny" (resumé) / Prague inspirations in the early stages of the activity of the Baroque "Lubiąż workshop" (summary)
 • ADAM ORGANISTY, Dwie grupy barokowych rzeźb śląskich z kręgu Georga Franza Pacáka i Ignaza Rohrbacha / Dvě skupiny slezských barokních soch z okruhu Jiřího Františka Pacáka a Ignáce Rohrbacha (resumé) / Two groups of Baroque Silesian sculptures from Georg Franz Pacák's and Ignaz Rohrbach's workshops (summary)
 • DARIUSZ GALEWSKI, Kościół Jezuitów w Świdnicy na tle pozostałych gotyckich świątyń prowincji czeskiej Towarzystwa Jezusowego / Jezuitský kostel ve Svídnici v kontextu jiných svatyní české provincie Tovaryšstva Ježíšova (resumé) / The Jesuit church in Świdnica and other Gothic churches of the Bohemian province of the Society of Jesus (summary)
 • ARKADIUSZ WOJTYŁA, Szpitalnicy czy kawalerowie krzyża i gwiazdy? Rola praskich wzorców artystycznych i ideowych w kształtowaniu rycerskiej tożsamości śląskich krzyżowców / Špitálníci nebo rytíři kříže a hvězdy? Role pražských uměleckých a ideových vzorců při formování rytířské identity slezských křížovníků (resumé) / Hospitallers or Knights of the Cross and the Star? The role of Prague-originated artistic and ideological models in shaping the chivalric identity of Silesian Knights of the Cross (summary)
 • IZABELA NITECKA, Adaptacja form architektury pałacowej na terenie Królestwa Czeskiego na przełomie XVII i XVIII wieku. Rozwiązania z wykorzystaniem motywu elipsoidalnego w architekturze rezydencjonalnej (na przykładzie pałacu Šternberków na Hradczanach) / Adaptace forem palácové architektury na území Čech a Slezska v XVII-XVIII století. Řešení s použitím prvků elipsy v rezidenční architektuře (na příkladu Šternberského paláce na Hradčanech) (resumé) / Adaptation of palace architecture in the Kingdom of Bohemia at the turn of the 17th and 18th centuries. The use of ellipsoidal motifs in residential architecture (as exemplified by the Šternberk palace in Hradčany) (summary)
 • ANDRZEJ JÓZEF BARANOWSKI, Rywalizacja jezuitów z zakonami powstałymi w średniowieczu w sztuce Czech i Śląska około 1700 roku / Rivalizace jezuitů se středověkými řády v umění Čech a Slezska kolem roku 1700 (resumé) / The rivalry between the Jesuits and religious orders of medieval origin in Bohemian and Silesian art ca. 1700 (summary)
 • MAŁGORZATA WYRZYKOWSKA, Wpływ działalności architektów z kręgu habsburskiego na rozwój architektury rezydencjonalnej w Czechach, na Morawach i Śląsku w pierwszej połowie XVIII wieku (na wybranych przykładach) / Vliv architektů z habsburského okruhu na rozvoj rezidenční architektury v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v první polovině 18. století (na vybraných příkladech) (resumé) / The influence of Habsburgian architects on the development of residential architecture in Bohemia, Moravia and Silesia in the fi rst half of the 18th century (selected examples) (summary)
 • ARKADIUSZ MUŁA, Johann Franz de Backer i jego związki z Czechami. Kilka uwag na temat życiorysu i oeuvre flamandzkiego malarza / Johann Franz de Backer a jeho vztahy s Čechami. Několik poznámek k životopisu a oeuvre vlámského malíře (resumé) / Johann Franz de Backer and his Bohemian connections. Some remarks on the life and oeuvre of the Flemish painter (summary)
 • ANDRZEJ KOZIEŁ, Peter Brandl w Krzeszowie. Znane fakty, nieznane obrazy / Petr Brandl v Křesoboru. Známá fakta, neznámé obrazy (resumé) / Peter Brandl in Krzeszów. Known facts, unknown paintings (summary)
 • RAINER SACHS, Böhmische und mährische Künstler in schlesischen Quellen, Altdrucken und Zeitungen bis 1945 / Czescy i morawscy artyści w śląskich źródłach, starodrukach i gazetach do 1945 roku (streszczenie) / Čeští a moravští umělci ve slezských pramenech, starých tiscích a novinách do roku 1945 (resumé)
 • EWA CHOJECKA, Współczesny renesans tradycji artystycznych Śląska austriackiego (1764-1918). O zakamarkach kulturowych polsko-czeskiego pogranicza / Současná renesance uměleckých tradic rakouského Slezska (1764-1918). O kulturních zákoutích polsko-českého pohraničí (resumé) / Contemporary renaissance of artistic traditions of the Austrian Silesia (1764-1918). Cultural nooks and crannies of the Polish-Czech border region (summary)
 • KSENIA STANICKA-BRZEZICKA, Pejzaże Sidonie Springer i Lili Gödl-Brandhuber z albumu Deutsch-Böhmen im Bilde. Przyczynek do studiów nad związkami Śląska i Pragi w pierwszej połowie XX wieku / Krajinomalby Sidonie Springerové a Lili Gödl-Brandhuberové z alba Deutsch-Böhmen im Bilde. Příspěvek ke studiu vztahů mezi Slezskem a Prahou v první polovině 20. století (resumé) / Sidonie Springer's and Lili Gödl-Brandhuber's landscapes from the Deutsch-Böhmen im Bilde album. An addendum to the studies on the relations between Silesia and Prague in the fi rst half of the 20th century (summary)
 • GRZEGORZ GRAJEWSKI, Historia konserwacji fasady kościoła klasztornego pw. Wniebowzięcia NMPanny w Krzeszowie do 1945 roku / Dějiny restaurování průčelí klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Křesoboru do roku 1945 (resumé) / The history of the restoration of the facade of the Assumption of Mary church in Krzeszów until 1945 (summary)
 • ANDRZEJ JAROSZ, Tryptyk Vlastimila Hofmana i inne obrazy polskich modernistów z kolekcji Jiřiego Karáska ze Lvovic - na marginesie wystawy Malarstwo Polskie / Polské Malířství / Triptych Vlastimila Hofmana a jiné obrazy polských modernistů ve sbírce Jiřího Karáska ze Lvovic - na okraj výstavy Malarstwo Polskie / Polské Malířství (resumé)
  Vlastimil Hofman's Triptych and other paintings of Polish modernists from the collection of Jiři Karásek of Lvovice - notes on the Malarstwo Polskie / Polské Maliřstvi exhibition (summary)
 • ANITA WINCENCJUSZ, "Współcześnie wydeptywane" wspólne drogi sztuki czeskiej i śląskiej na przykładzie współdziałań artystycznych pracowników wrocławskiej ASP z ośrodkami w Czechach w XXI wieku / "Společně vyšlapávané" cesty českého a slezského umění na příkladu spolupráce uměleckých pracovníků vratislavské AVU s českými uměleckými centry v 21. století (resumé) / "Shared paths" pursued by Czech and Silesian art as exemplifi ed by artistic co-operation of the Wrocław Academy of Fine Arts and various centres in the Czech Republic in the 21st century (summary)

Spis ilustracji
Indeks nazwisk
Indeks nazw geograficznych

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter