Konflikty na Bałkanach w okresie kształtowania się państw narodowych w XIX i na początku XX wieku

Mirosław Dymarski
ISBN: 978-83-229-3155-4
Liczba stron: 348
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2010
Nakład wyczerpany

Wydarzenia w byłej Jugosławii w ostatniej dekadzie XX wieku poruszyły nie tylko międzynarodową opinię publiczną, ale także środowiska naukowe. Polski czytelnik nie ma jednak dużego wyboru, gdy chodzi o syntetyczne, całościowe ujęcie procesu przeobrażeń na Bałkanach. Książka Mirosława Dymarskiego ma ułatwić zrozumienie genezy tragicznych konfliktów, podczas których sięgnięto do całego arsenału środków niezwykłych dla pokojowej Europy drugiej połowy XX wieku, obejmujących starcia zbrojne, gwałty, rabunki, czystki etniczne, szowinistyczną propagandę. Zamierzeniem pracy jest przedstawienie i analiza, ze szczególnym uwzględnieniem lat 1875-1913, konfliktów zbrojnych na Bałkanach, ich przyczyn, przebiegu kampanii wojennych wraz z oceną rezultatów politycznych, zmian terytorialnych i losów ludności cywilnej.

Wstęp

ROZDZIAŁ I

Bałkany w przededniu wielkich przemian

Imperium osmańskie w pierwszej połowie XIX wieku

Panowanie Mahmuda II 1808–1839. Trudności wewnętrzne i próby reform

Problemy na arenie międzynarodowej

Reformy Tanzimat 1839–1876

Grecja 1821–1864

Powstanie w 1821 roku

Budowanie państwa

Serbia 1804–1876

U progu odrodzenia narodowego. Powstanie serbskie 1804–1815

Drugie powstanie serbskie i rządy ks. Miłosza 1815–1839

Od autonomii ku niepodległości — Serbia 1839–1876

Polityka zagraniczna

Bułgaria przed 1878 rokiem

Początki odrodzenia narodowego

Utworzenie Egzarchatu Kościoła Bułgarskiego

Ruch rewolucyjny i przygotowania do powstania w Bułgarii

Migracje muzułmanów na Bałkany 1859–1867

ROZDZIAŁ II

Wielki kryzys wschodni

Wybuch powstania w Bośni i Hercegowinie w 1875 roku

Wojna serbsko-turecka 1876–1877

Położenie międzynarodowe i powstanie kwietniowe w Bułgarii w 1876 roku

Działania armii serbskiej

Działania armii czarnogórskiej

Przy dyplomatycznym stole

Wojna rosyjsko-turecka 1877–1878 i jej skutki dla sytuacji politycznej Bałkanów

Sytuacja międzynarodowa w przededniu wojny

Na froncie czarnogórskim

Przekroczenie Dunaju i początek wojny rosyjsko-tureckiej

Oblężenie Plewny

Walka o przełęcz Szypka

Losy ludności cywilnej

Powrót Serbii do działań wojennych: grudzień 1877 roku

Działania wojenne zimą 1877/1878 roku

Rokowania pokojowe. Kongres berliński

Serbia i Bułgaria po kongresie berlińskim

Wojna serbsko-bułgarska w 1885 roku

ROZDZIAŁ III

Bałkany na przełomie XIX I XX wieku

Turcja

Bułgaria

Serbia

Kryzys w sprawie Krety. Wojna grecko-turecka w 1897 roku

Problem macedoński na przełomie XIX i XX wieku

Początek odrodzenia albańskiego

ROZDZIAŁ IV

Wojny bałkańskie 1912–1913

Sytuacja międzynarodowa przed wybuchem I wojny bałkańskiej

Rewolucja młodoturecka i kryzys bośniacki w 1908 roku

Albański ruch narodowy

Budowanie sojuszu bałkańskiego

I wojna bałkańska w 1912 roku

Przygotowania wojenne

Działania wojsk czarnogórskich

Działania armii serbskiej

Działania armii bułgarskiej

Działania armii greckiej

Konferencja pokojowa w Londynie i wznowienie działań wojennych

Narastające konflikty między sojusznikami bałkańskimi

II wojna bałkańska

Konferencje pokojowe w Bukareszcie i Stambule

Położenie ludności cywilnej w czasie wojen bałkańskich i po ich zakończeniu

Zakończenie

Bibliografia

Summary

Indeks osób

Indeks nazw geograficznych i etnicznych

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter