Zarys metodologiczny analizy finansowej

Anna Ćwiąkała-Małys, Wioletta Nowak
ISBN: 83-229-2696-0
Liczba stron: 277
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2005
Nakład wyczerpany

W obecnych uwarunkowaniach rynkowych zarząd i właściciele podmiotu gospodarczego, zamierzający zwiększyć ekonomiczną efektywność posiadanych zasobów i realizowanych procesów gospodarczych, powinni stosować coraz nowsze metody i skuteczne instrumenty zarządzania. Rozwój społeczno-gospodarczy Polski, przystąpienie do Unii Europejskiej, postępująca globalizacja życia gospodarczo-społecznego - wszystko to stawia przed analizą finansową kolejne wyzwania, wymusza konieczność szukania odpowiedzi na złożone pytania - jak zarządzać majątkiem, jak wykorzystać własne i obce źródła finansowania, jak kształtować relacje między kapitałami, a także jak zapewnić rentowność, a zwłaszcza płynność zarządzanego podmiotu. Analiza finansowa coraz częściej wychodzi poza dane ewidencyjne i źródła sprawozdawczości finansowej, w szerszym stopniu wykorzystując informacje dotyczące relacji mikro- i makroekonomicznych.

 • Wprowadzenie

Rozdział 1. Podstawowe metody stosowane w analizie ekonomicznej

 • Istota analizy ekonomicznej. Przegląd ogólnych metod analizy ekonomicznej
 • Systematyzacja metod badania zjawisk w analizie ekonomicznej
 • Przegląd metod deterministycznych stosowanych w analizie ekonomicznej
 • Dwuczynnikowa zależność badanej wielkości w formie iloczynu
 • Dwuczynnikowa zależność badanej wielkości w formie ilorazu
 • Trójczynnikowa zależność badanej wielkości w formie iloczynu
 • Trójczynnikowa zależność badanej wielkości w formie ilorazu
 • Wieloczynnikowa zależność badanej wielkości
 • Zastosowanie metod deterministycznych w szczególnych przypadkach
 • Przykłady ilustrujące zastosowanie omówionych metod
 • Metody taksonomiczne
 • Diagram Czekanowskiego
 • Metoda taksonomii wrocławskiej
 • Zadania

Rozdział 2. Podstawy analizy sprawozdania finansowego

 • Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej
 • Charakterystyka obligatoryjnych sprawozdań finansowych
 • Bilans i jego struktura
 • Pozioma i pionowa analiza bilansu
 • Mechanizm funkcjonowania kapitału obrotowego (pracującego)
 • Rachunek zysków i strat
 • Informacja dodatkowa
 • Rachunek przepływów pieniężnych (cashflow)
 • Analiza rachunku przepływów pieniężnych
 • Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
 • Sprawozdanie z działalności
 • Aspekty analizy wskaźnikowej sprawozdania finansowego
 • Analiza płynności finansowej
 • Analiza rentowności
 • Efekt dźwigni finansowej
 • Analiza stopnia zadłużenia
 • Analiza wskaźnikowa rynku kapitałowego
 • Ocena sprawności działania podmiotu gospodarczego
 • Ocena pozycji rynkowej podmiotu gospodarczego
 • Ocena innowacyjności
 • Metody oceny ryzyka upadłości firmy
 • Model Beavera
 • Model Altmana
 • Metoda "szybkiego testu" i uproszczonej analizy dyskryminacyjnej
 • Zadania

Rozdział 3. Analiza progu rentowności

 • Próg rentowności dla produkcji jednoasortymentowej
 • Wpływ poziomu jakości produktu na próg rentowności dla produkcji jednoasortymentowej
 • Próg rentowności dla produkcji jednoasortymentowej w sytuacji niepewności
 • Prawdopodobieństwo osiągnięcia progu rentowności i zysku na określonym poziomie
 • Prawdopodobieństwo osiągnięcia ustalonych przychodów ze sprzedaży
 • Ilościowy próg rentowności a punkt krytyczny gotówki
 • Ekonomiczne ujęcie progu rentowności dla produkcji jednoasortymentowej
 • Próg rentowności dla produkcji n-asortymentowej
 • Wielowymiarowa analiza progu rentowności dla produkcji n-asortymentowej
 • Jednowymiarowa analiza progu rentowności dla produkcji n-asortymentowej
 • Zastosowanie metody agregacyjnej do opisu progu rentowności dla produkcji n-asortymentowej
 • Zastosowanie metody segmentacyjnej do opisu progu rentowności dla produkcji n-asortymentowej
 • Próg rentowności dla produkcji n-asortymentowej w sytuacji niepewności
 • Zadania

Rozdział 4. Analiza wrażliwości zysku

 • Wpływ dźwigni na poziom zysku w firmie produkującej jeden wyrób
 • Stopień dźwigni operacyjnej
 • Stopień dźwigni finansowej
 • Stopień dźwigni połączonej
 • Źródła ryzyka operacyjnego i finansowego
 • Wpływ dźwigni na poziom zysku w firmie produkującej n asortymentów
 • Wielowymiarowa analiza istoty dźwigni w firmie produkującej n asortymentów
 • Dźwignia operacyjna
 • Dźwignia finansowa
 • Dźwignia połączona
 • Jednowymiarowa analiza istoty dźwigni w firmie produkującej n asortymentów
 • Stopień dźwigni operacyjnej
 • Stopień dźwigni finansowej
 • Stopień dźwigni połączonej
 • Mnożniki zysku
 • Zadania

Rozdział 5. Metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych

 • Statyczne (niedyskontowe) metody oceny projektów inwestycyjnych
 • Okres zwrotu nakładów
 • Księgowa stopa zwrotu
 • Dynamiczne (dyskontowe) metody oceny projektów inwestycyjnych
 • Wartość zaktualizowana netto
 • Zdyskontowany okres zwrotu
 • Wewnętrzna stopa zwrotu
 • Związek wewnętrznej stopy zwrotu z wartością zaktualizowaną netto
 • Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu
 • Wskaźnik rentowności
 • Porównanie metod oceny efektywności projektów inwestycyjnych
 • Zadania

Rozdział 6. Podstawy wyceny przedsiębiorstw

 • Majątkowe metody wyceny przedsiębiorstw
 • Metody wartości aktywów netto
 • Metoda odtworzenia i likwidacyjna (upłynnienia)
 • Dochodowe metody wyceny przedsiębiorstw
 • Metody mnożnikowe
 • Metody oparte na zdyskontowanych przepływach pieniężnych
 • Mieszane metody wyceny przedsiębiorstw

Załączniki
Dodatek. Tablice wartości dystrybuanty rozkładu normalnego
Odpowiedzi do zadań
Indeks ważniejszych terminów
Literatura

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter