Studia Archeologiczne XXXVIII. Pradzieje południowego Peru. Rozwój kulturowy Costa Extremo Sur

Józef Szykulski
ISBN: 83-229-2679-0
Liczba stron: 419
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2005
Nakład wyczerpany

Książka Józefa Szykulskiego jest próbą opisania poszczególnych etapów rozwoju cywilizacyjnego mającego miejsce na południowych krańcach dzisiejszego Peru w okresie od pojawienia się na tym obszarze człowieka aż do początku epoki kolonialnej. Jednocześnie, przez pryzmat kompleksowych badań archeologicznych, podjęta została próba zdefiniowania roli środowiska dolin rzecznych oraz strefy wybrzeża oceanicznego dla odbywających się w przeszłości kontaktów interkulturowych pomiędzy społecznościami zamieszkującymi poszczególne regiony.

Wstęp
Rozdział l. Zakres i podstawy chronologiczne

 • Epoka preceramiczna
 • Epoka ceramiczna

Rozdział II. Costa Extremo Sur w kontekście podziału geograficzno-kulturowego Andów

 • Zasięg terytorialny oraz uwarunkowania geograficzno-klimatyczne
 • Strefy geograficzne Costa Extremo Sur
  • Pas wybrzeża oceanicznego
  • Strefa górska
  • Strefa wysokogórska

Rozdział III. Historia badań i koncepcje dotyczące rozwoju kulturowego Costa Extremo Sur
Rozdział IV. Prace badawcze Projektu Churajón w latach 1993-2002

 • Lokalizacja i charakterystyka obszaru badań
 • Churajón w późnym okresie przejściowym
  • Budownictwo
  • Rolnictwo
  • Obrządek pogrzebowy
  • Występowanie innych niż Churajón pozostałości kulturowych
   • Chuquibamba
   • Colla (ceramika Kollau)
   • Chiribaya
  • Churajón
 • Późny horyzont. Prezencja Inków
 • Epoka kolonialna
  • Templo del Sol - Świątynia Słońca

Rozdział V. Pierwsi mieszkańcy. Costa Extremo Sur w epoce preceramicznej

 • Typologia narzędzi kamiennych
 • Charakterystyka materiałów epoki preceramicznej
  • Wybrzeże
  • Strefa górska
  • Churajón
 • Występowanie i pozycja chronologiczna artefaktów
  • Grupa bifacjalnych narzędzi liściowatych (IX)
  • Grupa ostrzy kanelowanych fluted (X)
  • Grupa ostrzy laurowatych (XI)
  • Grupa ostrzy trapezoidalnych (XII)
  • Grupa ostrzy trójkątnych (XIIl)
  • Grupa ostrzy pentagonalnych (XIV)
  • Grupa ostrzy z trzonkiem (XV)
  • Grupa ostrzy geometrycznych (XVI)
 • Zagadnienie periodyzacji
 • Charakterystyka okresów rozwojowych
  •  Okres paleoindiański (- - ok. 8000 lat p.n.e.)
  • Okres wczesny (ok. 8000- 6000 lat p.n.e.)
  •  Okres środkowy (ok. 6000-4200 lat p.n.e.)
  • Okres późny (ok. 4200-2600 lat p.n.e.)
  • Okres schyłkowy (ok. 2600-1600/500 lat p.n.e.)

Rozdział VI. Początek epoki ceramicznej . Okres formatywny

 • Ceramika wczesna w dorzeczu Majes: Hachas, Soporo i Ayawala
 • Materiały wczesnoceramiczne w Churajón: dorzecze Tambo
 • Ceramika wczesna w dorzeczu Osmore-Moquegua: Huaracane i Trapiche
  • Huaracane
  • Trapiche
 • Materiały wczesnoceramiczne w strefie wybrzeża

Rozdział VII. Rozwój kulturowy w okresie horyzontu środkowego

 • Huari
  • Huari w dorzeczu Osmore-Moquegua
  • Chronologia
 • Tiahuanaco
  • Chronologia i charakterystyka materiałów

Rozdział VIII. Rozwój kulturowy póżnego okresu przejściowego

 • Chiribaya
 • Chuquibamba
 • Churajón
  • Typologia ceramiki Churajón
  • Sekwencja rozwojowa ceramiki Churajón
   • Faza I (faza post-Tiahuanaco)
   • Faza II (faza klasyczna)
   • Faza III (faza późna)
   • Faza IV (faza schyłkowa)
  • Przemiany osadnicze na obszarze kultury Churajón
 • Problem kultury Mollo
  • Typologia ceramiki Mollo
  • Rozwój ceramiki Mollo w kontekście przemian osadniczych
  • Problem wzajemnych powiązań Mollo i Churajón

Rozdział IX. Późny horyzont

 • Inkowie na obszarze Costa Extremo Sur
 • Wertykalizm gospodarczy

Rozdział X. Początek okresu kolonialnego
Wnioski końcowe

Bibliografia
Katalog znalezisk z monticulos 2-4 oraz chullp TC.1 i TC.3
Spis ilustracji
Resumen
Indeks nazw geograficznych

 

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter